Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Akčný plán okresu Trebišov

Výbor pre rozvoj okresu Trebišov:

Úlohy a zloženie výboru pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Podľa § 5 ods. 5 a nasl. zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa pre každý najmenej rozvinutý okres zriaďuje výbor. Výbor pôsobí v rámci Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov. Členmi výboru sú predseda, ktorým je prednosta okresného úradu, zástupcovia miestnych orgánov verejnej moci a zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov, ktorých činnosť alebo pôsobnosť sa vzťahuje k územiu najmenej rozvinutého okresu.

Zloženie výboru, spôsob rokovania výboru, hlasovanie členov výboru a podrobnosti o úlohách výboru upravuje štatút výboru, ktorý schvaľuje rada.

Zápisnice z rokovaní Výboru pre rozvoj okresu Trebišov

http://www.nro.vlada.gov.sk/

Výzva na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku sa nachádza v dokumentoch na stiahnutie.

Register žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku (XLSX, 12 kB)

Register žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku 2019 (XLSX, 14 kB)

Register žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku 2020 (XLSX, 14 kB)

Register žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku 1_OUTV_2020 (XLSX, 14 kB)

3_OUTV_2020_Register prijatých žiadostí (XLSX, 21 kB)

Výzva1 OUTV 2019 - ukončené

Výzva2 OUTV 2019 - ukončené

Výzva - 1/outv/_2020 - ukončené

Výzva 2/OUTV/2020 - ukončené

Výzva 3/OUTV/2020 - ukončené