Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Prievidza
Kataster
Gustáva Švéniho 3H,
971 01 Prievidza

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Eva Šovčíková
telefón: 0961 572860, 0905 861 721
e-mail: eva.sovcikova@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Úradné hodiny v klientskom centre platné od 04.01.2021 – Pondelok až Piatok – 8:00 – 12:00. V záujme ochrany zdravia upozorňujeme klientov, že vstup do budovy je povolený len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.

Kataster

Katastrálny odbor vykonáva činnosti:

  • rozhoduje v katastrálnom konaní
  • zapisuje práva k nehnuteľnostiam, spravuje a aktualizuje kataster v súlade s právnym stavom
  • vydáva verejné listiny, ktoré potvrdzujú práva a povinnosti k nehnuteľnostiam, ako aj iné skutočnosti týkajúce sa nehnuteľností
  • kontroluje geodetické a kartografické činnosti, ktorých výsledky sa majú prevziať do katastra a overuje geometrické plány
  • spracúva sumárne údaje o pôdnom fonde
  • prejednáva priestupky proti poriadku v štátnej správe na úseku katastra a v konaní o porušení poriadku na úseku katastra právnickými osobami
  • spravuje pozemkové knihy
  • poskytuje informácie z katastra overuje kópie alebo rovnopisy verejných listín alebo iných listín, na ktorých základe sa má vykonať zápis v katastri, ako aj kópie geometrických plánov pre potreby správy a aktualizácie katastra v súlade s právnym stavom a so skutočným stavom
  • rozhoduje v pochybnostiach o predmete evidovanom v katastri