Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. november 2020, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Okresný úrad Rožňava
Špitálska 3,
048 01 Rožňava

Prednosta
Ing. Robert Anna
telefón: 058/7322394
fax: 058/7321115
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Všetky pracoviská OÚ Rožňava sú otvorené od pondelka 2. novembra 2020.

O úrade

 

Administratívne  úkony na jednotlivých pracoviskách:

·         Budova – Špitálska 3, 048 01 Rožňava

 

·         1. supervisor - 2. poschodie, tel.: +421908232113

·          poradenstvo, informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam, príjem podnetov od klientov,

·         2. všeobecná podateľňa pre všetky odbory - 2. poschodie, tel.: +421587321115

 

·         3. odbor organizačný - 3. poschodie, tel: +421587325400

 

·         4. odbor všeobecnej vnútornej správy - 2. poschodie, tel.: +421587322711

·           osvedčovanie listín a podpisov na listinách, 3. poschodie

·           žiadosť o zmenu mena alebo priezviska - podanie, 3.poschodie

·           žiadosť o povolenie verejnej zbierky, 3. poschodie

 

·         5. odbor živnostenského podnikania - 2. poschodie, tel: +421584421701; +421587343579

·         ohlásenie živnosti a príjem žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,

·         príjem žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona,

·         výpis zo živnostenského registra,

·         výdaj potvrdenia o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,

·         prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,

·         ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,

·         oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,

·         oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti,

·         oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti,

·         oznámenie o ukončení podnikania,

·         oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,

·         prvozápis do obchodného registra,

·         výdaj potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,

·         príjem oznámení o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,

·         výdaj osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,

·         povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni

 

·         6.  odbor krízového riadenia - 3. poschodie, tel: +421587323185/li>    

 

·         Budova – Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava

·         7. pozemkový a lesný odbor - 2. poschodie, tel.: +421961736571;

·         poradenská a informačná činnosť na úsekoch: vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom v zmysle reštitučných zákonov, pozemkových úprav, obnovy evidencie pozemkov, ostatných činností v pozemkovej oblasti, ochrany poľnohospodárskej pôdy, lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev poľovníctva.

 

·         8. odbor starostlivosti o životné prostredie - 1. poschodie, tel.: +421961736560; +421915726760; tel. povodne: +421917450757

·         výdaj stavebného povolenia na vodné stavby,

·         výdaj povolenia na vypúšťanie odpadových vôd,

·         výdaj povolenia na osobitné užívanie vôd,

·          schválenie povodňového plánu,

·          súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,

·         súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby spaľovne odpadov,

·         vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu alebo zmenu stavby,

·         súhlasy na činnosti v chránených územiach,

·         súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie, zhodnocovanie odpadov.

 

·          Budova – Janka kráľa 1, 048 01 Rožňava (v budove OR PZ Rožňava)

·         9. odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - 1. poschodie, tel.: +421961736590; +421907900233

·         príjem žiadostí:

·         o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,

·         o uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,

·         o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,

·         o schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla,

·         o schválenie jednotlivo dovezeného systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky,

·         o povolenie prestavby jednotlivého vozidla / výroby jednotlivého vozidla,

·         o schválenie prestavby jednotlivého vozidla / jednotlivo vyrobeného vozidla,

·         o zápis zmeny do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla (alternatívne pneumatiky, odstránenie priečkového systému,...),

·         o vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla,

·         o zápis náhradného identifikačného čísla vozidla VIN do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla,

·         o dočasné vyradenie vozidla, predĺženie dočasného vyradenia vozidla alebo opätovné uvedenie do prevádzky (iba vozidlá, ktoré nepodliehajú evidencii),

·         o pridelenie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom,

·         o udelenie povolenia na zriadenie STK, pracoviska EK, kontroly originality,

·         o udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a na montáž plynových zariadení

 

·          Budova – Jarná 2, 048 01 Rožňava

·         10. katastrálny odbor – podateľňa, tel: +421582817341

·         prijem návrhov na vklad vlastníckeho práva alebo iného práva do katastra,

·         výdaj výpisu z katastra nehnuteľností, výpisu z listu vlastníctva.