Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Nové Zámky
Podzámska 25,
940 01 Nové Zámky

Prednosta
Ing. Ladislav Hamran
telefón: 035/6913 100
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

V záujme ochrany zdravia upozorňujeme klientov, že vstup do budovy je povolený len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.

O úrade

OZNÁMENIE

OZNÁMENIE O  STRÁNKOVÝCH  HODINÁCH  NA  KLIENTSKOM CENTRE NOVÉ ZÁMKY

 

Pondelok od 8:00 do 12:00

Utorok  od 8:00 do 12:00

Streda od 8:00 do 12:00

Štvrtok od 8:00 do 12:00

Piatok od 8:00 do 12:00

 

Értesítjük Önöket, a hivatali fogadóórák az alábbiak szerint módosulnak: 

 

 Hétfő 8:00 - 12:00

Kedd 8:00 - 12:00

Szerda 8:00 - 12:00

Csütörtok 8:00 - 12:00

Péntek 8:00 - 12:00 

 

Okresné úrady a klientske centrá

Osobné podania sa umožňujú len za účelom výkonu podnikateľskej alebo inej obdobnej činnosti, a to výlučne v podateľni.

V ostatných prípadoch je potrebné využívať telefonickú, elektronickú či písomnú komunikáciu. Podania bez autorizácie je potrebné do 3 pracovných dní doplniť v listinnej podobe či podpísané elektronickým podpisom. Okresné úrady na dodatočné doplnenia nevyzývajú.

Osobne konzultovať požiadavky možno len v odôvodnených prípadoch na základe rozhodnutia prednostu okresného úradu.

Zrušené sú všetky pojednávania o priestupkoch a správnych deliktoch, rovnako je zastavený výkon kontrol.                                                                             

 

Postup pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike (PDF, 259 kB)

 

 

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom, dôležité informácie pre občanov a podnikateľov

V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov klientskych centier a okresných úradov upozorňujeme občanov, že na tieto pracoviská budú vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre. 

 

 

 

V súlade s vládnym programom ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ A OTVORENÁ štátna správa zahajuje Okresný úrad Nové Zámky (ďalej OÚ) poskytovanie služieb pre občanov, klientov v novovytvorených priestoroch klientskeho centra v budove OÚ.

Naším cieľom je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Sledujeme tým zníženie a optimalizáciu nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženia sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste.

 KAMO NZ

    

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Prízemie:

  

1.       Supervízor, Všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory OÚ, č. tel. 035/6913 161, 160:

-         poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam, príjem podnetov od klientov,

-         podateľňa

  

2.       Katastrálny odbor  (5 pracovísk), č. tel. 035/2819 355, 346, 357: 

-         Podateľňa - prijem návrhov na vklad vlastníckeho práva alebo iného práva do katastra,

-         výdaj výpisu z katastra nehnuteľností, výpisu z listu vlastníctva,

-         poskytovanie údajov pre vyhotovenie GP a iných geodetických a kartografických činností,

-         preberanie a vydávanie geometrických plánov a iných geodetických a kartografických činností a iné

 

3.       Pozemkový a lesný odbor ( 1 pracovisko) , č. tel. 035/6913 185: 

-         poradenská a informačná činnosť na úsekoch:

vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom v zmysle reštitučných zákonov, pozemkových úprav, obnovy evidencie pozemkov, ostatných činností v pozemkovej oblasti, ochrany poľnohospodárskej pôdy, lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev poľovníctva

 

4.       Odbor všeobecnej vnútornej správy (1 pracovisko) , č. tel. 035/6913 186:

-         osvedčovanie listín a podpisov na listinách,

-         žiadosť o zmenu mena alebo priezviska - podanie

 

5.       Odbor živnostenského podnikania; integrované obslužné miesto občana – IOMO (4 pracoviská) , č. tel. 035/6913 180, 181, 182:

-         ohlásenie živnosti a príjem žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,

-         príjem žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona,

-         výpis zo živnostenského registra,

-         výdaj potvrdenia o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,

-         prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,

-         ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,

-         oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,

-         oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti,

-         oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti,

-         oznámenie o ukončení podnikania,

-         oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,

-         prvozápis do obchodného registra,

-         výdaj potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,

-         príjem oznámení o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,

-         výdaj osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,

-         povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,

-         vydávanie výstupu z registra účtovných závierok

 

6.       Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (2 pracoviská) , č. tel. 035/6913 170, 171:

-         uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,

-         uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,

-         schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,

-         schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla,

-         schválenie jednotlivo dovezeného systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky,

-         povolenie prestavby jednotlivého vozidla / výroby jednotlivého vozidla,

-         schválenie prestavby jednotlivého vozidla / jednotlivo vyrobeného vozidla,

-         zápis zmeny do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla,

-         vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla,

-         zápis náhradného identifikačného čísla vozidla VIN do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla,

-         pridelenie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom,

-         udelenie povolenia na zriadenie STK, pracoviska EK, kontroly originality,

-         udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a na montáž plynových zariadení,

-         vyradenie vozidla z evidencie z úradnej moci

 

7.       Odbor starostlivosti o životné prostredie (2 pracoviská) , č. tel. 035/6913 165, 166:

-         Poradenská a informačná činnosť na úsekoch:

štátnej vodnej správy, odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny, súvisiacich s agendou životného prostredia ohľadom posudzovania vplyvov na životné prostredie, environmentálnych záťaží, priemyselných havárií, environmentálnych škôd

 

 

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

 

       bezplatná komunikačná linka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – CALL CENTRUM    

       č. tel. 0800 222 222 v pracovných dňoch v čase 8.00 – 18.00 hod.

        

       Centrum podpory Elektronického kontraktačného systému, Elektronické trhovisko č. tel. 0850 111 147

       v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod.

       e-mail: podpora@eks.skeks@telekom.sk

        

       internetová stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk