Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. október 2016, Štvrtok
 

OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE 2014-2020

logo OPLZ a EU

Info dniVýzvaVýzva

VýzvaVyzvanieVyzvanie

VýzvyFAQVýzvy

Ministerstvo vnútra SR je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. V rámci svojich priorít sa rezort bude venovať integrácii marginalizovaných rómskych komunít a zabezpečeniu technickej vybavenosti v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Prioritná os Integrácia marginalizovaných rómskych komunít reflektuje ciele Stratégie Európa 2020 v oblasti zamestnanosti, vzdelávania, chudoby a sociálneho vylúčenia. Špecifické ciele sledujú zámer podpory desegregácie a rozšírenia oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti a bývania. Základným predpokladom riešenia problémov je najmä uplatňovanie komplexného princípu t.j. dlhodobé intervencie vo forme Take away balíka. Tieto aktivity sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít sú podporované z Európskeho sociálneho fondu a celkovo je na čerpanie pripravených 163,5 mil EUR.

Prostredníctvom prioritnej osi Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít bude zabezpečovaný prístup obyvateľov z prostredia separovaných a segregovaných rómskych komunít k bývaniu, k pitnej a úžitkovej vode, adekvátnym inžinierskym sieťam a pravidelnému odvozu komunálneho odpadu v súlade s hygienickými normami. Bude tiež podporovaná dostupnosť materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK. S cieľom zlepšiť prístup k pracovným príležitostiam a vytvoriť optimálne podmienky pre podporu komunitného rozvoja a komunitných služieb budú investície nasmerované aj do oblasti sociálnej infraštruktúry a budovania subjektov sociálnej ekonomiky s relevantnou konzultačno-poradenskou asistenciou. Na realizáciu projektov tejto priority sú vyčlenené prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Celková alokácia na poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach na poskytovanie podpory sociálnym podnikom predstavuje čiastku 286,6 mil EUR.

Operačný program Ľudské zdroje bol schválený uznesením vlády SR č. 229/2014 zo dňa 14. 5. 2014 a následne rozhodnutím Európskej komisie č. CCI 2014SK05M0OP001 zo dňa 9. decembra 2014.

Riadiacim orgánom pre OP ĽZ je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

 

programova struktura OPLZ (PNG, 78 kB)