Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2021, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Žilina
Vysokoškolákov 8556/33B,
010 08 Žilina

Prednosta
Mgr. Kamil Ruman
telefón: 041/733 5601
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Pozor!!! Od 4. 1. 2021 do odvolania sú zmenené úradné hodiny úradu

O úrade

 

Úradné hodiny  sú od 4. 1. 2021 do odvolania stanovené nasledovne:

Okresný úrad Žilina a vydávanie dokladov :

Po - Pi:   8:00 – 12:00

Evidencia vozidiel:

Po - Pi:  8:00 14:00

 

O Z N A M

 

Na základe usmernenia  VI/2/2021 generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike.

 

Na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len občania, ktorí boli objednaní online prostredníctvom elektronickej služby. Vykonávajú sa len tie evidenčných úkony, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie oprávnených potrieb, ktoré nebolo možné vykonať prostredníctvom elektronických služieb:

 • Prihlasovanie nových vozidiel do evidencie,
 • Prihlasovanie jednotlivo dovezených vozidiel do evidencie,
 • Vykonávanie priamej zmeny držby vozidla v rámci jedného okresu,
 • Avízo prevodu držby na inú osobu,
 • Vydávanie duplikátov dokladov od vozidiel a tabuliek s EČV z dôvodu straty alebo odcudzenia pôvodných.

Rezerváciu na konkrétny čas preukazuje klient potvrdením o online rezervácii (preukázaním doručenej SMS správy).

Vstup do budovy je možný maximálne 5 minút pred dohodnutým termínom. V prípade, ak bol klient objednaný na vybavenie na konkrétny čas, ale nevie preukázať potvrdenie rezervácie, bude mu umožnené mu PIN do kiosku vyvolávacieho systému.

 

Na úseku vydávania dokladov

Občianske preukazy

Prijímanie žiadostí o vydanie pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu,

Vodičské preukazy – prijímanie žiadostí o vydanie po nadobudnutí vodičského oprávnenia a pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu,

Cestovné pasy – prijímanie žiadostí o vydanie len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch a do desiatich pracovných dní za príslušný správny poplatok.

Vydávanie dokladov – bez obmedzenia.

 

Zamestnanci Okresného úradu sú povinní využívať  telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu a realizovať osobné konzultácie v priestoroch I. nadzemného podlažia len s predchádzajúcim súhlasom prednostu Okresného úradu. Aktualizované telefónne a e-mailové kontakty nájdete na webovom sídle Okresného úradu Žilina. Podania zaslané elektronickou poštou (e-mailom) budú akceptované. Podanie vo veci samej podané v elektronickej podobe bez autorizácie je potrebné do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Okresný úrad na dodatočné doplnenie podania nevyzýva.

 

K dispozícii sú:

 • Podateľňa okresného úradu – pracovisko č. 1 – Umožnené budú osobné podania len pre občanov za účelom výkonu podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti (bod B.1.1. uznesenia č. 1/2021)
 • Podateľňa katastrálneho odboru – pracovisko č. 5 - Umožnené budú osobné podania len pre občanov za účelom výkonu podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti (bod B.1.1. uznesenia č. 1/2021)
 • Živnostenské podnikanie len telefonicky na call centre: 0918 969 227
 • Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii – kontakt pre klientov: 041/7335730 a 041/7335731. Vykonáva sa len vydanie technického preukazu dovezeného vozidla, klient je povinný preukázať sa potvrdením o online rezervácii na dopravnom inšpektoráte, s uvedenou požiadavkou je potrebné obrátiť sa na supervízora,
 • Matrika – rodné listy – len v prípade narodenia dieťaťa s vážnym zdravotným stavom, úmrtia - pohrebná služba, sobášne listy – duchovní, vybavovanie agendy na oddelení dokladov,
 • Ohlasovňa pobytov – len pre klientov, ktorý budú vybavovať agendu na úseku dokladov v súlade s príkazom prezídia policajného zboru.

 

V klientskom centre  rešpektujte pokyny supervízora. Supervízor je povinný privolať hliadku polície ak klient odmietne dodržať stanovené podmienky.

 


 

Zriadená krízová informačná linka v súvislosti s opatreniami COVID - 19: tel. č.: 041/5117 505
Na telefónne číslo volať Po-Pia od 8:00 do 15:30 hod.


Linka neslúži na objednávanie sa na testovanie. Účelom linky je pomôcť občanom zorientovať sa v opatreniach vydaných Úradom verejného zdravotníctva a Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, ako aj nariadeniach vlády SR v súvislosti s COVID-19

Centrálna úradná elektronická tabuľa - dokumenty zverejnené Okresným úradom Žilina

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

 

Pracovisko č. 1 – podateľňa Okresného úradu Žilina, Mesto Žilina – ohlasovňa pobytov

 • Supervízor, poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam, príjem podnetov od klientov, elektronický kontraktačný systém
 • Ohlasovňa pobytov  - evidencia obyvateľov (prihlásenie, prehlásenie, odhlásenie trvalého pobytu,..)

 

Pracovisko č. 2: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru – oddelenie dokladov

 • príjem žiadostí o vydanie občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu a medzinárodného vodičského preukazu,
 • snímanie osoby v súvislosti s vydávaním občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu,
 • príjem oznámení o strate, krádeži a poškodení občianskeho preukazu,
 • vydávanie občianskeho preukazu, cestovného pasu, vodičského preukazu a osvedčenia o evidencii vozidiel

 

Pracovisko č. 3:  odbor živnostenského podnikania Okresného úradu Žilina:

 • príjem ohlásenia živnosti a podania  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • príjem žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského  zákona,
 • príjem oznámenia o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri  o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení; príjem  ohlásenia o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • príjem oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenia o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenia o ukončení podnikania, o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • príjem oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • príjem údajov potrebných na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,
 • príjem údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,
 • príjem údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
 • príjem žiadosti o vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • príjem žiadosti o povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • výdaj výpisov zo živnostenského registra (verejný, neverejný, prehľad) a obchodného registra,
 • výdaj potvrdenia o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je a potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,  
 • prideľovanieidentifikačného čísla organizácie (IČO).

 

Pracovisko č. 4: odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Žilina

 • žiadosti o povolenie/schválenie prestavby jednotlivého vozidla / výroby jednotlivého vozidla,
 • žiadosti o zápis zmeny do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla (alternatívne pneumatiky, odstránenie priečkového systému,...),
 • žiadosti o pridelenie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom,
 • žiadosti o udelenie povolenia na zriadenie STK, pracoviska EK, kontroly originality,
 • žiadosti o udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a na montáž plynových zariadení,
 • žiadosti o vydanie, zmenu a zrušenie osvedčení pre technikov na TK, EK, KO a MPZ,
 • žiadosti o registráciu autoškoly a o zmenu v registrácii autoškoly,
 • žiadosti o vydanie, predĺženie inštruktorského preukazu, o zníženie rozsahu inštruktorského oprávnenia,
 • žiadosti o registráciu školiaceho strediska KKV a o zmenu v registrácii školiaceho strediska KKV,
 • žiadosti o vydanie kvalifikačnej karty, osvedčenia o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodiča,
 • žiadosti o udelenie koncesie na taxislužbu, o vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby,

žiadosti o udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa osobnej/nákladnej cestnej dopravy

 • žiadosti o vydanie povolenia nadmernej a nadrozmernej prepravy,
 • žiadosti o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií I., II. a III. triedy,
 • žiadosti o vydanie povolenia na čiastočnú a úplnú uzávierku ciest I., II. a III. triedy,
 • žiadosti o vydanie určenia prenosného a trvalého dopravného značenia na cestách I., II. a III. triedy,
 • žiadosti o vydanie rozhodnutia na výrub cestnej zelene pri cestách I., II. a III. triedy,
 • žiadosti o vydanie stavebného a kolaudačného povolenia na cesty I., II. a III. triedy,
 • žiadosti o vydanie ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác na cestách I., II. a III. triedy.

 

Pracovisko č. 5: katastrálny odbor Okresného úradu Žilina

 • návrhy na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do katastra,
 • návrhy na opravu chýb v katastrálnom operáte,
 • poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností (výpisy z listu vlastníctva, kópie z katastrálnej mapy, kópie z mapy určeného operátu.....),
 • preberanie a vydávanie geodetických a kartografických činností,

 

Pracovisko č. 6 – Okresný dopravný inšpektorát, evidencia vozidiel

 • prihlásenie doposiaľ neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel,
 • prevod držby vozidla na inú osobu, zápis zmeny vlastníka vozidla, zrušenie avíza prevodu držby vozidla
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom,prideľovanie voliteľného čísla,
 • duplikáty tabuliek s evidenčným číslom,
 • výdaj tabuliek s evidenčným číslom na nosič bicyklov, evidencia spájacieho zariadenia,
 • evidencia zmien vykonaných na vozidle a zmien údajov o držiteľovi vozidla,
 • odhlásenie vozidla do cudziny, vyradenie vozidla z evidencie,dočasné vyradenie vozidla z evidencie,
 • zápis oznámenia odcudzenia vozidla, nájdenia a vrátenia vozidla,

 

Pracovisko č. 7 – odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Žilina:

 • výdaj stavebného povolenia na vodné stavby, výdaj povolenia na vypúšťanie odpadových vôd,
 • výdaj povolenia na osobitné užívanie vôd, schválenie povodňového plánu,
 • súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,
 • súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby spaľovne odpadov,
 • súhlasy na činnosti v chránených územiach,
 • súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie, zhodnocovanie odpadov

Pracovisko č. 8 – pozemkový a lesný odbor Okresného úradu Žilina:

 • poradenská a informačná činnosť na úsekoch: vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom v zmysle reštitučných zákonov, pozemkových úprav, obnovy evidencie pozemkov, ostatných činností v pozemkovej oblasti, ochrany poľnohospodárskej pôdy, lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev poľovníctva.

 

Pracovisko č. 9: odbor všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu Žilina

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • žiadosť o zmenu mena alebo priezviska - podanie,
 • žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR, vydanie potvrdenia a osvedčenia o štátnom občianstve SR,
 • žiadosť o registráciu SVB, NO, NF, ZZPO,
 • žiadosť o povolenie verejnej zbierky

Pracovisko č. 10 – Matričný úrad Žilina

 • vystavenie prvopisov a druhopisov matričných dokladov (rodný list, úmrtný list, sobášny list)
 • žiadosti o uzavretie manželstva, potvrdenia k sobášom do zahraničia, zmeny priezviska,...

Telefónny zoznam klientskeho centra (PDF, 309 kB)