Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. jún 2020, piatok
 

ZRUŠENIE ÚČELU OCHRANNÝCH STAVIEB

Náplň činnosti odboru  |  Služby pre občanov  |  Informácie CO  |  Kontakt  |  Zamestnanci odboru  |  Úradná tabuľa

Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, ako príslušný orgán v zmysle podmienok ustanovených v §8a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov, môže povoliť zrušenie ochrannej stavby, ak:

 • a) dotknutá ochranná stavba sa nachádza v územnom obvode košického kraja
 • b) ide o ochrannú stavbu, ktorá nevyhovuje technickým podmienkam alebo stavebným podmienkam účelu, na ktorý bola vybudovaná,

Žiadosť o zrušenie ochrannej stavby podávajú vlastníci ochranných stavieb Okresnému úradu Košice, pokiaľ sa stavba nachádza na území košického kraja.

K žiadosti je potrebné doložiť:

 • 1. Upresnený evidenčný list ochrannej stavby.
 • 2. Znalecký posudok: - technický stav ochrannej stavby
  • a) stavebná časť,
  • b) elektroinštalačné zariadenia,
  • c) zdravotechnika,
  • d) ďalšie špeciálne zariadenia stavby, napríklad filtračné a ventilačné zariadenie, dieselagregát.
  • e) záverečné zhodnotenie funkčnosti ochrannej stavby.
 • 3. Súčasný stav ochrannej stavby
  • a) kedy boli chyby zistené a v akom rozsahu,
  • b) prijaté opatrenia na odstránenie chýb, napríklad aké boli vydané pokyny na údržbu ochrannej stavby a akým spôsobom sa vykonávali, kto je zodpovedný za súčasný stav,
  • c) presná formulácia dôvodov vedúcich k žiadosti o zrušenie účelu ochrannej stavby.
 • 4. Perspektívny zámer právnickej osoby a fyzickej osoby (podnikateľa) o ďalšom využívaní priestorov ochrannej stavby
  • a) predaj priestorov,
  • b) prenájom,
  • c) privatizácia,
  • d) iná zmena,
  • e) návrh ďalšieho využitia ochrannej stavby,
  • f) návrh uloženia demontovaného zariadenia a materiálu civilnej ochrany.
 • 5. Návrh riešenia
  • a) preradiť do nižšej triedy odolnosti,
  • b) zrušiť - vyradiť z evidencie,
  • c) uviesť náhradný spôsob ukrytia obyvateľstva alebo zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti.
  • d) stanovisko právnickej osoby a fyzickej osoby (podnikateľa) ochrannej stavby.