Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Sadzobník správnych poplatkov odboru všeobecnej vnútornej správy

 Druh úkonu  Výška poplatku 
v eurách

  1. Osvedčenie odpisu (fotokópie) výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov,
      registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú začatú stranu

 
      a) v slovenskom jazyku 2,00
      b) v cudzom jazyku 3,00
  2. Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 2,00
  3. Vydanie rozhodnutia o povolení verejnej zbierky konanej v územnom obvode okresu 5,00
  4. Predĺženie vykonávania verejnej zbierky 10,00
  5. Zmena hanlivého, neosobného mena, alebo hanlivého priezviska 3,00
  6. Zmena priezviska maloletých detí 33,00
  7. Zmena mena alebo priezviska v ostatných prípadoch 100,00
  8. Osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis 5,00
  9. Overenie zahraničných verejných listín (apostil) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia
      zahraničných verejných listín
10,00
10. Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom, s výnimkou prvého
      úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí
5,00