Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Levice
Rozmarínová ul. 4,
934 01 Levice

Prednosta
JUDr. Pavol Dlábik
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

V záujme ochrany zdravia upozorňujeme klientov, že vstup do budovy je povolený len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.

O úrade

Okresný úrad Levice

Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice
Fax 036/6222 502

Prednosta: JUDr. Pavol Dlábik

Podávanie sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach

Podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

DŇOM 21.12.2020  SA UPRAVUJÚ ÚRADNÉ HODINY KLIENTSKEHO CENTRA LEVICE A OKRESNÉHO ÚRADU LEVICE NASLEDOVNE:

Pracoviská Okresného úradu Levice

08.00 – 12.00 hod

ŽIADAME OBČANOV, ABY V UVEDENOM ČASE VYBAVOVALI LEN NEVYHNUTNÉ ZÁLEŽITOSTI A AK JE TO MOŽNÉ VYUŽILI TELEFONICKÉ A E-MAILOVÉ KOMUNIKÁCIE UVEDENÉ NA STRÁNKE www.minv.sk

 

Pracoviská OR PZ Levice

Evidencia vozidiel

08:00-12:00

Vydávanie dokladov OP, CP, VP

08:00-12:00

Evidencia zbraní a zbrojných preukazov

08:00-12:00 okrem štvrtka


ŽIADAME OBČANOV, ABY V UVEDENOM ČASE VYBAVOVALI LEN NEVYHNUTNÉ ZÁLEŽITOSTI A AK JE TO MOŽNÉ VYUŽILI TELEFONICKÉ A E-MAILOVÉ KOMUNIKÁCIE UVEDENÉ NA STRÁNKE www.minv.sk

Zoznam všetkých antigénových testovacích miest v okrese Levice (PDF, 175 kB)

Zoznam všetkých antigénových testovacích miest na Slovensku

UPOZORNENIE:  Podmienky vstupu na pracoviská MV SR počas núdzového stavu

 

Centrálna úradná elektronická tabuľa (slovensko.sk) - dokumenty zverejnené Okresným úradom Levice 

OÚ - Klientske centrum, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

prízemie:

1.    Supervízor, všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory Okresného úradu Levice

Telefonický kontakt: 096132 2008

 • podateľňa
 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam
 • príjem, evidencia a vybavovanie podnetov fyzických a právnických osôb

2.    Osvedčovanie listín a overovanie podpisov (1 pracovisko)

Telefonický kontakt: 096132 2035

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • apostille a legalizácia matričných dokladov
 • zmena mena alebo priezviska

3.    Okresné riaditeľstvo PZ, Oddelenie dokladov (6 pracovísk)

Telefonický kontakt: 096132 3411, 3412, 3413, 3414, výdaj dokladov 096132 3417, 3418

Adresa pre poštové zásielky: Ul. Ľ. Štúra 51, 93403 Levice

 • príjem a výdaj občianskych preukazov
 • príjem a výdaj cestovných pasov
 • príjem a výdaj vodičských preukazov, medzinárodných vodičských preukazov
 • výmena zahraničných vodičských preukazov
 • výdaj osvedčení o evidencii vozidiel
 • evidencia obyvateľstva
 • výpis z evidenčnej karty vodiča
 • hlásenie o strate, odcudzení, zničení OP, CP, VP
 • hlásenie o ukončení pobytu na území Slovenskej republiky
 • vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte na iné admin. úkony
 • výdaj certifikátov k elektronickej identifikačnej karte a k zaručenému elektronickému podpisu
 • vystavenie zaručeného elektronického podpisu

4.  Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (2 pracoviská)

Telefonický kontakt: 096132 2047

Cestná doprava:

 • uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu
 • uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu
 • schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu
 • schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
 • schválenie jednotlivo dovezeného systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky
 • povolenie prestavby jednotlivého vozidla
 • schválenie prestavby jednotlivého vozidla
 • povolenie výroby jednotlivého vozidla
 • schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla
 • zápis zmeny do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla
 • vydanie duplikátu technického osvedčenia vozidla
 • výmena TOV za OE
 • zápis náhradného identifikačného čísla vozidla VIN do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla
 • pridelenie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom
 • vyradenie vozidla z evidencie z úradnej moci
 • zápis alternatívneho pohonu (napr. LPG)
 • schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla s obmedzenou prevádzkou (F)

 Pozemné komunikácie:

 • povolenia na odklony a uzávierky ciest - štátne cesty II. a III. triedy
 • povolenia výnimiek zo zákazu činnosti v ochrannom pásme - štátne  cesty II. a III. triedy
 • povolenia na prepravu nadmerne ťažkých alebo nadrozmerných nákladov - štátne cesty II. a III. triedy
 • zvláštne užívanie ciest - štátne cesty II. a III. triedy
 • pripojenia a vjazdy - štátne cesty II. a III. triedy
 • stavebné úpravy a povolenia - štátne cesty II. a III. triedy
 • určenie dopravného značenia - štátne cesty II. a III. triedy
 • povolenie zvláštneho užívania ciest - rozkopávky, kultúrne a športové podujatia - štátne cesty II. a III. triedy
 • povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest - štátne cesty II. a III. triedy
 • určenie dopravného značenia - dočasné a trvalé - štátne cesty II. a III. triedy
 • vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete - štátne cesty II. a III. triedy 

5.   Pozemkový a lesný odbor (1 pracovisko)

Telefonický kontakt: 096132 2071

 • podateľňa a poradenská činnosť na úsekoch:
 • ochrany poľnohospodárskej pôdy
 • podnájomných pozemkov podľa Zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov
 • pozemkových úprav
 • pozemkových spoločenstiev
 • vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom v zmysle reštitučných zákonov
 • ostatných činností v pozemkovej oblasti
 • lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu a poľovníctva

6.    Odbor živnostenského podnikania (3 pracoviská)

Telefonický kontakt: 096132 2024, 096132 2025

 • ohlásenie živnosti a príjem žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • príjem žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
 • výpis zo živnostenského registra
 • výdaj potvrdenia o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
 • oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti
 • oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • prvozápis do obchodného registra
 • výpis z obchodného registra
 • výdaj potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
 • príjem oznámení o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • príjem žiadosti a výdaj osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • vydávanie výstupu z registra účtovných závierok
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania, ktorá nemá charakter právneho poradenstva

7.   Odbor starostlivosti o životné prostredie (2 pracoviská)

Telefonický kontakt: 096132 2062

 • podateľňa
 • prijímanie podaní, ohlásení, oznámení a žiadostí týkajúcich sa životného prostredia
 • poradenská činnosť na úsekoch:
  • štátna vodná správa, rybárstvo
  • štátna ochrana prírody a krajiny
  • odpadové hospodárstvo
  • ochrana ovzdušia
  • posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA / SEA
 • komunikácia s klientmi
 • vydávanie vypracovaných rozhodnutí, vyjadrení, stanovísk  

1. poschodie:

8. - 9.    Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát (4 pracoviská)

Telefonický kontakt: 096132 3551, 3552, 3553, 3554

Adresa pre poštové zásielky: Ul. Ľ. Štúra 51, 93403 Levice

 • prihlásenie dosiaľ neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel
 • prihlásenie jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel po schválení Okresným úradom - odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • prevod držby vozidla na inú osobu
 • odhlásenie vozidla do cudziny
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel
 • trvalé vyradenie vozidla z evidencie vozidiel
 • evidovanie zmien vykonaných na vozidle a zmien údajov o držiteľovi vozidla
 • zapisovanie zmeny vlastníka vozidla

2. poschodie:    

Okresné riaditeľstvo PZ – Zbrojné preukazy a licencie 

Telefonický kontakt: 096132 3430, 3431

Adresa pre poštové zásielky: Ul. Ľ. Štúra 51, 93403 Levice

----------------------------------------------------------------------------------------

OÚ - Klientske centrum katastrálneho odboru, Ul. Komenského 24, 934 01 Levice 

prízemie:

Supervízor

Telefonický kontakt: 096132 2009

 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam

Pracovisko 1 - poskytovanie údajov z katastra nehnutelností

Telefonický kontakt: 096132 2098

 • výpisu z katastra nehnuteľností
 • údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách
 • písomnej identifikácie parciel
 • kópie z katastrálnej mapy
 • kópie mapy bývalého pozemkového katastra
 • kópie pozemkovoknižnej mapy
 • kópie mapy určeného operátu
 • kópie originálu listu vlastníctva
 • kópie pozemkovoknižnej vložky
 • vydanie grafickej identifikácie parciel
 • prijímanie žiadosti o prešetrenie zápisov v KN podľa ust. § 57 ods. 1. katastrálneho zákona
 • prijímanie návrhov na opravy chýb v KN podľa ust. § 59 katastrálneho zákona

Pracovisko 2, 3, 4 - podateľňa

Telefonický kontakt: 096132 2096

Pracovisko 5, 6 - poskytovanie podkladov a podaní pre geodetické činnosti

Telefonický kontakt: 096132 2099

 • poskytovanie podkladov pre geodetické činnosti z technickej a všeobecnej dokumentácii
 • prijímanie a vydávanie geodetických činností do registra G1, G2, G5
 • vyhotovenie overených fotokópií geometrických plánov