Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Šaľa
Hlavná 2/1,
927 01 Šaľa

Prednosta
Ing. Dionýz Solár
telefón: 0961 342001
fax: 0961 342009
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

V záujme ochrany zdravia upozorňujeme klientov, že vstup do budovy je povolený len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.

O úrade

OZNAM

 

Aktuálny režim pracovísk MV SR

 

 OZNÁMENIE O  STRÁNKOVÝCH  HODINÁCH  NA  OKRESNOM  ÚRADE  ŠAĽA  A KLIENTSKOM CENTRE od 21. 12. 2020

 

Pondelok od 8:00 do 12:00

Utorok  od 8:00 do 12:00

Streda od 8:00 do 12:00

Štvrtok od 8:00 do 12:00

Piatok od 8:00 do 12:00

 

 

 

Értesítjük Önöket, hogy 2020. 12. 21 - től a hivatali fogadóórák az alábbiak szerint módosulnak:

 

Hétfő 8:00 - 12:00

Kedd 8:00 - 12:00

Szerda 8:00 - 12:00

Csütörtok 8:00 - 12:00

Péntek 8:00 - 12:00

  

Rešpektujte hygienické opatrenia a pokyny zamestnancov

Vstup občanov na pracoviská budú koordinovať poverení zamestnanci a supervízori.

Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny, dodržiavať hygienické opatrenia, najmä povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šatkou či šálom, dezinfikovať si ruky a dbať na dvojmetrový odstup.

Za neuposlúchnutie dodržiavania protiepidemiologických opatrení, ako aj za porušenie nariadenej izolácie môže príslušník Policajného zboru na mieste uložiť pokutu v blokovom konaní až do výšky 1000 €. 

Centrálna úradná elektronická tabuľa - úradné dokumenty zverejnené Okresným úradom Šaľa

Africký mor ošípaných (PDF, 1 MB)

Do klientskych centier len s rúškami !     

V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov  vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny! Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní!          

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách

Pracovisko č.  1 - supervízor klientskeho centra

Pracovisko č.  2  – organizačný odbor -všeobecná podateľňa okresného úradu

Pracovisko č. 3,4 - OR PZ – odbor poriadkovej a dopravnej polície – oddelenie dokladov

OBČIANSKE PREUKAZY (OP) -vystavenie prvého OP, výmena,, výmena pri zmene údajov, strata, krádež, poškodenie OP, vystavenie ZEP a iné úkony

VODIČSKÉ PREUKAZY (VP) - prvý, výmena, výmena pri rozšírení VP, strata, krádež, poškodený VP, výmena zahraničného VP a iné úkony

MEDZINÁRODNÝ VP (MVP) -vystavenie, strata, krádež, poškodený

CESTOVNÉ PASY (CP) - vystavenie prvého CP, výmena, strata, krádež, poškodený CP a iné úkony

Pracovisko č. 5 - OR PZ –odbor poriadkovej a dopravnej polície  - oddelenie dokladov

VÝDAJ hotových dokladov (OP, VP, CP, OEV časť I.), vystavenie ZEP

Pracovisko č. 6,7 odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

CESTNÁ DOPRAVA - prestavby jednotlivého vozidla montážou plynového zariadenia, prideľovanie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, vydávanie osvedčenia o evidencii časť II, technické osvedčenia vozidiel  a ich výmeny, vykonávanie zmeny v osvedčení o evidencii časti II,  schvaľovanie jednotlivo dokončovaných vozidiel, uznávanie typové schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla,  schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského a tretieho štátu.      

POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE – cesty II. a III. triedy -povolenia uzávierok ciest, povolenia výnimiek zo zákazu činnosti v ochrannom pásme, povolenia na prepravu nadmerne ťažkých alebo nadrozmerných nákladov, zvláštne užívanie ciest, pripojenia a vjazdy, stavebné úpravy a povolenia

Pracovisko č. 8, 9, 10 - OR PZ – Okresný dopravný inšpektorát - odd. bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií - evidencia motorových vozidiel

Prihlasovanie nového vozidla do evidencie, prihlasovanie jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel, prevod držby vozidla, zápis držiteľa vozidla pôvodným orgánom PZ, zápis držiteľa vozidla ďalším orgánom PZ, zápis zmeny vlastníka vozidlavýmena tabuliek s evidenčným číslom, evidovanie zmien vykonaných na vozidle a zmien údajov o držiteľovi vozidla, vyradenie vozidla z evidencie, dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel, odhlásenie vozidla do cudziny

Pracovisko č. 11 - pozemkový a lesný odbor

Vybavuje: žiadosti o vydanie stanoviska alebo rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy, žiadosti o zmenu druhu pozemku, žiadosti o legalizáciu stavby postavenej na poľnohospodárskej pôde, žiadosti o registráciu do registra plôch rýchlorastúcich drevín

Preberá žiadosti: o vydanie osvedčenia o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskym pozemkom, podľa zákona o lesoch, o poľovníctve, o registráciu pozemkových spoločenstiev

Pracovisko č. 12, 13 - katastrálny odbor

Podateľňa a poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností : výpisy z listov vlastníctva, kópie z katastrálnych máp..., prijímanie katastrálnych podaní a poskytovanie informácií o stave týchto podaní (vklady, záznamy, poznámky...), overovanie a vydávanie kópií alebo rovnopisov verejných listín a iných listín

Pracovisko č. 14 -  katastrálny odbor

Štátna dokumentácia: prijímanie a vydávanie geometrických plánov na ich kontrolu a úradné overenie,  poskytovanie údajov z mapových fondov  KN, overovanie a vydávanie kópií alebo rovnopisov geometrických plánov, vykonávanie súčinnosti s vyhotoviteľmi geometrických plánov a ostatnými komerčnými geodetmi pri geodetických a kartografických činnostiach, pri obnove katastrálneho operátu

Pracovisko č. 15 - odbor starostlivosti o životné prostredie

 • prijímanie žiadostí na jednotlivých úsekoch štátnej správy: ochrana prírody a krajiny, obchod s ohrozenými druhmi (CITES), ochrana ovzdušia, ochrana ozónovej vrstvy Zeme, posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA, SEA), štátna vodná správa, verejné vodovody a kanalizácie, ochrana pred povodňami, rybárstvo, odpadové hospodárstvo
 • potvrdenie o neexistencii starého vozidla

Pracovisko č. 16, 17 - odbor živnostenského podnikania

 • preberanie hotových dokumentov
 • prijíma: ohlásenia živnosti a žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, oznámenie o zriadení/zrušení prevádzkarne, oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a údajov uvádzaných v dokladoch o živnostenskom oprávnení, oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti a zmene obdobia, oznámenie o ukončení podnikania,
 • vydáva: úradné záznamy o zmene živnostenského oprávnenia, výpisy zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
 • zabezpečenie komplexnosti služby zápisu do obchodného registra,
 • spracovanie návrhov na prvozápisy právnických osôb a zahraničných fyzických osôb do obchodného registra,
 • osvedčovanie pravosti podpisov v návrhoch na prvozápisy,
 • vydanie výpisu z obchodného registra,
 • vydanie kópie dokumentu alebo časti dokumentu z registra účtovných závierok,
 • prijatie údajov potrebných na registráciu daňovníka a na prihlásenie do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia

 Pracovisko č. 18 - odbor všeobecnej vnútornej správy

 • osvedčovanie dokladov určených na použitie v cudzine (APOSTILL + LEGALIZÁCIA), vydávanie odpisov a fotokópií matričných archívnych materiálov, posudzovanie správnosti a platnosti dokladov potrebných k uzavretiu manželstva s cudzincami, vydávanie súhlasu na zápis a zmenu rozhodnutia cudzieho štátu, vydávanie rozhodnutí o povolení zmeny mena a priezviska dospelých a maloletých občanov SR
 • osvedčovanie fotokópií listín a podpisov občanov
 • poskytovanie základných informácií vo veci štátneho občianstva SR