Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Informácie katastrálneho odboru pre verejnosť

Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť:

Prešovský kataster sa sťahuje do nových priestorov, od 28. septembra do 2. októbra 2020 bude komunikovať len elektronicky Tlačová správa (PDF, 197 kB)

1.      Podávanie návrhov na vklad a rozhodovanie o nich
         § 30-32 zák.č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších
         predpisov (ďalej len „KZ“) a § 24-26 vyhlášky ÚGKK SR č.461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon v znení neskorších
         predpisov (ďalej len „vykonávacia vyhláška“). Návrh na vklad do katastra nehnuteľností sa považuje za doručený dňom, hodinou
         a minútou jeho doručenia príslušnému okresnému úradu, v obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza.

2.      Poplatky za rozhodovanie o návrhoch na vklad
         - položka 11 Sadzobníka správnych poplatkov - príloha k zák. č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

3.      Zápis záznamových listín
         § 34-36a  KZ a § 28, 30 a 31 vykonávacej vyhlášky

4.      Zápis poznámky
         § 38-40 KZ a § 29 vykonávacej vyhlášky

5.      Spôsobilosť zmlúv, verejných listín a iných listín do katastra
         § 42 KZ a § 28 vykonávacej vyhlášky

6.      Súčinnosť s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami
         § 19 KZ

7.      Poskytovanie údajov katastra 
         § 69 KZ a § 60-62 vykonávacej vyhlášky
         Poplatky za poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností - položka 10 Sadzobníka správnych poplatkov  - príloha
         k zák.č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

8.      Výkony poskytované podľa ponukového cenníka (PDF, 64 kB)
         Cenník nájdete v dolnej časti stránky v Dokumentoch na stiahnutie  

9.      Registre obnovenej evidencie pozemkov
         Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

10.    Prešetrovanie a vykonávanie zmien údajov katastra § 57 KZ  

11.   Oprava chýb v katastrálnom operáte
        § 59 KZ

12.   Geometrický plán
        § 67 KZ a § 45-50 vykonávacej vyhlášky

13.   Prijímanie podaní, úschova spisov a manipulácia s nimi
        vyhláška ÚGKK SR č. 22/2010.