Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Námestie osloboditeľov 1,
031 41 Liptovský Mikuláš

Prednosta
Ing. Jozef Repaský
telefón: +421 44 551 87 12
fax: +421 44 551 87 17
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov okresného úradu upozorňujeme občanov, že na tieto pracoviská budú vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.

O úrade

Okresný  úrad  Liptovský  Mikuláš  bol  zriadený  zákonom  č.  180/2013  Z.  z.  o  organizácii 
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.10.2013. 
S  účinnosťou  od  1.  októbra  2007  na  základe  zákona  č.254/2007  Z.  z.  o  zrušení  krajských 
úradov  a  o  zmene  a  doplnení  zákona  č.515/2003  Z  .z.  o  krajských  úradoch  a okresných 
úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa stal Okresný úrad Liptovský Mikuláš 
samostatnou právnickou osobou. 
S účinnosťou od 01.01.2013 zákonom č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej 
štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa Okresný úrad Liptovský Mikuláš 
stal  preddavkovou  organizáciou  Ministerstva  vnútra  Slovenskej  republiky  bez  právnej 
subjektivity. 
 
Postavenie a základné úlohy okresného úradu: 
Okresný úrad je miestny orgán štátnej správy, ktorý je preddavková organizácia Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“). 
Právomoci  a  kompetencie  Okresného  úradu  sú  vymedzené  v  Smernici  Ministerstva  vnútra 
Slovenskej republiky č. 142 z 1. októbra 2013, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej 
organizácii  okresného  úradu  v  znení  smernice  Ministerstva  vnútra  Slovenskej  republiky  č. 
79/2014. 
 
Organizačná štruktúra Okresného úradu Liptovský Mikuláš: 
a) odbor organizačný, 
b) odbor všeobecnej vnútornej správy, 
c) odbor živnostenského podnikania, 
d) odbor krízového riadenia, 
e) odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
f) odbor starostlivosti o životné prostredie, 
g) pozemkový a lesný odbor, 
h) katastrálny odbor, ktorý sa člení na 
1. oddelenie technické, dokumentácie a poskytovanie informácií, 
2. oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam. 
 
Pracovisko okresného úradu : 
Okresný úrad so súhlasom ministerstva môže zriadiť na výkon niektorých činností štátnej 
správy pracovisko okresného úradu a určiť jeho územný obvod. 
Pracovisko okresného úradu je súčasťou vnútornej organizácie okresného úradu. 
 
Zásady riadenia a rozhodovania : 
Okresný  úrad  riadi  a  za  jeho  činnosť  zodpovedá  prednosta  okresného  úradu  (ďalej  len 
„prednosta“),  ktorého  vymenúva  a  odvoláva  vláda  Slovenskej  republiky  na  návrh  ministra 
vnútra Slovenskej republiky. 
Na okresnom úrade sú tieto stupne riadenia:  
a) prednosta, 
b) vedúci odboru. 
c) vedúci oddelenia. 
 
Štátnu správu za okresný úrad vykonáva vecne príslušný odbor okresného úradu. Za odbor 
koná  vedúci  odboru  alebo  ním  poverený  zamestnanec  v  rozsahu  určenom  v  písomnom 
poverení. 
Štátnu správu, ktorú vykonávajú okresné úrady, riadia a kontrolujú v rozsahu ustanovenom 
osobitnými zákonmi ústredné orgány štátnej  správy, do ktorých pôsobnosti patria príslušné 
úseky štátnej správy.