Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2020, pondelok
 

2. krok: Registrácia používateľa na portáli Finančnej správy SR

Náplň činnosti odboru  |  Služby pre občanov  |  Kontakt  |  Zamestnanci odboru  |  Úradná tabuľa  |  Voľby

Zákon o dani z príjmov považuje za daňovníka nezriadeného alebo nezaloženého na podnikanie okrem obcí, VÚC, príspevkových a rozpočtových organizácií aj záujmové združenia právnických osôb, profesijné komory, občianske združenia vrátane odborových organizácií, politické strany a politické hnutia, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, štátne fondy, vysoké školy, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Sociálnu poisťovňu, Kanceláriu rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Fond ochrany vkladov, Slovenskú kanceláriu poisťovateľov, Slovenský pozemkový fond, Rozhlas a televíziu Slovenska, Garančný fond investícií, neinvestičné fondy, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecné prospešné služby a organizácie, ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitného predpisu, na základe ktorého vznikli (§12 ods. 3 zákona o dani z príjmov).

Registrácia používateľa je proces, pri ktorom sa fyzická osoba stáva používateľom elektronických služieb finančnej správy SR a je jej pridelený identifikátor používateľa. Proces registrácie používateľa sa realizuje na webovom sídle finančnej správy, keď žiadateľ o prístup na portál finančnej správy (ďalej len používateľ PFS) vyplní elektronický registračný formulár, ktorý obsahuje predovšetkým identifikačné údaje o budúcom autorizovanom používateľovi ako sú meno, priezvisko, rodné číslo/ alebo číslo identifikačnej karty/ alebo číslo pasu (povinnosť je mať vyplnené  aspoň jedno číslo) ale aj e-mailovú adresu. Okrem toho je potrebné zadať aj heslo a osobný identifikačný kód (ľubovoľná kombinácia znakov), ktorých znenie si zvolí samotný používateľ. Používateľ stlačí tlačidlo registrovať. O úspešnom prijatí registračných údajov je používateľ oboznámený aktivačným e-mailom. Súčasťou aktivačného mailu je aktivačný link, ktorého potvrdením (do 24 hod od zaslania tohto mailu) dochádza k potvrdeniu aktivácie a používateľovi je vygenerovaný notifikačný e-mail, obsahujúci všetky identifikačné údaje, ktoré zadal pri registrácii a zároveň ho informuje o jeho ďalšom postupe. Pre dokončenie procesu registrácie je potrebné, aby sa používateľ dostavil k správcovi dane (s vytlačenými registračnými údajmi z notifikačného mailu, príslušným dokumentom pre autorizáciu k subjektu a platným občianskym preukazom), kde zamestnanec správcu dane dokončí proces registrácie. Systém vygeneruje pre používateľa potvrdzujúci informačný e-mail, ktorý zašle na mailovú adresu zadanú pri registrácii, v ktorom je uvedené ID používateľa.

Viac o registrácii používateľa na elektornickú komunikáciu prostredníctvom portálu Finančnej správy SR nájdete: