Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2018, Nedeľa
 

Aktuálna informácia k dopytovým výzvam

08. 09. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (RO OP EVS) vyhlásilo dňa 12. mája 2017 šesť výziev na dopytovo-orientované projekty s dátumom uzávierky prvého kola prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok 21. augusta 2017. K dátumu uzávierky prvého kola bolo prostredníctvom systému ITMS2014+ importovaných 116 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej výške žiadaných finančných prostriedkov 32 950 402,93 eur. Aktuálne prebieha proces administratívnej kontroly predložených žiadostí. V týždni od 11. septembra 2017 plánuje RO OP EVS postupne zasielať žiadateľom výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí. Vzhľadom na veľký počet žiadostí, pri ktorých bude RO OP EVS zasielať žiadateľom výzvu na doplnenie chýbajúcich náležitostí, a následne aj kontrolovať stav po ich doplnení, predpokladaný termín ukončenia administratívneho overovania a následného odborného hodnotenia je v mesiaci október 2017.