Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2021, sobota
 

Metodické dokumenty

Príručky pre žiadateľa:


Príručky k oprávnenosti výdavkov:


Príručky pre prijímateľa:


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Najdôležitejšie zmeny a upozornenia v Príručke pre VO, verzia 5.1 (PDF, 237 kB)

Dôležité infromácie ohľadom verejného obstarávania (PDF, 186 kB)

UPOZORNENIE pre Prijímateľov k aktuálnemu spôsobu vyhodnotenia splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vo verejnom obstarávaní §32 ZVO (DOCX, 18 kB)


Schémy štátnej pomoci:


 USMERNENIA


Vzor zmluvy o NFP:


Vzor rozhodnutia o schválení ŽoNFP pre prípady, keď poskytovateľ a prijímateľ sú tá istá osoba:


Rôzne: