Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Štúrovo
Sv. Štefana 79,
943 01 Štúrovo

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

V záujme ochrany zdravia upozorňujeme klientov, že vstup do budovy je povolený len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.

O úrade

OZNÁMENIE O  STRÁNKOVÝCH  HODINÁCH  NA  KLIENTSKOM CENTRE  ŠTÚROVO

 od 21. 12. 2020

 

Pondelok - Piatok: 8:00 - 12:00

 

  

Értesítjük Önöket, hogy 2020. 12. 21 - től a hivatali fogadóórák az alábbiak szerint módosulnak:

 

Hétfő  - Péntek: 8:00 - 12:00

   

Doklady a evidencie

Evidencia vozidiel bude vybavovať žiadosti občanov v čase od 08.00 hod  - 14.00 hod. po predchádzajúcom online objednaní. 

Oddelenia dokladov budú v prevádzke v čase od 08.00 hod - 12.00 hod.

Opatrenia na úseku dokladov a evidencií v súvislosti krízovou situáciou (PDF, 603 kB)

 

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom, dôležité informácie pre občanov a podnikateľov

V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov klientskych centier a okresných úradov upozorňujeme občanov, že na tieto pracoviská budú vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.

Administratívne úkony na pracoviskách klientskeho centra

Pracovisko č. 1 supervízor, č. tel. 036/3100 410:

-     rieši problémy, námety, podnety a pripomienky klientov,

-     koordinovanie a zabezpečovanie činnosti klientskeho centra,

Pracovisko č. 2 katastrálny odbor, č. tel. 036/3100 411:

-     podateľňa katastrálneho odboru,

-     návrhy na vklad vlastníckeho a iného práva k nehnuteľnostiam,

-     návrhy na záznam,

-     návrhy na zápis nájomného práva k pozemku,

-     návrhy na opravu chýb v katastrálnom operáte,

-     návrhy na zápis poznámky,

-     návrhy na zmenu údajov katastra nehnuteľností,

-     písomné podania adresované katastrálnemu odboru,

-     písomné objednávky na poskytovanie údajov katastra,

-     výpisy z listu vlastníctva,

-     informácie o BPEJ (bonitné, pôdno-ekologické jednotky),

-     kópie z katastrálnej mapy,

-     kópie z mapy určeného operátu,

-     identifikácia parciel,

-     kópia listín zo zbierky listín katastrálneho operátu,

-     poskytovanie iných informácií z katastra nehnuteľností,

-     poskytovanie údajov z pozemkovej knihy,

Pracovisko č. 3, 4 odbor živnostenského podnikania, č. tel. 036/3100 412, 036/3100 413:

Prijíma:

-    ohlásenie živnosti a žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,

-    oznámenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,

-    oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri,

-    oznámenie o zmene údajov uvádzaných v dokladoch o živnostenskom oprávnení,

-    oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti,

-    oznámenie o zmene obdobia prevádzkovania živnosti,

-    oznámenie o ukončení podnikania,

-    oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorým dňom začatia živnosti,

-    oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,

-    žiadosti o povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,

-    žiadosti o vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,

-    údaje a doklady, vrátane súdnych poplatkov, vyžadované podľa osobitného zákona na účely zápisu
     údajov do obchodného registra,   

-    doklady a údaje, vrátane správnych poplatkov, ktoré sú vyžadované podľa osobitných zákonov
     na účely predloženia žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského
     oprávnenia podľa osobitných zákonov,

-    údaje potrebné na registráciu a oznámenie daňovníka podľa osobitného predpisu,

-    údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenia
     zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,

-    údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,

Vydáva:

-    výpisy zo živnostenského registra (verejný, neverejný),

-    prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,

-    potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri určitý zápis nie je,

-    potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené
     alebo zakázané, 

-    výpisy z obchodného registra,

Ďalšie úkony:

-    prideľuje identifikačné číslo (IČO),

-    poskytuje informácie o všeobecných a osobitných podmienkach podnikania a o podmienkach
     poskytovania služieb na území Slovenskej republiky,

Pracovisko č. 5 odbor všeobecnej vnútornej správy, č. tel. 036/3100 414:

-    osvedčovanie listín a podpisov na listinách,

-    osvedčovanie verejnej listiny na použitie v cudzine,

-    zmena mena alebo priezviska - poradenstvo,

Pracovisko č. 6 pozemkový a lesný odbor, č. tel. 036/3100 415:

- podateľňa,

- poradenská a informačná činnosť na úseku ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

 

Pracovisko č. 7 odbor starostlivosti o životné prostredie, č. tel. 036/3100 416:

Prijíma podania:

-    na úseku štátnej vodnej správy

-    na úseku odpadového hospodárstva

-    na úseku ochrany ovzdušia

-    na úseku ochrany prírody a krajiny

-    prijíma podania súvisiace s agendou životného prostredia ohľadom posudzovania vplyvov na životné prostredie,
     environmentálnych záťaží, priemyselných havárií, environmentálnych škôd,

Pracovisko č. 9 OR PZ Nové Zámky, odbor poriadkovej polície - oddelenie dokladov, č. tel. 036/3100 419:

Výdaj dokladov:

-    výdaj hotových dokladov (OP, VP, CP, OSV časť I.),

-    vystavenie ZEP (zaručený elektronický podpis),

Občianske preukazy (OP):

-    vystavenie prvého OP,

-    výmena OP,

-    výmena OP pri zmene údajov,

-    strata, krádež, poškodenie OP,

-    vystavenie ZEP a iné úkony

Vodičské preukazy (VP):

-    prvý VP,

-    výmena VP,

-    výmena pri rozšírení VP,

-    strata, krádež, poškodený VP,

Cestovné pasy (CP):

-    vystavenie prvého CP,

-    výmena CP,

-    strata, krádež, poškodený CP a iné úkony,

Pracovisko č. 10 OR PZ Nové Zámky, oddelenie dopravného inšpektorátu, č. tel. 036/3100 420:

-    prihlásenie vozidla

-    prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OÚ - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

-    prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu,

-    ohlásenie vozidla na iného držiteľa mimo okresu

-    výmena tabuliek s evidenčným číslom (mimo objednania voliteľného čísla),

-    dočasné vyradenie vozidla z evidencie,

-    trvalé vyradenie vozidla z evidencie,

Pracovisko č. 11 odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

Na úseku dopravy preberá:

-    žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o evidencii časť II/ v technickom osvedčení vozidla,

-    žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o evidencii časť II/ v technickom osvedčení vozidla - zápisu náhradného
     identifikačného čísla vozidla VIN,

-    žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii vozidla časť II - montáž dvojitého ovládania pre výcvikové vozidlá autoškôl,

-    žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii vozidla časť II - demontáž dvojitého ovládania pre výcvikové vozidlá autoškôl,

-    žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii vozidla časť II z dôvodu zápisu ručného ovládania,

-    žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii vozidla časť II z dôvodu zrušenia záznamu o priečkovom systéme,

-    žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii vozidla časť II z dôvodu hromadnej prestavby typu vozidla na LPG,

-    žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii vozidla časť II z dôvodu demontáže plynového zariadenia,

-    žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii vozidla časť II z dôvodu zápisu alternatívnych pneumatík,

-    žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii vozidla časť II z dôvodu zápisu alternatívnych pneumatík,
     (ide o prípady, kedy sú alternatívne disky schválené MDVaRR SR, o čom je potrebné predložiť rozhodnutie, príslušné
     osvedčenie o schválení dískov - komponentov),

-    žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii vozidla časť II z dôvodu zápisu schválených diskov a alternatívnych pneumatík,
     (ide o prípady, kedy sú komponenty - disky schválené okresným úradom v SR),

-    žiadosť o uznanie typového schválenia ES/schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu/iného
     zmluvného štátu,

-    žiadosť o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu (iba nové neevidované vozidlo),

-    žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu,

-    žiadosť o schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla,

-    žiadosť o schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla,

-    žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného komponentu,

-    žiadosť o povolenie prestavby jednotlivého vozidla montážou plynového zariadenia,

-    žiadosť o schválenie prestavby jednotlivého vozidla montážou plynového zariadenia,

-    žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného systému plynového zariadenia,

-    žiadosť o pridelenie tabuľky/tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim v prvom riadku písmeno C,
     (príloha č. 10),

-    žiadosť o vydanie osvedčenia o vozidle z dôvodu - výmeny karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla,
                                                                                   - výmeny rámu vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla,
                                                                                   - zmeny obsaditeľnosti vozidla zväčšením počtu miest na sedenie, ak je vozidlo
                                                                                      výrobcom vybavené úchytnými miestami sedadiel a kotevnými miestami
                                                                                      bezpečnostných pásov,

Na úseku pozemných komunikácií preberá:

-    žiadosť o vydanie povolenia pripojenia /zmenu alebo úpravu pripojenia rodinného domu na cestu II. a III. triedy/
     zriadenie vjazdu na pozemok,

-    žiadosť o vydanie povolenia pripojenia /zmenu alebo úpravu pripojenia na cestu II. a III. triedy/,
     (ide o vydanie povolenia na pripojenie miestnej alebo účelovej komunikácie na cestu II. a III. triedy),

-    žiadosť o vydanie povolenia pripojenia na cestu II. a III. triedy - záväzným stanoviskom (v prípade územného konania),

-    žiadosť o vydanie povolenia pripojenia rodinného domu na cestu II. a III. triedy - záväzným stanoviskom (v prípade územného konania),

-    ohlásenie drobnej stavebnej úpravy cesty II. a III. triedy,

-    žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie ciest - usporadúvanie akcií,

-    žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a používanie vozidiel,
     ktorých rozmery a hmotnosť presahujú mieru ustanovenú Nariadením vlády SR 349/2009 Z.z., ak prepravná trasa nepresahuje
     územný obvod okresného úradu,

-    žiadosť o vydanie povolenia výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty II. a III. triedy - záväzným stanoviskom,

-    žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku cesty II. a III. triedy,

-    žiadosť o určenie použitia trvalého/dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení,

 

Pracovisko č. 12 povinné zmluvné poistenie motorového vozidla a všeobecná podateľňa, č. tel. 036/3100 418:

-     povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,

-     podateľňa všeobecná pre jednotlivé odbory okresného úradu

 

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

  • Bezplatná telefonická linka MV SR: 0800 222 222
  • www.minv.sk