Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Stropkov
Hlavná 51/26,
091 01 Stropkov

Prednosta
PhDr. Mgr. Peter Harvan
telefón: 054/ 742 3609
fax: 054/ 742 3790
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

Okresný úrad Stropkov 
Hlavna 51/26,  091 01 Stropkov

 

Aktuálny režim pracovísk MV SR

OZNAM

Na základe vyhlásenia núdzového stavu a uznesenia vlády č. 1/2021 zo dňa 6.1.2021 sa vydávajú nasledovné opatrenia:

Rozsah stránkových hodín:
od 08:00 do 12:00

Klienti evidencie vozidiel sa objednajú on-line prostredníctvom elektronickej služby pre všetky evidenčné úkony.

Oddelenie dokladov

*       bude prijímať len žiadosti o vydanie OP pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu

*       bude prijímať len žiadosti o urýchlené vydanie CP do 2 alebo do 10 dní.

Na okresný úrad sa prijímajú žiadosti prostredníctvom supervízora. Realizovanie osobných podaní  je možné len pre občanov za účelom výkonu podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti (bod B.1.1. uznesenia č. 1/2021) výlučne v podateľni okresného úradu, resp. klientskeho centra.

 

Žiadame o využitie výlučne:

*       telefonickej

*       elektronickej

*       písomnej komunikácie.


Kontakty na zamestnancov sú dostupné na
našej webovej stránke.
Pre podania na katastrálny odbor využite elektronickú komunikáciu na
https://kataster.skgeodesy.sk/ alebo www.slovensko.sk .


Informácie Vám poskytne supervízor  ( +421 54 31 00 411  )

Toto usmernenie platí od 11. 01. 2021 do odvolania. 

 

_______________________

 

 

 

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Supervízor: Pracovisko č. 7           tel. 054 3100 411

 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam, príjem podnetov od klientov,
 • elektronický kontraktačný systém.
 • osvedčovanie listín a podpisov, podateľna

 Okresné riaditeľstvo policajného zboru Svidník , oddelenie dokladov odboru poriadkovej polície  

                   Pracovisko č. 1, 2       tel. 054 3100 416

 • príjem žiadostí o vydanie občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu a medzinárodného vodičského preukazu,
 • snímanie osoby v súvislosti s vydávaním občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu,
 • príjem oznámení o strate, krádeži a poškodení občianskeho preukazu,
 • výpis karty vodiča,
 • poskytovanie informácií z príslušných evidencií. 
 • výdaj občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu a osvedčenia o evidencii vozidla,
 • výdaj potvrdení o pobyte,
 • výdaj potvrdení o občianskom preukaze.

 Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií :

                    Pracovisko č. 3          tel. 054 3100 415

         príjem žiadosti

 • o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,
 • o uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,
 • o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,
 • o schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla,
 • o schválenie jednotlivo dovezeného systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky,
 • o povolenie prestavby jednotlivého vozidla / výroby jednotlivého vozidla,
 • o schválenie prestavby jednotlivého vozidla / jednotlivo vyrobeného vozidla,
 • o zápis zmeny do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla (alternatívne pneumatiky, odstránenie priečkového systému,...),
 • o vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla,
 • o zápis náhradného identifikačného čísla vozidla VIN do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla,
 • o dočasné vyradenie vozidla, predĺženie dočasného vyradenia vozidla alebo opätovné uvedenie do prevádzky (iba vozidlá, ktoré nepodliehajú evidencii),
 • o pridelenie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom,
 • o udelenie povolenia na zriadenie STK, pracoviska EK, kontroly originality,
 • o udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a na montáž plynových zariadení.

 Odbor živnostenského podnikania; integrované obslužné miesto občana – IOMO (2 pracoviska):

                   Pracovisko č. 4,5        tel. 054 3100 413

                                                             054 3100  414 

 • ohlásenie živnosti a príjem žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • príjem žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona,
 • výpis zo živnostenského registra,
 • výdaj potvrdenia o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o ukončení podnikania,
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • prvozápis do obchodného registra,
 • výdaj potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,
 • príjem oznámení o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • výdaj osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania, ktorá nemá charakter právneho poradenstva,
 • integrované obslužné miesto občana - IOMO.

Odbor starostlivosti o životné prostredie :    

                  Pracovisko č. 6           tel. 054 3100 412

 • výdaj stavebného povolenia na vodné stavby,
 • výdaj povolenia na vypúšťanie odpadových vôd,
 • výdaj povolenia na osobitné užívanie vôd,
 • schválenie povodňového plánu,
 • súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,
 • súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby spaľovne odpadov,
 • vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu alebo zmenu stavby,
 • súhlasy na činnosti v chránených územiach,
 • súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie, zhodnocovanie odpadov.

 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Svidník, Okresný dopravný inšpektorát, odbor bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií vo Svidníku :    

                   Pracovisko č. 8           tel.  054 3100 410

                                                              054 3100  417 

prihlásenie doposiaľ neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel,

 • prihlásenie vozidla vyradeného zo špeciálnych evidencií do evidencie vozidiel,
 • prihlásenie jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel,
 • prevod držby vozidla na inú osobu,
 • zápis držiteľa vozidla pôvodným orgánom Policajného zboru,
 • zápis držiteľa vozidla ďalším orgánom Policajného zboru,
 • zápis zmeny vlastníka vozidla,
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom,
 • prideľovanie voliteľného čísla,
 • duplikáty tabuliek s evidenčným číslom,
 • výdaj tabuliek s evidenčným číslom na nosič bicyklov,
 • evidencia zmien vykonaných na vozidle a zmien údajov o držiteľovi vozidla,
 • evidencia spájacieho zariadenia,
 • odhlásenie vozidla do cudziny,
 • vyradenie vozidla z evidencie,
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie,
 • zápis oznámenia odcudzenia vozidla, nájdenia a vrátenia vozidla,
 • zrušenie avíza prevodu držby vozidla. 

 

Odbory umiestnené mimo sídla úradu a klientského centra,  na adrese Športová 2, 091 01 Stropkov: 

  Pozemkový a lesný odbor :

 • poradenská a informačná činnosť na úsekoch: vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom v zmysle reštitučných zákonov, pozemkových úprav, obnovy evidencie pozemkov, ostatných činností v pozemkovej oblasti, ochrany poľnohospodárskej pôdy, lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev poľovníctva.

Katastrálny odbor: