Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. júl 2020, utorok
 

Od októbra sa menia správne poplatky

28. 09. 2012

Návrhom ministerstva financií, ktorý v septembri schválil parlament, budú občania za niektoré úkony od 1. októbra platiť viac. Zámerom novely zákona o správnych poplatkoch bolo prehodnotenie existujúcich úkonov a konaní z hľadiska ich vecného obsahu ale predovšetkým posúdenie úrovne súčasne platných sadzieb poplatkov, ktoré pri viacerých úkonoch a konaniach už nezohľadňujú skutočne vynaložené náklady príslušných orgánov.
Zmeny sa dotknú viacerých oblastí aj v pôsobnosti ministerstva vnútra. 

Na úseku vnútornej správy bude udelenie štátneho občianstva SR osobe nad 18 rokov v porovnaní s doterajšími 663,50 stáť už 700 eur. Na 150 eur sa zvýši poplatok za udelenie občianstva deťom medzi 15 a 18 rokmi – doteraz to bolo 132,50. Bývalí slovenskí alebo československí štátni občania za udelenie slovenského občianstva zapla-tia 20 eur, čiže o 3,50 eur viac, ako doteraz.

Zmení sa tiež štruktúra poplatkov v oblasti dopravy. Za prvý zápis vozidla kategórie L, M1 a N1 do výkonu motora 80 kW zostane stanovená sadzba poplatku vo výške 33 eur, tak, ako aj v súčasnosti. V prípade vozidla s výkonom motora od 86 kW do 92 kW však stúpne na 217 eur a postupne sa bude zvyšovať až na úroveň 2 997 eur v prípade áut s výkonom nad 254 kW. Za podanie žiadosti o výpis z evidencie vozidiel občan od októbra zaplatí 20 eur.

Platné znenie zákona o správnych poplatkoch v časti všeobecná správa v písmene A položky 2 (Vyhotovenie odpisu, fotokópie, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov, lístin a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove - s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí) za každú aj začatú stranu určuje poplatok 1,50 eur. Žiadateľ teda okrem prvého výpisu platí za každé vyhotovenie výpisu z matričnej knihy 1,50 eur. Novelou zákona o správnych poplatkoch sa spoplatnenie úradného výpisu zvýši zo súčasných 1,50  na 5 eur. Dôvodom je vydávanie nového typu matričných dokladov od februára 2011. Stúpli náklady na nové ochranné prvky, skvalitnil sa tiež ceninový papier – čo zvýšilo cenu matričných tlačív používaných obcami. Obce namietali, že náklady prevyšujú zákonom stanovené poplatky a tak navrhli poplatky upraviť. Ministerstvo vnútra v spolupráci s rezortom zahraničných vecí zisťovalo výšku správnych poplatkov za matričné doklady v štátoch EÚ so životnou úrovňou porovnateľnou s našou krajinou. Najnižší správny poplatok v Čechách je 100 Kč, v Poľsku a Maďarsku je to cca 10 eur.

Podrobný sadzobník správnych polatkov v pôsobnosti MV SR, pri ktorých dôjde od 1. októbra 2012 k zmenám, nájdete tu /rtf, 472,56 kB/ .

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz