Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2020, štvrtok
 

Trnava-lokalita Zavarská

Ustanovenie znalca na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Trnava, lokalita Zavarská (PDF, 797 kB)

Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav podľa § 7 ods.2 zákona 3301991 Zb. v znení neskorších predpisov v kat. území Trnava, lokalita Zavarská (PDF, 840 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu záujmu vlastníkov o Jednoduché pozemkové úpravy v kat. území Trnava, lokalita Zavarská (PDF, 1 MB)

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor rozhodnutím č. OÚ-TT-PLO-2019/001685 zo dňa 26.03.2019, právoplatné dňa 21.05.2019 povolil pozemkové úpravy formou jednoduchých pozemkových úprav v časti kat. územia Trnava, lokalita Zavarská podľa § 2 ods.1 písmeno h zákona 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Podľa § 8 ods. 4 zákona 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov bolo rozhodnutie doručované do vlastných rúk.

Rozhodnutie č. OÚ-TT-PLO-2019/001685 zo dňa 04.11.2019, ktorým OÚ Trnava, pozemkový a lesný odbor ustanovil znalca na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov v obvode JPÚ k.ú Trnava, lokalita Zavarská nadobudlo právoplatnosť 21.01.2020.