Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2018, Sobota
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Register pozemkových spoločenstiev  |  Pozemkové úpravy

Určenie lokality pre konanie podľa §12a z. 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov v k.ú. Šelpice a oznámenie účastníkom začatie nového konania (PDF, 1 MB)

Oznámenie o zacatí konania ZO Trnava - Modranka (PDF, 27 kB)

Oznámenie o zacatí konania  ZO Suchá nad Parnou - Háj (PDF, 27 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na zmenu druhu pozemku - dobývací priestor Dechtice (PDF, 858 kB)

Verejná vyhláška - rozšírenie dobývacieho priestoru Dechtice (PDF, 707 kB)

Zmena poľ. druhu pozemku podľa § 11 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z.z. pre účel rozšírenia dobývacieho priestoru k.ú. Dechtice (PDF, 2 MB)

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania v k.ú. Dvorníky, Siladice, Posádka  (PDF, 5 MB)

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania v k.ú. Sasinkovo, Kľačany (PDF, 3 MB)

Verejná vyhláška - rozhodnutie v k.ú. Klačany, Sasinkovo (PDF, 3 MB)

Verejná vyhláška - rozhodnutia o trvalom odňatí poľ. pôdy v k.ú. Siladice, Dvorníky, Posádka, Dolné Trhovište (PDF, 3 MB)

Verejná vyhláška - rozhodnutie o poverení Poľovníckeho združenia Dubina Ružindol, so sídlom 919 61 Ružindol 448, IČO: 51042673 vykonaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Zelený háj Suchá (PDF, 537 kB)

 

POZ - zák. č. 229-1991, 503-2003 reštitučný nárok na parc. EKN (PDF, 70 kB)

POZ - zák. č. 229-1991, 503-2003 reštitučný nárok na parc. CKN (PDF, 68 kB)

POZ - určenie BPEJ (PDF, 54 kB)

POZ - bilancia skrývky poľnohospodárskej pôdy (PDF, 59 kB)

POZ - § 19 ods. 1 zák. č. 220-2004 usporiadanie nezákonného stavu na poľn. pôde (PDF, 68 kB)

POZ - § 6 zák.č. 140-2014 nadobúdanie vlastníctva poľn. pozemku (PDF, 66 kB)

POZ - § 18 ods. 1 zák. č. 220-2004 stanovisko k použitiu poľn. pôdy do 1 roka (PDF, 67 kB)

POZ - § 17 ods. 3 zák. č. 220-2004 stanovisko k použitiu poľn. poľn. pôdy na nepoľn. účely (PDF, 62 kB)

POZ - § 17 ods. 3 zák. č. 220-2004 duplikát stanoviska k použitiu poľn. pôdy na nepoľn. účely (PDF, 64 kB)

POZ - § 17 ods. 1 zák. č. 220-2004 trvalé odňatie poľn. pôdy (PDF, 67 kB)

POZ - § 17 ods. 1 zák. č. 220-2004 dočasné odňatie poľn. pôdy (PDF, 66 kB)

POZ - § 11 ods. 1 zák. č. 220-2004 rozhodnutie o zmene druhu pozemku (PDF, 64 kB)

POZ - § 12b zák. č. 504-2003 rozhodnutie podnájomný vzťah (PDF, 95 kB)

 

LES - žiadosť o pridelenie ciachy (PDF, 53 kB)

LES - zák. č. 97-2013 žiadosť o výpis z RPS (PDF, 57 kB)

LES - zák. 326-2005 ustanovenie za člena lesnej stráže (PDF, 77 kB)

LES - trvalé vyňatie lesného pozemku (PDF, 62 kB)

LES - skúšky poľovníckeho hospodára (PDF, 64 kB)

LES - návrh na zrušenie pozemkového spoločenstva (PDF, 85 kB)

LES - návrh na zápis zmien v RPS (PDF, 153 kB)

LES - návrh na zápis do RPS (PDF, 146 kB)

LES - dočasné vyňatie lesného pozemku (PDF, 64 kB)

LES - § 6 zák. č. 326-2005 stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia (PDF, 51 kB)

LES - § 31 zák. č. 326-2005 výnimka zo zakázaných činností (PDF, 56 kB)

LES - § 3 ods. 2 zák. č. 326-2005 rozhodnutie v pochybnostiach - lesný pozemok (PDF, 54 kB)

LES - § 23 ods. 6 zák. č. 326-2005 harmonogram spracovania náhodnej ťažby (PDF, 61 kB)

LES - § 20 zák. č. 326-2005 predĺženie lehôt na obnovu lesa, zabezp. lesných porastov (PDF, 95 kB)

LES - § 16 ods. 1 zák. č. 274-2009 zmluvy o užívaní PR (PDF, 65 kB)

LES - § 10 zák. č. 326-2005 stanovisko k umiestneniu stavby v ochrannom pásme lesa (PDF, 95 kB)