Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. júl 2018, Štvrtok
 

Metodické dokumenty

Príručky pre žiadateľa:

Príručka pre žiadateľa pre PO5 a PO6 - verzia 0.4 s prílohami (ZIP, 2 MB)- od 29.4.2016

Príručka pre žiadateľa pre PO6 - verzia 1.0 (PDF, 1 MB) - od 18.7.2016


Príručky k oprávnenosti výdavkov:

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre PO5 a PO6 s prílohami, verzia 1.4 (ZIP, 2 MB) - výzva na škôlky - od 25.8.2016

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre PO6, verzia 2.0 (ZIP, 2 MB) - od 9.3.2017

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre PO 5, verzia 2.0 (PDF, 634 kB)  - od  6. 4. 2017


Príručky pre prijímateľa:

Príručka pre prijímateľa NP pre PO5 s prílohami, verzia 2.0 (ZIP, 4 MB) - od 3.7.2018

Príručka pre prijímateľa DOP pre PO5 s prílohami, verzia 2.0 (ZIP, 4 MB) - od 3.7.2018

Príručka pre prijímateľa pre PO 6 s prílohami, verzia 1.0 (ZIP, 3 MB) - od 18.5.2017

Príručka pre prijímateľa pre PO 6 s prílohami, verzia 2.0 (ZIP, 9 MB) - 21.6.2018


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Príručka pre verejné obstarávanie, verzia 2.1 s prílohami (ZIP, 4 MB)- od 20.6.2017

Príručka pre verejné obstarávanie, verzia 2.2 s prílohami (ZIP, 4 MB) - od 28.11.2017

Príručka pre verejné obstarávanie, verzia 3.0 s prílohami (ZIP, 4 MB) - od 9.1.2018

Príručka pre verejné obstarávanie, verzia 3.1 s prílohami (ZIP, 4 MB) - od 2.2.2018

Príručka pre verejné obstarávanie, verzia 3.2 s prílohami (ZIP, 4 MB) - od 21.6.2018

Dôležité infromácie ohľadom verejného obstarávania (PDF, 186 kB)


USMERNENIA

Usmernenie SO č. 1, verzia 1.0 k procesu kontroly verejného obstarávania pri príprave individuálneho projektu (PDF, 339 kB)

Usmernenie SO č. 2, verzia 1.0 k spôsobu obstarávania produktov a služieb informačno-komunikačných technológií a k zabezpečeniu otvorených systémov informačno-komunikačných technológií vo verejnom obstarávaní (PDF, 417 kB)

Usmernenie SO č. 4 k Ex-ante posudzovaniu podlimitných zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a k zaevidovaniu verejných obstarávaní do ITMS - platné od 21.07.2017 do 08.01.2018  (PDF, 241 kB)

Usmernenie SO č. 5, verzia č. 1 k spôsobu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou (PDF, 462 kB)

Usmernenie SO č. 6: Predkladanie MS-Z v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2017-1 (odpady) - účinné od 26.4.2018 (ZIP, 590 kB)


Vzor zmluvy o NFP:

Pre výzvy/vyzvania v rámci PO5: Vzor zmluvy o NFP PO5 s prílohami ver. 2.0 – od 11.07.2018 (ZIP, 3 MB)

Pre výzvy v rámci PO6: Vzor zmluvy o NFP PO6 s prílohami ver. 3.0 (ZIP, 3 MB) - od 23.5.2018


Vzor rozhodnutia o schválení ŽoNFP pre prípady, keď poskytovateľ a prijímateľ sú tá istá osoba:

Vzor rozhodnutia o schválení ŽoNFP (technická pomoc), ver. 1.0 – od 3.10.2017 (ZIP, 2 MB)

Vzor rozhodnutia o schválení ŽoNFP PO5, ver. 2.0 – od 26.6.2018 (ZIP, 3 MB)


Rôzne:

Informácia pre prijímateľov/žiadateľov k možnosti uplatnenia preddavkových platieb - od 17.5.2017 (PDF, 203 kB)

Upozornenie pre prijímateľov na osobitné povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa najmä verejného obstarávania - od 17.2.2017 (PDF, 208 kB)

Upozornenie pre prijímateľov k možnosti predkladania žiadostí o platbu súčasne s dokumentáciou verejného obstarávania - od 30.3.2017 (PDF, 49 kB)

Upozornenie pre prijímateľov - Realizácia projektov na odstránenie nezákonne umiestneného odpadu (PDF, 1 MB)

Upozornenie prijímateľov - dôsledné dodržiavanie podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP a pravidiel verejného obstarávania uvedených v Príručke pre verejné obstarávanie (PDF, 1 MB)

Usmernenie EK k monitorovaniu a hodnoteniu EFRR a KF AJ verzia (PDF, 8 MB)

Usmernenie EK k monitorovaniu a hodnoteniu ESF jún 2015 SJ verzia (PDF, 1 MB)

Príloha D) k Usmerneniu EK k monitorovaniu a hodnoteniu ESF jún 2015 AJ verzia (PDF, 2 MB)


Kritéria pre výber projektov OP ĽZ (PDF, 625 kB) (platí pre výzvy a vyzvania zverejnené od 02.03.2018 

Kritéria pre výber projektov OP ĽZ (PDF, 611 kB) (platí pre výzvy a vyzvania zverejnené od 30.05.2017 do 01.03.2018)

Kritéria pre výber projektov OP ĽZ (PDF, 698 kB) (platí pre výzvy a vyzvania zverejnené do 29.05.2017)

Metodický výklad pre efektívne uplatňovanie princípov desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie (platný pre výzvy/vyzvania vyhlásené pred februárom 2018) (PDF, 363 kB)

Metodický výklad pre efektívne uplatňovanie princípov desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie (platný pre výzvy/vyzvania vyhlásené po februári 2018) (PDF, 1 MB)

Guidance for Member States on the use of European Structural and Investment Funds in tackling educational and spatial segregation (PDF, 423 kB)

Vzor Rozhodnutia s prílohami (ZIP, 482 kB)

Oznamenie Komisie o pojme štátna pomoc (PDF, 746 kB)