Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 

Dvorníky

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor oznamuje, že všeobecná hodnota pozemkov zahrnutých do obvodu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom bola na základe vypracovaného znaleckého posudku č. 053/2019 stanovená:
lokalita ihrisko - 13,80 €/m2
lokalita Pod Ráblom - 4,88 €/m2

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (PDF, 923 kB)

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor vykonal podľa § 7 ods. 2 písm. c. zákona 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisovprieskum záujmu vlastníkov o vykonanie Jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) v navrhnutom obvode kat. územia Dvorníky. Na základe vyhodnotenia zo dňa 19.03.2018 bol záujem vlastníkov o vykonanie JPÚ k.ú. Dvorníky Okresným úradom Trnava, pozemkovým a lesným odborom považovaný za preukázaný.
Príloha:
Zápisnica z vyhodnotenie prieskumu záujmu vlastníkov o jednoduché pozemkové úpravy v kat. území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom / prílohy súk nahliadnutiu na tunajšom úrade/ (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o povolení Jednoduchých pozemkových úprav v časti kat. územia Dvorníky (PDF, 2 MB)

Zvolanie Ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom:

 Verejná vyhláška (PDF, 392 kB)                Stanovy - návrh (PDF, 29 kB)

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor oznamuje všetkým účastníkom jednoduchých pozemkových úprav ( JPÚ) v kat. území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom, že Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ k.ú. Dvorníky sa bude konať v novom termíne - 11.12.2018 o 17 00 hod. v kultúrnom dome.  (PDF, 326 kB)

Ustanovenie znalca podľa § 8d ods. 4 zákona 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (PDF, 791 kB)

RozhodnutieOÚ-TT-PLO-2019/001491 zo dňa 21.01.2019, ktorým tunajší úrad ustanovil znalca na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Dvorníky, lokalita Pod Ráblom, nadobudlo právoplatnosť dňa 13.03.2019

Všeobecná hodnota pozemkov v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom bola na základe Znaleckého posudku č. 053/2019, vypracovaného Ing. Miroslavou Helegdou stanovená nasledovne:
Jednotková hodnota pozemkov Ihrisko je 13,80 €/m2,
Jednotková hodnota pozemkov lokalita Pod Ráblom je 4,88 €/m2

Zverejnenie Registra pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom:
         
 Verejná vyhláška (PDF, 224 kB)                Grafická časť RPS (PDF, 71 kB)

Schválenie Registra pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom: verejná vyhláška (PDF, 707 kB)

Oznámenie o zverejnení Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom (PDF, 7 MB).

Schválenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom:
verejná vyhláška Dvorniky (PDF, 734 kB)         VZFUU_Dvorniky  (PDF, 6 MB)       plánVZFUU_JPU_Dvorniky (PDF, 268 kB)       plán_VZO_JPU_Dvorniky (PDF, 222 kB)