Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2020, nedeľa
 

Špeciálne stavebné úrady

  • č. 50/1976 Zb. zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
  • č. 453/2000 Z.z. vyhláška MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
  • č. 55/2001 Z.z. vyhláška MŽP SR o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii,
  • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.