Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 36,
915 41 Nové Mesto nad Váhom

Prednosta
Ing. František Sádecký
telefón: 0961 24 5901
fax: 0961 24 5909
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

V záujme ochrany zdravia upozorňujeme klientov, že vstup do budovy je povolený len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.

O úrade

 O Z N A M 


Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom oznamuje verejnosti, že na základe uznesenia Vlády SR č. 1/2021, bodu B.1.1. bude s účinnosťou
od 11. 01. 2021 umožnené realizovanie osobných podaní len pre občanov za účelom výkonu podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, a to výlučne v podateľni okresného úradu resp. klientskeho centra.

Úradné hodiny sa v pracovných dňoch stanovujú nasledovne:
 

od 08:00 hod. – do 12:00 hod.


Verejnosť žiadame, aby :

-      v styku s Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom prednostne využívala telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu,

-      vstupovala do priestorov Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom len s prekrytými hornými dýchacími cestami a pri vstupe si dezinfikovala ruky,

-      dodržiavala opatrenia pri ohrození verejného zdravia a rešpektovala pokyny určených zamestnancov Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom.

 

Ďakujeme za porozumenie.

 

VI/2     U S M E R N E N I E  generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike

Čiastka 2/2021 (PDF, 259 kB)  - na stiahnutie  


 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách klientskeho centra (5.pochodie):

1. Pozemkový a lesný odbor:

 • podateľňa,
 • poradenská a informačná činnosť na úsekoch: vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom v zmysle reštitučných zákonov, pozemkových úprav, obnovy evidencie pozemkov, ostatných činností v pozemkovej oblasti, ochrany poľnohospodárskej pôdy, lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev, poľovníctva.

2. Supervízor:

 • poradenstvo  (obsluha vyvolávacieho systému ), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam.

3. Všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory okresného úradu

4. Odbor všeobecnej vnútornej správy:

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • žiadosť o zmenu mena alebo priezviska -  podanie,
 • apostille.

5.,6.,8.  Odbor živnostenského podnikania:

 • ohlásenie živnosti a podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania,
 • prijíma žiadosti, osvedčuje a vydáva  výpis  z Obchodného registra,
 • prijíma  žiadosti, vydáva  kópie dokumentu alebo časti dokumentu vydaného z Registra  účtovných závierok opatrený osvedčovacou doložkou OÚ,
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania

7. Pokladňa:

 • úhrada správneho poplatku bezhotovostne

9. Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: prijímanie žiadostí:

 • o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,
 • o uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,
 • o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,
 • o schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla,
 • o schválenie jednotlivo dovezeného systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky,
 • o povolenie prestavby jednotlivého vozidla / výroby jednotlivého vozidla,
 • o schválenie prestavby jednotlivého vozidla / jednotlivo vyrobeného vozidla,
 • o zápis zmeny do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla (alternatívne pneumatiky, odstránenie priečkového systému,...),
 • o vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla (ďalej len TOV),
 • o zápis náhradného identifikačného čísla vozidla VIN do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla,
 • o dočasné vyradenie vozidla, predĺženie dočasného vyradenia vozidla alebo opätovné uvedenie do prevádzky (iba vozidlá, ktoré nepodliehajú evidencii),
 • o pridelenie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom,
 • o udelenie povolenia na zriadenie STK, pracoviska EK, kontroly originality,
 • o udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a na montáž plynových zariadení.

10.,11.,12.,13. Odbor starostlivosti o životné prostredie:

 • podateľňa,
 • poradenská a informačná činnosť  ochrana ovzdušia, ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo, štátna vodná správa.

14. Katastrálny odbor:

 • podateľňa, 
 • prijíma návrhy na vklad vlastníckeho práva alebo iného práva do katastra,
 • prijíma písomné vyhotovenia rozhodnutí štátnych orgánov alebo notárskych osvedčení, alebo iných listín, ktoré podľa zákona potvrdzujú vlastnícke alebo iné právo k nehnuteľnosti, podľa ktorých sa má vykonať záznam do katastra,
 • prijíma verejné  listiny alebo iné listiny určené na vyznačenie poznámky do katastra,
 • prijíma návrhy na prešetrenie zmien údajov katastra,
 • prijíma návrhy na opravu chýb v katastrálnom operáte,
 • prijíma návrhy na úradné overenie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností.

15. Katastrálny odbor:

 • poskytovanie informácií,
 • vydanie výpisu z katastra nehnuteľností – výpis z listu vlastníctva,
 • vydanie údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách – BPEJ,
 • vydanie písomnej identifikácie parciel,
 • vydanie kópie z katastrálnej mapy,
 • vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky,
 • vyhotovenie kópií listín zo zbierky listín oprávneným osobám,
 • vydanie grafickej identifikácie parciel,
 • poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z KN,
 • vydanie kópie geometrického plánu.
 • poskytovanie informácií pre vyhotoviteľov geodetických a kartografických prác.

Telefónny zoznam Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom (PDF, 219 kB)

Telefónny zoznam Klientskeho centra Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom
(PDF, 161 kB)

 

 Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom vykonáva štátnu správu aj pre okres Myjava týmito odbormi:

 • odbor živnostenského podnikania,
 • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
 • odbor pozemkový a lesný,
 • odbor všeobecnej vnútornej správy.

Centrálna úradná elektronická tabuľa - dokumenty zverejnené Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom.