Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Žilina
Vysokoškolákov 8556/33B,
010 08 Žilina

Prednosta
Mgr. Kamil Ruman
telefón: 041/733 5601
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Do priestorov Okresného úradu a Klientskeho centra Žilina je možné vstupovať len s prekrytím horných dýchacích ciest (ochranné rúško, šál, šatka), a pri vstupe je potrebné vydezinfikovať si ruky.

O úrade

Zriadená krízová informačná linka v súvislosti s opatreniami COVID - 19: tel. č.: 041/5117 505
Na telefónne číslo volať Po-Pia od 8:00 do 15:30 hod.


Linka neslúži na objednávanie sa na testovanie. Účelom linky je pomôcť občanom zorientovať sa v opatreniach vydaných Úradom verejného zdravotníctva a Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, ako aj nariadeniach vlády SR v súvislosti s COVID-19

O Z N A M

Na základe usmernenia VI/7 generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike.

Na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len občania, ktorí boli objednaní online prostredníctvom elektronickej služby. Vykonávajú sa všetky druhy evidenčných úkonov. Rezerváciu na konkrétny čas preukazuje klient potvrdením o online rezervácii (preukázaním doručenej SMS správy)

Vstup do budovy je možný maximálne 5 minút pred dohodnutým termínom.

Zamestnanci Okresného úradu sú povinní využívať telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu a realizovať osobné konzultácie len po dohode s klientom a len v priestoroch I. nadzemného podlažia okrem úsekov, kde sa agendy vykonávajú v plnom rozsahu. Aktualizované telefónne a e-mailové kontakty nájdete na webovom sídle Okresného úradu Žilina. Podania zaslané elektronickou poštou (e-mailom) budú akceptované. E-mailové podanie musí byť do troch pracovných dní doplnené v listinnej podobe, alebo v elektronickej podobe, autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Okresný úrad na dodatočné doplnenie podania nevyzýva. Konanie sa v takomto prípade začne na základe doručeného e-mailu len vtedy, ak bolo doplnené zákonným spôsobom.

Agendy sa od 5.10.2020 v plnom rozsahu vykonávajú na úseku:

  • Podateľne okresného úradu,
  • Overovania listín a osvedčovania podpisov,
  • Živnostenského podnikania,
  • Cestnej dopravy a pozemných komunikácii,
  • Katastra nehnuteľností,
  • Starostlivosti o životné prostredie,
  • Poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav,
  • Matrika a ohlasovňa pobytov mesta Žilina

V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a vedúcim hygienikom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Dôrazne žiadame o zváženie nevyhnutnosti návštevy klientskeho centra. V záujme ochrany Vášho zdravia a zdravia zamestnancov Vás žiadame, aby ste pred osobnou návštevou klientskeho centra uprednostnili úradný styk prostredníctvom elektronickej schránky. Klienti môžu do budov okresných úradov a klientskych centier vstupovať len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre. Každý návštevník je povinný pri vstupe do budovy ošetriť si ruky dezinfekčným prostriedkom.

V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je klient alebo osoba povinná zostať v domácej izolácii a nevstupovať do priestorov okresného úradu a klientskeho centra.

 

V klientskom centre rešpektujte pokyny supervízora.