Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Zlaté Moravce
Sládkovičova 3,
953 01 Zlaté Moravce

Prednosta
JUDr. Hana Kováčiková
telefón: 037/733 60 32
fax: 037/64 21 141

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

V záujme ochrany zdravia upozorňujeme klientov, že vstup do budovy je povolený len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.

O úrade

                                                          OZNAM


od 8.1.2021 sú stránkové hodiny

na klientskom centre Okresného úradu Zlaté Moravce 

v pracovných dňoch v čase od: 08.00 do 12.00 hod.

Osobné podania budú umožnené len pre občanov za účelom výkonu podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti (bod B.1.1. uznesenia č. 1/2021) výlučne v podateľni okresného úradu, resp. klientskeho centra.

UPOZORNENIE: Aktuálny režim pracovísk MV SR platný od 8.1.2021

Okresný úrad Zlaté Moravce

Sládkovičova 3, Zlaté Moravce
Telefón 0961 36 5700
Fax 037/64 21 141

Prednostka: JUDr. Hana Kováčiková

Telefón 037/733 60 32
Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce

 

Na základe opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR a vedúcim hygienikom Ministerstva vnútra SR je však aj naďalej potrebné dodržiavať pri vstupe do budovy a v jej priestoroch sprísnené bezpečnostno-hygienické opatrenia:

  • do budovy je možné vstúpiť len s ochranným rúškom,
  • pri vstupe do budovy je potrebné vydezinfikovať si ruky,
  • pri vstupe do budovy je potrebné riadiť sa pokynmi zodpovedných zamestnancov.

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách (prízemie budovy):

Pracovisko č. 1 supervizor klientskeho centra:

- rieši problémy, námety, podnety a pripomienky klientov     0961 36 5700
- koordinovanie a zabezpečovanie činnosti klientskeho centra

 

Pracovisko č. 3, 4, 5, 6, 17 katastrálny odbor:

podateľňa katastrálneho odboru:pracovisko č. 17      037/281 95 37
- návrhy na vklad vlastníckeho a iného práva k nehnuteľnostiam
- návrhy na záznam
- návrhy na zápis nájomného práva k pozemku
- návrhy na opravu chýb v katastrálnom operáte
- návrhy na zápis poznámky
- návrhy na zmenu údajov katastra nehnuteľností
- písomné podania adresované katastrálnemu odboru
- písomné objednávky na poskytovanie údajov katastra

poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností: pracovisko č. 3     037/281 95 39
- výpisy z listu vlastníctva
- informácie o BPEJ (bonitné, pôdno-ekologické jednotky)
- kópie z katastrálnej mapy
- kópie z mapy určeného operátu
- identifikácia parciel
- kópia listín zo zbierky listín katastrálneho operátu
- poskytovanie iných informácií z katastra nehnuteľností

geodeti: pracovisko č. 5,6     037/281 95 40
- preberanie a vydávanie geometrických plánov na úradné overenie
- preberanie vytyčovacích náčrtov a výsledkov iných geodetických činností
- poskytovanie podkladov k vyhotoveniu geometrických plánov, vytyčovacích náčrtov a iných geodetických prác

 

Pracovisko č. 7, 8 pozemkový a lesný odbor:

podateľňa     0961 36 5715

úradné hodiny sú iba v stredu od 8:00 do 17:00

 

Pracovisko č. 10, 11 okresný dopravný inšpektorát:

vykonávanie zmien v evidencii:     0961 36 5753, 0961 36 5754
- prihlásenie vozidla
- odhlásenie vozidla
- prevod v rámci okresu
- strata, odcudzenie, výmena TEČ
- vývoz do cudziny
- vyradenie vozidla z evidencie
- vrátenie zadržaných dokladov
- ukončenie leasingu
- zmena adresy, priezviska

 

Pracovisko č. 13, 14, 15 odbor poriadkovej polície - oddelenie dokladov:

prijíma žiadosti o vydanie: pracovisko č. 13,15     0961 36 5755, 0961 36 5758
- občianskeho preukazu
- cestovného pasu
- vodičského preukazu
- medzinárodného vodičského preukazu
- zahraničného vodičského preukazu
- výpis z karty vodiča
vydáva vyhotovené doklady: pracovisko č. 14     0961 36 5757
- zabezpečuje výdaj dokladov
- zabezpečuje kontrolu výroby dokladov, preberanie dokladov od výrobcu, ich skladovanie, personalizáciu a distribúciu v rámci Slovenskej republiky
- zaručený elektronický podpis

 

Pracovisko č. 16 odbor starostlivosti o životné prostredie:

podateľňa     0961 36 5705
prijímanie žiadosti za:
- úsek štátnej vodnej správy
- úsek štátnej správy ochrany ovzdušia
- úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
- úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny
- posudzovanie vplyvov na životné prostredie
- poskytovanie informácií o životnom prostredí

 

Pracovisko č. 16 odbor všeobecnej vnútornej správy - matrika:

- osvedčovanie listín a podpisov na listinách     0961 36 5705

 

Pracovisko č. 18 odbor živnostenského podnikania:

- preberanie hotových dokumentov     0961 36 5710
prijíma:
- ohlásenie živnosti a žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
- oznámenie o zriadení/zrušení prevádzkarne
- oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri
- oznámenie o zmene údajov uvádzaných v dokladoch o živnostenskom oprávnení
- oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
- oznámenie o zmene obdobia prevádzkovania živnosti
- oznámenie o ukončení podnikania
- oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
- oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
- žiadosti o povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
- údaje a doklady, vrátane súdnych poplatkov, vyžadované podľa osobitného zákona na účely zápisu údajov do obchodného registra
- doklady a údaje, vrátane správnych poplatkov, ktoré sú vyžadované podľa osobitných zákonov na účely predloženia žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako    živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov
- údaje potrebné na registráciu a oznámenie daňovníka podľa osobitného predpisu
- údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov

vydáva:
- osvedčenie o živnostenskom oprávnení
- úradné záznamy o zmene živnostenského oprávnenia
- výpisy zo živnostenského registra (verejný, neverejný)
- prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
- potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri určitý zápis nie je
- potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
- výpisy z obchodného registra
- prideľuje identifikačné číslo (IČO)
- poskytuje informácie o všeobecných a osobitných podmienkach podnikania a o podmienkach poskytovania služieb na území Slovenskej republiky

 

Pracovisko č. 19 odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

- podateľňa - dovoz vozidiel a zmeny v OE     0961 36 5710
- schvaľovanie jednotlivo dovezených vozidiel
- dostavba vozidla
- povolenie prestavby vozidla (napr. alternatívny pohon LPG)
- schválenie prestavby vozidla
- schválenie dokončovaného vozidla
- zmeny technických údajov v osvedčení evidencií
- zápis VIN čísla
- vydanie osvedčenia o evidencii časť II. a technických osvedčení
- pridelenie zvláštneho evidenčného čísla