Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Ochrana ovzdušia

Oznamy 

1. Prevádzkovateľ chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel, stacionárnych systémov požiarnej ochrany a hasiacich prístrojov je povinný v zmysle zákona NR SR č. 286/2009 Z.z. o flúorovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznámiť do 31. januára na tunajší úrad údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach. 

2.  Prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný  v zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia oznámiť do 15. februára na tunajší úrad  údaje o množstvách  a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok.

3. Formuláre a informácie pre prevádzkovateľov ZZO sú uvedené na webovej stránke:

http://www.air.sk/neis/statna_sprava.php 

Dokumenty na stiahnutie 

Tlačivo oznámenia za fluórované skleníkové plyny (RTF, 56 kB)

Tlačivá pre prevádzkovateľov ZZO (XLS, 1 MB)

Zoznam spaľovní a zariadení na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou pod 2 tony za hodinu v okrese Prievidza za rok 2019 (PDF, 130 kB)

Zoznam prevádzkovateľov stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá v okrese Prievidza za rok 2019 (PDF, 138 kB)

Žiadosť o povolenie stavby ZZO (DOC, 50 kB)

Žiadosť o umiestnenie stavby ZZO (DOC, 49 kB)

Žiadosť o užívanie stavby ZZO (DOC, 45 kB)