Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2019, pondelok
 

Metodické dokumenty

Príručky pre žiadateľa:


Príručky k oprávnenosti výdavkov:


Príručky pre prijímateľa:


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Upozornenie Poskytovateľa pre zadávanie zákaziek po 01.01.2019

Vzhľadom na skutočnosť, že 01.01.2019 nadobudla účinnosť novela zákona o verejnom obstarávaní (zákon č. 345/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony), Poskytovateľ si dovoľuje upozorniť žiadateľov/prijímateľov na potrebu postupovať od 01.01.2019 pri zadávaní zákaziek podľa aktuálnej verzie Príručky k procesu verejného obstarávania, avšak so zohľadnením zmien vyplývajúcich z uvedenej novely.

Dôležité infromácie ohľadom verejného obstarávania (PDF, 186 kB)


Schémy štátnej pomoci:


 USMERNENIA


Vzor zmluvy o NFP:


Vzor rozhodnutia o schválení ŽoNFP pre prípady, keď poskytovateľ a prijímateľ sú tá istá osoba:


Rôzne: