Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2020, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Hlohovec
Jarmočná 3,
920 01 Hlohovec

Prednosta
PhDr. Bc. Rastislav Strečanský
telefón: 0961 105 700
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov okresného úradu upozorňujeme občanov, že na tieto pracoviská budú vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.

O úrade

Spôsob zriadenia:

Okresný úrad Hlohovec bol zriadený zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy s účinnosťou od 1. októbra 2013.

Právomoci a kompetencie
Okresný úrad Hlohovec je miestny orgán štátnej správy, ktorý je preddavkovou organizáciou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
V konaní, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb na úsekoch štátnej správy v pôsobnosti okresného úradu, rozhoduje príslušný organizačný útvar okresného úradu.

Organizačná štruktúra:

Okresný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky. Odbory okresného úradu sa členia na oddelenia takto:
a) odbor organizačný 
b) odbor krízového riadenia
c) odbor starostlivosti o životné prostredie
d) katastrálny odbor sa člení na:
1. oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií,
2. oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam.

Štátnu správu pre okres Hlohovec vykonáva Okresný úrad Trnava týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.