Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Oznamy a informácie

Oznamy a informácie  |  Žiadosti  |  SKÚŠKY

Parkovanie

Parkovanie je zabezpečené na -1. podlaží (bezplatne 1 hodina) - vjazd z Obchodnej ulice

S K Ú Š K Y

Žiadame účastníkov skúšky na dodržiavanie opatrení prijatých  UVZ SR – 4. fáza uvoľňovania opatrení vyplývajúce s COVID-19.

Účastník skúšky musí mať ochranné rúško, hygienické rukavice a vlastné písacie potreby. Bez týchto ochranných pomôcok nebude účastníkovi povolený vstup do skúšobnej miestnosti:

Na vydanie osvedčenia o základnej kvalifikácie vodičov -

dňa  10. septembra 2020 o 8:30 hod.

sa uskutočnia v zasadačke č. 1 Okresného úradu v Žiline, na ul. Vysokoškolákov č.8556/33B, 010 08 Žilina (budova EUROPALACE)  na 1. poschodí skúšky na vydanie osvedčenia o základnej kvalifikácie vodičov v zmysle zákona č.280/2006 Z.z.  Skúška začína o 8.30 hod. Očakávam prihlásenie adeptov na skúšku prostredníctvom školiacich stredísk v systéme KKV.

Kapacita miestnosti obmedzuje počet skúšaných adeptov na 22, v prípade potreby bude v krátkej dobe stanovený ďalší termín skúšky.

Uchádzači si v kiosku Okresného úradu uhradia správny poplatok za vykonanie skúšky vo výške 50,-€ (kód 799). Ku skúške predloží uchádzač okrem potvrdenia o úhrade správneho poplatku aj vodičský preukaz príslušnej skupiny týkajúcej sa skúšky (v opačnom prípade nebude ku skúške pripustený).

V prípade úspešného vykonania skúšky predloží žiadateľ o kvalifikačnú kartu vodiča  resp. osvedčenie o základnej kvalifikácii :

- foto rozmery 35 x 45 mm

- potvrdenie o absolvovaní kurzu ZK,

- potvrdenie o absolvovaní kurzu 1.pomoci,

- fotokópiu VP a OP

- potvrdenie o úhrade poplatku za vydanie KKV vo výške 50,-€ (kód 798)

- potvrdenie o úhrade poplatku za vydanie osvedčenia o ZK vo výške 5,-€ (kód 797)

 

Odbornej spôsobilosti pre podnikanie v cestnej doprave:

Termín:  17. 09. 2020  8,30 hod. 

v zasadačke č.1 Okresného úradu v Žiline, na ul. Vysokoškolákov č.8556/33B, 010 08   Žilina (budova EUROPALACE)  na 1. poschodí

 

Termín doručenia žiadostí do:  10. 09. 2020


 Autoškoly a školiace strediska KKV

Teória – Opatrením ÚVZ SR č. OLP/4083/2020 (.pdf, 166 kB) sa zároveň ruší opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3795/2020 z 5. 5. 2020 (.pdf, 128 kB), a teda aj spôsob výučby teórie v autoškolách tzv. dištančnou formou.

Podľa opatrenia ÚVZ SR č. OLP/4362/2020 (.pdf, 97 kB), ktorým sa dopĺňa opatrenie ÚVZ SR č. OLP/4083/2020 (.pdf, 166 kB), ktoré nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť všetky prevádzky poskytujúce služby a vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň), sa na prevádzky autoškôl nevzťahuje.

Podľa  opatrenia ÚVZ SR č. OLP/4738/2020 (.pdf, 160 kB) účinného od 10. júna 2020 od 6.00 h platí opatrenie, že sa odporúča, aby počet účastníkov v kurze v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden účastník na 10 m2 z plochy prevádzky autoškoly, resp. školiaceho strediska. Táto podmienka sa nevzťahuje na deti a taktiež neplatí, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a odporúča sa dodržiavať odstup medzi jednotlivými účastníkmi minimálne 2 metre, alternatívne táto podmienka taktiež neplatí pre prevádzky verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov.

Bližšie informácie nájdete na https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/upozornenia-covid-19/autoskoly-a-skoliace-strediska-kkv-povinnost-dodrziavat-hygienicke-opatrenia-32960

Školiace strediská, ktoré majú udelenú registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a na vykonávanie kurzov pravidelného výcviku, nepožiadajú podľa § 13d ods. 1 zákona 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov s účinnosťou od 23.05.2020 o zmenu registrácie v súlade s týmto zákonom do 30. septembra 2020 a registrácia nebola zmenená, registrácia zaniká 31. decembra 2020.


V zbierke zákonov bol zverejnený zákon „Lex_korona“ č. 90/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19.

Uvedeným zákonom sa menia zákony:

  • č. 93/2005 Z. z. o autoškolách v znení neskorších predpisov – Čl. IV § 22d
  • č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov – Čl. VI § 13e
  • č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov – Čl. XI § 56h
  • č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení neskorších predpisov – Čl. XIV § 170b

Úplne znenie zákona

Pokuty za zmeškanú technickú a emisnú kontrolu v čase mimoriadnej situácie budú odpustené

V súčasnosti Okresné úrady, odbory cestnej dopravy a  pozemných komunikácií, neukladajú pokuty za neplatné technické a emisné kontroly, ktorých platnosť sa skončila od 12. 03. 2020 do odvolania. Ak by aj napriek uvedenej skutočnosti bol prevádzkovateľovi vozidla doručený rozkaz o uložení pokuty, môže voči nemu podať odpor z dôvodu mimoriadnej situácie, ako objektívnej príčiny nesplnenia tejto povinnosti., v ktorom sa odvolá na skutočnosť "vis maior".

Platnosť technických kontrol a emisných kontrol v čase, keď je vyhlásený mimoriadny stav

Prostredníctvom zákona č. 90/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 bol znovelizovaný zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol doplnený o § 170b Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19.

§ 170b ods. 3 a 4 ustanovuje, že platnosť technickej kontroly pravidelnej, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace a tiež že platnosť emisnej kontroly pravidelnej, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace. Krízová situácia začala dňom 12.3.2020 na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.3.2020 (PDF, 289 kB), kedy bola vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

Upozorňujeme všetkých prevádzkovateľov vozidiel, že predlženie platnosti technickej kontroly a emisnej kontroly sa týka iba Slovenskej republiky, keďže zákony Slovenskej republiky platia iba na území Slovenskej republiky. Pri prevádzke vozidla v cestnej premávke v iných štátoch je potrebné mať platnú technickú kontrolu a emisnú kontrole a vodič vozidla je povinný sa kontrolným orgánom preukázať platnými dokladmi o technickej kontrole a emisnej kontrole. Vozidlo bez platnej technickej kontroly a emisnej kontroly je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke (stanovisko Českej republiky).