Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Aktuálne oznamy

30.6.2020

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, oznamuje zverejnenie obvyklej výšky nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za rok 2019 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nižšie uvedených web stránkach:
https://www.mpsr.sk/ovn/2019?q=trencin&f=
https://www.mpsr.sk/ovn/2019?q=ilava&f=

 

Verejné vyhlášky

Pozemkové úpravy

Záhradkové osady

Lesné hospodárstvo

Oboznámenie s podkladmi pre vydanie rozhodnutia vo veci dočasného vyňatia lesných pozemkov v k.ú. Timoradza a k.ú. Bobotská Lehota z plnenia funkcií lesov pre stavbu SO 01 "TN Krásna Ves, VNV 258, VNK, VNV" a výzva na vyjadrenie sa k podkladom konania (PDF, 172 kB)

Uvádzanie dreva a výrobkov z dreva na trh_- informácia pre obhospodarovateľov  lesa a obchodníkov.pdf (PDF, 3 MB)

Leták - zodpovedné vlastníctvo lesa 1. strana (PDF, 6 MB), 2. strana (PDF, 602 kB)

Poľovníctvo

Pozemkové spoločenstvá