Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Okresný úrad Ružomberok
Dončova 11,
034 01 Ružomberok

Prednosta
JUDr. Emil Maretta, PhD.
telefón: +421 44 430 09 05
fax: +421 44 432 28 71
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov okresného úradu upozorňujeme občanov, že na tieto pracoviská budú vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.

O úrade

Katastrálny odbor okresného úradu oznamuje, že dňa 26.-31.10.2020 bude z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie zatvorený. Podanie je možné doručiť na adrese: Dončova 11, 034 01 Ružomberok.

Táto možnosť sa týka:

- návrhov na vklad

- overovanie geom.plánov

Možnosť zakúpenie kolkov je taktiež v kolkomate na Dončovej 11, 034 01 Ružomberok.

 

Kontakty a administratívne úkony realizované na jednotlivých pracoviskách Okresného úradu:

Podateľňa

tel. 044 4300905

 • všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory okresného úradu

 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

tel. 044 4300120

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • žiadosť o zmenu mena alebo priezviska - podanie
 • osvedčovanie výpisov a potvrdení z matrík určených na použitie v cudzom štáte (apostille) - podanie
 • zabezpečuje dočasné úlohy vyplývajúce z registrácie nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho zákonníka
 • prijíma oznámenia štátnych orgánov, obcí, organizácií, občanov a orgánov činných v trestnom konaní o priestupkoch a rozhoduje o ďalšom postupe v konaní o priestupkoch
 • ukladá pokuty za iné správne delikty podľa osobitných právnych predpisov podľa odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti
 • vykonáva kontrolu vedenia matrík podľa zbierky listín a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov
 • vydáva súhlas na zápis alebo zmenu zápisu v matrike podľa rozhodnutia úradu alebo súdu cudzieho štátu
 • overuje úradné výpisy z matrík, verejné listiny vydané orgánmi samosprávy, ktoré obsahujú údaje o osobnom stave pre použitie v cudzine, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak

 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, A.Bernoláka 25)

tel. 044 4325303

 • uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla
 • zápis alternatívneho pohonu LPG
 • schválenie prestavby vozidla
 • vykonanie zmeny v osvedčení evidencii
 • schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
 • zápis identifikačného čísla vozidla – VIN
 • vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla, na povolenie prestavby vozidla
 • pridelenie zvláštneho evidenčného čísla
 • vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete- cesty II. a III. triedy
 • povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky, podtunelovanie, nadzemné vedenie, kultúrne a športové podujatia, umiestňovanie zariadení alebo predmetov, nakladanie a vykladanie iných predmetov, hnanie stáda dobytka, vláčenie kameňov a iných predmetov
 • povolenie na pripojenie ciest II. a III. triedy
 • povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest
 • určenie osadenia dopravného značenia – dočasné a trvalé
 • stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie pre cesty II. a III. triedy
 • povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. tried
 • ohlásenie stavby (stavebných úprav, resp. udržiavacích prác) cesty II. a III. triedy
 • rozhodnutie na výrub drevín pri ceste II. a III. triedy
 • povolenie nadmernej alebo nadrozmernej prepravy ak prepravná trasa nepresahuje územný obvod jedného okresného úradu dopravy
 • vyjadruje sa pri prerokovaní územných plánov obcí a zón

 

Odbor živnostenského podnikania

tel. 044 4300102

 • ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
 • podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia)
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • prvozápis do obchodného registra
 • obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov aj do zbierky listín
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
 • prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
 • vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. A.Hllinku 74

tel. 044 4311426

 • prijímanie hlásení
 • prijímanie žiadostí
 • vydávanie súhlasov, povolení, vyjadrení, stanovísk, rozhodnutí
 • podávanie informácií a usmernení pre klientov
 • ostatné úlohy vyplývajúce orgánu miestnej štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia

 

Pozemkový a lesný odbor, Nám. A.Hlinku 74

tel. 044 5518871

podateľňa žiadostí:

 • na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom
 • na úseku pozemkových úprav
 • na úseku obnovy evidencie pozemkov
 • na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy
 • na úseku ostatných činností v pozemkovej oblasti – nájom pôdy, bonita
 • poľnej stráže a vyhlásenie karantény na návrh UKSUP
 • na úseku lesného hospodárstva
 • na úseku lesného reprodukčného materiálu
 • na úseku pozemkových spoločenstiev
 • na úseku poľovníctva
 • na úseku obnovy evidencie pozemkov
 • na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy

 

Katastrálny odbor, Nám. A.Hlinku 74

tel. 044 2817744

 • podateľňa
 • poskytovanie podkladov a podaní pre geodetické činnosti
 • poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností a pozemkovej knihy (výpis z LV, kópie máp, identifikácia parciel a iné)

 

Organizačný odbor

tel. 044 4300118

 • zabezpečuje úlohy sekretariátu prednostu obvodného úradu
 • koordinuje odbory vo veciach sprístupňovania informácií, vedie centrálnu evidenciu poskytnutých informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
 • prijíma, eviduje a vedie centrálnu evidenciu, zabezpečuje prešetrenie a kontroluje vybavovanie petícií
 • rozhoduje v prvom stupni o ukladaní pokút podľa § 19 ods. zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • poskytuje obciam dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti
 • poskytuje finančnú pomoc právnickým osobám a fyzickým osobám na úhradu výdavkov súvisiacich s mimoriadnou udalosťou

 

Odbor krízového riadenia

tel. 044 4300119

 • vypracúva plán ochrany obyvateľstva v súčinnosti s právnickými osobami a fyzickými osobami a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom im ukladá úlohy
 • riadi a organizuje prípravu na civilnú ochranu
 • rozhoduje o povinnosti vytvárať jednotky civilnej ochrany a zariadenia civilnej ochrany pre potreby územia
 • . určuje právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom rozsah dokumentácie plánov ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti okrem podnikateľov, ktorí spracúvajú dokumentáciu podľa osobitného predpisu
 • spolupracuje pri obstarávaní územného plánu s jeho obstarávateľmi pri určovaní rozsahu povinnej výstavby zariadení civilnej ochrany
 • ukladá po vyhlásení mimoriadnej situácie písomným príkazom právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh pri mimoriadnej udalosti
 • rozhoduje o povinnosti obce zriadiť výdajňu odberných oprávnení a vykonáva ich kontrolu
 • uplatňuje na okresnom úrade v sídle kraja požiadavky obcí nachádzajúcich sa v územnom obvode okresného úradu na nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie
 • rozhoduje o oslobodení fyzickej osoby od pracovnej povinnosti na základe jej písomnej žiadosti alebo na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, s ktorou je v pracovnoprávnom vzťahu, obdobnom pracovnom vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom vzťahu
 • rozhoduje správnych deliktoch podľa § 32 a § 33 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších a o uložení pokuty právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi