Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Prievidza
Gustáva Švéniho 3H,
971 01 Prievidza

Prednosta
telefón: 0961572900
e-mail: prednosta.pd@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Úradné hodiny v klientskom centre platné od 04.01.2021 – Pondelok až Piatok – 8:00 – 12:00. V záujme ochrany zdravia upozorňujeme klientov, že vstup do budovy je povolený len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.

O úrade

Aktuálny režim pracovísk MV SR

08. 01. 2021

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie ministerstvo vnútra upravilo úradné hodiny a možnosti vybavovania agendy na všetkých klientskych centrách, okresných úradoch, cudzineckej polícii a niektorých útvaroch okresných riaditeľstiev PZ. Pracoviská sú verejnosti k dispozícii len dopoludnia.

 

Upozorňujeme, že počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, ktorá v Slovenskej republike stále trvá, sa platnosť  mnohých dokladov, osvedčení či lehôt predlžuje. 

 

Klientske centrá, okresné úrady a útvary okresných riaditeľstiev PZ sú občanom k dispozícii  v pracovných dňoch v čase od 08.00 - 12.00 hod.

 

Okresné úrady a klientske centrá

Osobné podania sa umožňujú len za účelom výkonu podnikateľskej alebo inej obdobnej činnosti, a to výlučne v podateľni.

V ostatných prípadoch je potrebné využívať telefonickú, elektronickú či písomnú komunikáciu. Podania bez autorizácie je potrebné do 3 pracovných dní doplniť v listinnej podobe či podpísané elektronickým podpisom. Okresné úrady na dodatočné doplnenia nevyzývajú.

Osobne konzultovať požiadavky možno len v odôvodnených prípadoch na základe rozhodnutia prednostu okresného úradu.

Zrušené sú všetky pojednávania o priestupkoch a správnych deliktoch, rovnako je zastavený výkon kontrol.

Doklady a evidencie

Evidencia vozidiel bude vybavovať žiadosti len online objednaných klientov.

Vykonávajú sa len nevyhnutné evidenčné úkony ako je prihlasovanie vozidiel do evidencie, vrátane vozidiel jednotlivo dovezených, priama zmena držby vozidla v rámci okresu, prevod držby vozidla na inú osobu a vydávanie duplikátov dokladov a tabuliek pri ich strate či odcudzení.

Oddelenia dokladov  prijímajú iba:

 • žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu po jeho strate/odcudzení,
 • žiadosti o vydanie vodičského preukazu po jeho strate/odcudzení, platí aj pre vodičské preukazy vydané v zahraničí, 
 • žiadosti o vydanie cestovného pasu len v zrýchlenej lehote do 2 a 10 pracovných dní za príslušný správny poplatok.

Výnimočné možno prijať aj žiadosť o vydanie dokladu z iných dôvodov, súvisiacich so zabezpečením nevyhnutných životných potrieb.

Pracoviská evidencie zbraní a streliva /neposkytujú služby vo štvrtok/:

 • v agende zbraní a streliva sa nerobia žiadne úkony s výnimkou úkonov, pri ktorých počas krízovej situácie neplynú predĺžené správne lehoty.

Cudzinecká polícia zrušila stránkové hodiny , treba sa preobjednať

V súvislosti s uznesením vlády SR č. 804/2020 a obmedzením slobody pohybu a pobytu a zákazom vychádzania (PDF, 603 kB) (PDF, 603 kB) (PDF, 603 kB) stránkové pracoviská všetkých oddelení cudzineckej polície PZ až do odvolania nebudú vybavovať žiadnych klientov. Klienti objednaní na konkrétny termín sa budú musieť znova objednať cez elektronický objednávací systém na najbližší voľný termín.  

Mrzí nás toto opatrenie, je však nevyhnutné, keďže príslušníci cudzineckej polície sú nasadení na plnenie úloh Policajného zboru súvisiacich s riešením pandemickej situácie COVID-19 na území SR.

Ďalší vývoj bude závisieť od vývoja pandemickej situácie.

O všetkých zmenách budeme včas informovať.

Vstup občanov na pracoviská koordinujú poverení zamestnanci a supervízori. Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny, dodržiavať hygienické opatrenia, najmä povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šatkou či šálom, dezinfikovať si ruky a dbať na dvojmetrový odstup. 

     

O Z N A M

 

Oznamujeme verejnosti, že z dôvodu sťahovania Okresného úradu Prievidza budú v dňoch 17. - 18. 12. 2020 uzatvorené odbory katastrálny, cestnej dopravy a pozemných komunikácií a živnostenského podnikania.

Podateľňa je k dispozícii do 21. 12. 2020 na pôvodnom mieste na Medzibriežkovej ulici č. 2 Prievidza. Kontakt na podateľňu: 046/5156332, podatelna.pd@minv.sk

Od pondelka 21. 12. 2020 bude Okresný úrad Prievidza presťahovaný do nového sídla na ulici G. Švéniho 3H Prievidza, kde bude poskytovať služby prostredníctvom klientskeho centra.

Úradné hodiny všetkých pracovísk Klientskeho centra Prievidza sú nezmenené:

pondelok, utorok, štvrtok               od 8:00 do 15:00

streda                                                od 8:00 do 17:00  

piatok                                                od 8:00 do 14:00                                                                                

U S M E R N E N I E vedúceho hygienika MV SR k dodržaniu opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 – šiesta aktualizácia z 27.11.2020 (PDF, 5 MB)

V Y H L Á Š K A Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí - Čiastka 16/2020, 24 zo dňa 13.11.2020 (PDF, 343 kB)

V Y H L Á Š K A Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - Čiastka 13/2020, 25 zo dňa 13.11.2020 (PDF, 343 kB)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia rúška z 14.10.2020 (PDF, 114 kB)

Oznam – karanténne opatrenia

25. septembra 2020, 9:00
Rubrika: Epidemiológia Značky:covid-19

Opatrenia nariadené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach z dôvodu zmeny epidemiologickej situácie (semafor) v okresoch Prievidza a Partizánske:   

 • zákaz návštev v nemocniciach
 • zákaz návštev v zariadeniach sociálnej starostlivosti všetkých typov
 • interiérové hromadné podujatia sú povolené len s maximálnym počtom účastníkov 250 (do tohto počtu nespadajú účinkujúci a hráči) za dodržania opatrení vydaných hlavným hygienikom SR
 • exteriérové podujatia sú povolené s maximálnym počtom účastníkov 500 za dodržania opatrení vydaných hlavným hygienikom SR 

Opatrenia nadobúdajú účinnosť dňom 25. 9. 2020 od 6,00 hodiny do odvolania.

Okresný úrad Prievidza vykonáva štátnu správu aj pre okres Partizánske týmito odbormi: 

 • odbor živnostenského podnikania, Klientske centrum Partizánske, Námestie SNP 151/6, Partizánske, tel.: 0961275710
 • odbor všeobecnej vnútornej správy - úsek priestupkov, Stále pracovisko Partizánske, Námestie SNP 151/6, Partizánske, tel.: 038 / 7490 936, 038 / 7492 467
 • odbor pozemkový a lesný, podateľňa v Klientskom centre Partizánske, Námestie SNP 151/6, Partizánske, tel.: 038 / 2817 291