Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2020, pondelok
 

3. krok: Autorizácia používateľa na overenie oprávnenia konať pri využívaní eSlužieb

Náplň činnosti odboru  |  Služby pre občanov  |  Kontakt  |  Zamestnanci odboru  |  Úradná tabuľa  |  Voľby

Autorizácia predstavuje proces, pri ktorom sú registrovanému používateľovi pridelené prístupové práva k dátam daňového subjektu. Autorizácia sa realizuje na colnom úrade/daňovom úrade. K autorizácii používateľa je potrebné správcovi dane predložiť nasledujúce doklady:

  • osobný identifikačný doklad (napr. občiansky preukaz, pas);
  • vytlačený e-mail obsahujúci zadané registračné údaje používateľa;
  • plnomocenstvo na využívanie autorizovaných elektronických služieb v prípade, ak si daňový subjekt zvolil na zastupovanie zástupcu, ktorý koná v rozsahu udeleného plnomocenstva. Ak je zástupcom právnická osoba a nekoná v jej mene štatutárny orgán, vyžaduje sa aj poverenie štatutárneho orgánu právnickej osoby inej osobe, ktorú na konanie poveril. Plnomocenstvo sa nevyžaduje, ak v mene daňového subjektu koná poverená osoba. V tomto prípade je potrebné predložiť poverenie štatutárneho orgánu právnickej osoby
  • pri podávaní písomností elektronickou formou bez zaručeného elektronického podpisu v dvoch kópiách.

 Viac na www.financnasprava.sk