Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Ilava
Mierové námestie 81/18,
019 01 Ilava

Prednosta
Mgr. Ing. Alena Hanusová
telefón: 042/4449016
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

V záujme ochrany zdravia upozorňujeme klientov, že vstup do budovy je povolený len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.

O úrade

Oznam

Od 4.1.2021 do odvolania KLIENTSKÉ CENTRUM OÚ Ilava

neposkytuje služby klientovi. 

 

Podateľňa prijíma podania v pracovných dňoch od 8:00 – 12:00 hod.

Okresné úrady a klientske centrá

Okresný úrad a klientske centrum v plnom rozsahu zabezpečuje agendy na úseku overovania listín a osvedčovania podpisov, živnostenského podnikania, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, katastra nehnuteľností, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav.

K dispozícii je aj podateľňa okresného úradu a klientskeho centra.

Tieto pracoviská budú akceptovať aj podania zaslané elektronickou poštou, do  troch dní je však potrebné podania doplniť listinnou podobou alebo autorizovať elektronickým podpisom.

Osobné konzultácie a pojednávania budú možné až po dohode s klientom, okrem vyššie uvedených úsekov. Na ďalších agendách len po objednaní sa na termín so zodpovedným zamestnancom.

Ministerstvo vnútra občanov vyzýva, aby prednostne využívali telefonickú, elektronickú či písomnú komunikáciu.  

Rešpektujte hygienické opatrenia a pokyny zamestnancov

Vstup občanov na pracoviská budú koordinovať poverení zamestnanci a supervízori.

Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny, dodržiavať hygienické opatrenia, najmä povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šatkou či šálom, dezinfikovať si ruky a dbať na dvojmetrový odstup.

Za neuposlúchnutie dodržiavania protiepidemiologických opatrení, ako aj za porušenie nariadenej izolácie môže príslušník Policajného zboru na mieste uložiť pokutu v blokovom konaní až do výšky 1000 €. 

KLIENTSKE CENTRUM ILAVA

 

KAMO Ilava                       

            

 

Úradné hodiny:
Pondelok 8:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 14:00

 Úradné hodiny pre agendu živnostenského podnikania spolu s výkonom tzv. inteligentnej podateľne pre podania agendy cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

Po:08:00 - 15:00

S:  08:00 - 17:00

Pi: 08:00 - 14:00

7.7.2015

 


Okresný úrad Trenčín  m e n í  rozhodnutie o rozšírení pracoviska Okresného úradu Trenčín so sídlom v meste Ilava, Mierové námestie 81/18 (ďalej len „pracovisko“), č. p.: OU-TN-OO-2015/002000-19 zo dňa 10. apríla 2015 nasledovne:
Pracovisko bude vykonávať štátnu správu na úseku poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav v určených pracovných dňoch v týždni a v určených úradných hodinách, ktoré sú stanovené nasledovne:
Streda: 08.00 – 17.00 hod.

Oznámenie o zmene vo výkone činnosti pracoviska OÚ Trenčín v klientskom centre OÚ Ilava (PDF, 111 kB) (PDF, 111 kB) /pdf. 108 kB/

 

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

Bezplatná komunikačná linka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – CALL CENTRUM t. č.: 0800 222 222 v pracovných dňoch v čase 8:00 - 18:00 h

Podnety občanov k efektívnej, spoľahlivej a otvorenej štátnej správe (ESO portál)www.eso-portal.sk 

Internetová stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk

Klientske centrum ILAVA - kontakty

0

 

Administratívne úkony na pracoviskách klientskeho centra (prízemie budovy)

 

Pracovisko č. 1 – SUPERVÍZOR, PODATEĽŇA

 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam,
 • všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory okresného úradu,
 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách.

  podateľňa     0961 22 5700

Pracovisko č. 2 – CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI

poskytovanie komplexnej právnej pomoci vo veciach:

 • občianskoprávnych – napr. spory týkajúce sa nájmu bytu, vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva, nezaplatenia pôžičky, ochrany spotrebiteľa, 
 • rodinnoprávnych – neplatenia výživného, zverenie dieťaťa do výchovy,
 • pracovnoprávnych – v sporoch týkajúcich sa neplatnosti výpovede, pracovných podmienok, diskriminácie na pracovisku a pod.,
 • obchodnoprávnych – spory z úverovej zmluvy s bankou, spory zo zmluvy o vkladovom účte,
 • v konaní pred súdom v správnom súdnictve – v konaní o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu, pri nečinnosti právneho orgánu,
 • v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky,
 • v cezhraničných sporoch, v azylových veciach a v týchto veciach aj v konaní pred súdom v správnom súdnictve a v konaní pre Ústavným súdom Slovenskej republiky.

 

Pracovisko č. 2 – POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR

-          podateľňa,
-          prijímanie žiadostí,
-          preberanie výkazov a
-          základné informácie na úsekoch:

 • ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
 • pozemkové úpravy,
 • doplnenie podaní v rámci konaní o záhradkových osadách,
 • doplnenie podaní k reštitučným konaniam,
 • prijímanie žiadosti o vydanie osvedčenia o splnení podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku,  
 • ochrana lesného pôdneho fondu,
 • štátna správa poľovníctva,
 • pozemkové spoločenstvá,
 • lesné hospodárstvo a lesný reprodukčný materiál,
 • bežná agenda.

Pracovisko č. 3, 4 – ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zmena úradných hodín od 1.12.2017:

Pondelok: od 8.00 do 15.00 hod.
Streda: od 8.00 do 17:00 hod.
Piatok: od 8.00 do 14.00 hod.

 • plní úlohy jednotného kontaktného miesta pre fyzické osoby a právnické osoby uchádzajúce sa o živnostenské oprávnenie,
 • plní úlohy jednotného kontaktného miesta pre fyzické osoby a právnické osoby uchádzajúce sa o udelenia povolenia na podnikanie podľa osobitných predpisov,
 • prijíma ohlásenia živnosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • prijíma žiadosti o vydanie oprávnenia na podnikanie na základe iného ako živnostenského  zákona,
 • vydáva osvedčenia o živnostenskom oprávnení pre fyzické osoby a právnické osoby,
 • vydáva výpisy zo živnostenského registra (verejný, neverejný) a potvrdenia o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,  
 • prijíma oznámenia o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • prijíma oznámenia o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri  o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,prijíma oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenia o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenia o ukončení podnikania a vydáva potvrdenia o týchto skutočnostiach,
 • povoľuje výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • prijíma návrhy na prvozápis do obchodného registra,
 • vydáva výstup z informačného systému obchodného registra – výpisy z obchodného registra,
 • prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,
 • vydáva osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,

 

 • inteligentná podateľňa pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.
 • Podľa zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na podzemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijíma predkladané žiadosti,
 • Podľa zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov prijíma predkladané žiadosti.

  

Pracovisko č. 5, 6 – KATASTRÁLNY ODBOR

 • výpis alebo kópia zo súboru popisných informácií (listy vlastníctva), kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra,
 • vydanie výpisu z katastra nehnuteľností, údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, písomnej identifikácie parciel, kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu,
 • poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností,
 • vydanie grafickej identifikácie parciel,
 • vydanie kópie geometrického plánu,
 • kópia z pozemkovej knihy,
 • identifikácia parciel (na objednávku),
 • výpis alebo kópia zo súboru geodetických informácií (kópie máp, geom. plánov).

 

Pracovisko č. 7 – ODBOR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 • štátna správa ochrany prírody a krajiny,
 • ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.

 

Pracovisko č. 8 – ODBOR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 • štátna správa ochrany ovzdušia,
 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
 • prevencia environmentálnych škôd.

 

Pracovisko č. 9 – ODBOR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 • štátna správa odpadového hospodárstva,
 • prevencia závažných priemyselných havárií.

 

Pracovisko č. 10 – ODBOR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 

 • štátna vodná správa,
 • ochrana vôd,
 • verejné vodovody a kanalizácie,
 • ochrana pred povodňami,
 • rybárstvo.