Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. marec 2020, nedeľa
 

Klientske centrum Revúca

 Klientske centrum Revúca

V súlade s vládnym programom ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ A OTVORENÁ štátna správa zahajuje Okresný úrad Revúca (ďalej OÚ) poskytovanie služieb pre občanov, klientov v novovytvorených priestoroch klientskeho centra v budove OÚ. Naším cieľom je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Sledujeme tým zníženie a optimalizáciu nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženia sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste.

 

OÚ - Klientske centrum, Komenského 40, 050 01  Revúca:

Úradné hodiny

  Pondelok

  08.00 – 11.00

  Utorok

  08.00 – 11.00

  Streda

  08.00 – 11.00

  Štvrtok

  08.00 – 11.00

  Piatok

  08.00 – 11.00

V súlade s operatívnym pokynom MV SR SVS č. VI/2 zo dňa 13.3.2020 sa úradné hodiny v klientskom centre upravujú od 8.00 do 11.00.

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Supervízor (tel.: 0961 67 5700):

 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam, príjem podnetov od klientov,
 • elektronický kontraktačný systém.

1. Katastrálny odbor (3 pracoviská, tel.: 058/ 281 98 21, 058/ 281 98 27, 0961 67 5707):

 • podateľňa,
 • prijem návrhov na vklad vlastníckeho práva alebo iného práva do katastra,
 • výdaj výpisu z katastra nehnuteľností, výpisu z listu vlastníctva.

2. Odbor živnostenského podnikania; integrované obslužné miesto občana – IOMO (2 pracoviská, tel.: 0961 67 5701, 0961 67 5702):

 • ohlásenie živnosti a príjem žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • príjem žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona,
 • výpis zo živnostenského registra,
 • výdaj potvrdenia o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o ukončení podnikania,
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • prvozápis do obchodného registra,
 • výdaj potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,
 • príjem oznámení o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • výdaj osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania, ktorá nemá charakter právneho poradenstva,
 • integrované obslužné miesto občana - IOMO.

3. Pozemkový a lesný odbor (2 pracoviská, tel.: 0961 67 5703, 0961 67 5704):

 • poradenská a informačná činnosť na úsekoch: vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom v zmysle reštitučných zákonov, pozemkových úprav,
 • obnovy evidencie pozemkov, ostatných činností v pozemkovej oblasti, ochrany poľnohospodárskej pôdy, lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev poľovníctva.

4. Odbor starostlivosti o životné prostredie (2 pracoviská, tel.: 0961 67 5705, 0961 67 5706):

 • výdaj stavebného povolenia na vodné stavby,
 • výdaj povolenia na vypúšťanie odpadových vôd,
 • výdaj povolenia na osobitné užívanie vôd,
 • schválenie povodňového plánu,
 • súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,
 • súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby spaľovne odpadov,
 • vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu alebo zmenu stavby,
 • súhlasy na činnosti v chránených územiach,
 • súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie, zhodnocovanie odpadov.