Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Oznámenie zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Kučalach, zverejnené 30.09.2020 (4,5 MB) pdf
Verejná vyhláška - Oznámenie zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Dolný Chlm, zverejnené 29.09.2020 (4,9 MB) pdf
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa I/59 Staré Hory – most ev.č.59-020, zverejnené 28.09.2020 (154,1 kB) pdf
Verejná vyhláška - Oznámenie zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Sitno, zverejnené 28.09.2020 (3,3 MB) pdf
Verejná vyhláška - Oznámenie zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Demian, zverejnené 28.09.2020 (3,9 MB) pdf
Verejná vyhláška - Oznámenie zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Kozie chrbty, zverejnené 28.09.2020 (3,5 MB) pdf
Verejná vyhláška - Oznámenie zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Bystrý potok, zverejnené 28.09.2020 (3,4 MB) pdf
Správa o hodnotení strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území SR na roky 2021 - 2027" a oznámenie verejného prerokovania, zverejnené 23.09.2020 pdf
Informácie pre verejnosť o oznámení výrubu OU-BB-OSZP3-2020/026566/KT, zverejnené 21.09.2020 (131,4 kB) pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča“, zverejnené 17.09.2020 pdf
Rýchlostná cesta R2 Bátka – Figa - konanie podľa § 16a ods. 1 vodného zákona, zverejnené 16.09.2020 pdf
Rýchlostná cesta R2 Zacharovce - Bátka - konanie podľa § 16a ods. 1 vodného zákona, zverejnené 16.09.2020 pdf
Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4012 Alúvium Západného Turca do národného zoznamu území európskeho významu, zverejnené 11.09.2020 pdf
Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3398 Slaná a Čremošná do národného zoznamu území európskeho významu, zverejnené 11.09.2020 pdf
Informácia pre verejnosť: Výruby SVP Banská Bystrica, zverejnené 10.09.2020 (129,4 kB) pdf
Banská Bystrica - Mičinská cesta - rekonštrukcia miestnej komunikácie - konanie podľa § 16a ods. 1 vodného zákona, zverejnené 02.09.2020 pdf
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy – 1. etapa – I/59 Banská Bystrica – križovatka I/59 s I/14 (most ev. č. 59-014), zverejnené 27.08.2020 (240,6 kB) pdf
Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4003 Jesenské - Cifra do národného zoznamu území európskeho významu, zverejnené 11.08.2020 pdf
Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4004 Tachty do národného zoznamu území európskeho významu, zverejnené 11.08.2020 pdf
Informácie podľa § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. - Využívanie odpadov na spätné zasypávanie KSR - Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen, zverejnené 28.07.2020 pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Zabezpečenie pitnej vody pre obec Vyhne“, zverejnené 06.07.2020 pdf
Informácia pre verejnosť Územný plán obce Nemce- Zmena a doplnok č. 3, zverejnené 30.06.2020 (133,4 kB) pdf
Informácia pre verejnosť- Meranie rádioaktivity zásielok so železným šrotom - Banská Bystrica- zaslanie zámeru, zverejnené 16.06.2020 (151,2 kB) pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Plán využívania ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov Holiša- Krutkova pustatina na roky 2020 - 2030“, zverejnené 12.06.2020 pdf
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy – 1. etapa – I/59 Banská Bystrica – križovatka I/59 s I/14 (most ev. č. 59-014), zverejnené 09.06.2020 (152,2 kB) pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Úprava miestneho potoka v rámci stavby Cesta III/066 34 - Kostiviarska – Kynceľová – Sásová – I. etapa“, zverejnené 05.06.2020 pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Rozvoj účinného systému CZT v Žarnovici s cieľom znížiť emisie znečisťujúcich látok“, zverejnené 04.06.2020 pdf
Informácia pre verejnosť - Predloženie správy o hodnotení strategického dokumentu Územný plán obce Špania Dolina, zverejnené 27.05.2020 (130,4 kB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť - "VÝROBA PROTEÍNOV (BIELKOVÍN)", zverejnené 06.05.2020 (303,1 kB) pdf
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území SR na roky 2021 - 2027", zverejnené 06.05.2020 (157,7 kB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania "Donovaly - vodná nádrž Ploštiny", zverejnené 30.04.2020 (356,7 kB) pdf
Oznámenie o výrube v zmysle §47 ods.7 Zákona 543/2002 Z.z., zverejnené 29.04.2020 (97,3 kB) pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Protipovodňové opatrenia v povodí toku Lukavica“, zverejnené 27.04.2020 pdf
Konanie o schválení návrhu plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže ZH (015) Žiar nad Hronom - stará skládka PO ZSNP (SKEZZH1101), zverejnené 20.04.2020 pdf
Konanie o schválení návrhu plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže RS (1980) Rimavská Sobota – areál po SA – priemyselný park (SKEZRS1980), zverejnené 06.04.2020 pdf
Informácia pre verejnosť SVP Hutná, zverejnené 20.03.2020 (128,4 kB) pdf
Informácia pre verejnosť SVP Banská Bystrica, zverejnené 20.03.2020 (127,8 kB) pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Vstup na pozemok č. 247 - Malachov, zverejnené 10.03.2020 pdf
Informácia pre verejnosť o plánovanom výrube, zverejnené 05.03.2020 (125,7 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - navrhovaná činnosť Malá vodná elektráreň Iliaš, zverejnené 3.3.2020 (154,7 kB) pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Realizácia hraničného spojenia medzi obcami Őrhalom – Vrbovka, Most cez rieku Ipeľ“, zverejnené 03.03.2020 pdf
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nemce 2019 – 2028, zverejnené 27.02.2020 (254,8 kB) pdf
Informácia pre verejnosť o plánovanom výrube podľa § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny, zverejnené 10.02.2020 (129,6 kB) pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Most nad riekou Hron r. km 172,00 Iliaš BB“, zverejnené 05.02.2020 pdf
Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru navrhovanej činnosti - VÝROBA PROTEÍNOV (BIELKOVÍN) podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. zákona o EIA, zverejnené 31.01.2020 (153,4 kB) pdf
Zámer na vyhlásenie Národného parku Muránska planina a Program starostlivosti o Národný park Muránska planina na roky 2020 – 2049 - oznámenie zámeru, zverejnené 27.01.2020 pdf
Rozsah hodnotenie strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Banskobystrického samosprávneho kraja“, zverejnené 24.01.2020 (225,6 kB) pdf
Informácie podľa § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. - Využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu pre vlastníka pozemku PK Metrostav a. s., Žilina, zverejnené 24.01.2020 pdf
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nemce 2019 – 2028, zverejnené 23.01.2020 (133,9 kB) pdf
Informácie podľa § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. - Využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu pre vlastníka pozemku GEOFARMA s.r.o., zverejnené 23.01.2020 pdf
Informácia pre verejnosť o plánovanom výrube podľa § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny, Strelníky, Povrazník, Poniky, Ľubietová, Dúbravica, zverejnené 23.01.2020 (128,1 kB) pdf
Informácia pre verejnosť o plánovanom výrube podľa § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny, Sebedín, Zolná, zverejnené 23.01.2020 (126,6 kB) pdf
Informácia pre verejnosť o plánovanom výrube podľa § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny, Staré Hory, zverejnené 23.01.2020 (128,0 kB) pdf
Informácia pre verejnosť o plánovanom výrube podľa § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny, Dolný Harmanec, zverejnené 20.01.2020 (127,3 kB) pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Logistické centrum VGP Zvolen“, zverejnené 20.12.2019 pdf
Rekonštrukcia objektu „PRIOR“ Banská Bystrica, zverejnené 05.12.2019 (279,2 kB) pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Lučenec - protipovodňové opatrenia“, zverejnené 05.12.2019 pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - Potrubie – úsek ČS Banská Belá – VDJ Hájik BŠ, rekonštrukcia, zverejnené 28.11.2019 pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - Kremnica, VDJ Staničný - rekonštrukcia vodovodu, zverejnené 27.11.2019 pdf
Informácie podľa § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. - Využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu pre vlastníka pozemku Miroslav Greško - BIELOSTAV, zverejnené 26.11.2019 pdf
Informácie podľa § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. - Využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu pre vlastníka pozemku Urbárske pozemkové spoločenstvo Podlavice, zverejnené 25.11.2019 pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Úsek od VZ Tále po existujúcu šachtu (Trangoška – Bystrá) – rekonštrukcia VDJ Bystrá 50 m3 – rekonštrukcia II. etapa“, zverejnené 15.11.2019 pdf
NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU S POLYFUNKCIOU – STATICKÁ DOPRAVA, zverejnené 15.11.2019 (285,7 kB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania navrhovanej činnosti "Banská Bystrica – Tatranská ulica – parkoviská", zverejnené 12.11.2019 (298,6 kB) pdf
Kompostáreň, Brezno - konanie podľa § 16a ods. 1 vodného zákona, zverejnené 30.10.2019 pdf
Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálny plán udržateľnej mobility Banskobystrického samosprávneho kraja, zverejnené 08.10.2019 pdf
Vrcholová stanica SL TSD 6/8 TELEMIX Nová hoľa“ Donovaly - rozhodnutie EIA, zverejnené 18.09.2019 (665,1 kB) pdf
Oznámenie o zámere vyhlásiť Národnú prírodnú rezerváciu Plavno a jej zóny, zverejnené 05.09.2019 (159,3 kB) pdf
Informácie podľa § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. - Využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu pre vlastníka pozemku VÁHOSTAV - SK, a. s. Bratislava, zverejnené 03.09.2019 pdf
Informácie podľa § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. - Využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu pre vlastníka pozemku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica, zverejnené 03.09.2019 pdf
Prenčov- potok Štiavnica, protipovodňová ochrana - II. etapa - konanie podľa § 16a ods. 1 vodného zákona, zverejnené 21.08.2019 pdf
Vodné dielo Slatinka - konanie podľa § 16a ods. 1 vodného zákona, zverejnené 21.08.2019 pdf
Informácia pre verejnosť - Banská Bystrica – Tatranská ulica – parkoviská, zverejnené 30.07.2019 (151,8 kB) pdf
Informácia pre verejnosť a oznámenie o predložení zámeru - Rekonštrukcia objektu "PRIOR" Banská Bystrica, zverejnené 18.07.2019 (168,4 kB) pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - "Zvolen - protipovodňové opatrenia na toku Hron", zverejnené 01.07.2019 pdf
Informácia pre verejnosť - Pokračovanie v činnosti zberu odpadov, zverejnené 27.06.2019 (152,5 kB) pdf
Informácia pre verejnosť: REKONŠTRUKCIA ATLETICKÉHO ŠTADIÓNA VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA, zverejnené 24.06.2019 (164,4 kB) pdf
Oznámenie o zámere vyhlásiť prírodnú pamiatku Jazvínsku jaskyňu za verejnosti voľne prístupnú jaskyňu pdf
Oznámenie o prerokovaní programu starostlivosti o prírodnú rezerváciu Dálovský močiar na obdobie rokov 2018 – 2027 pdf
Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Modernizácia Teplárne Radvaň – plynové motory, inštalácia mimo objektu teplárne“ podľa § 29 ods. 6) zákona č. 24/2006 Z. z., zverejnené 23.02.2018 (164,1 kB) pdf
Zverejnenie informácií: Žiadosť o začatie povoľovacieho konania č. OU-BB-OSZP3-2018/006136-008, aktualizované 14.3.2018 (157,4 kB) pdf
Informácia pre verejnosť „Športcentrum Selce - Ubytovňa s reštauráciou“, zverejnené 13.03.2018 (166,8 kB) pdf
Informácia pre verejnosť OU-BB-OSZP3-2018/013729-002, zverejnené 21.03.2018 (167,6 kB) pdf
Informácie podľa § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. – Príprava na opätovné použitie použitých batérií a akumulátorov – IRON RECYCLING, a.s. pdf
Informácie podľa § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. – Príprava na opätovné použitie použitých batérií a akumulátorov – POWER BATTERY, s.r.o. pdf
Informácia pre verejnosť a oznámenie o predložení zámeru "Livkidácia časti lomu Uľanka - Harmančok - využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu", zverejnené 27.03.2018 (165,7 kB) pdf
Prerokovanie programu starostlivosti o národnú prírodnú rezerváciu Badínsky prales pdf
Zverejnenie informácie podľa § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre spis č. OU-BB-OSZP3-2018/018432, zverejnené 15.05.2018 (198,0 kB) pdf
Informácia pre verejnosť a oznámenie o predložení zámeru "Parkovacie plochy - vnútroblok Kukučínova ulica, Banská Bystrica", zverejnené 17.05.2018 (164,4 kB) pdf
Informácia pre verejnosť a oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 5", zverejnené 18.05.2018 (136,1 kB) pdf
Informácia pre verejnosť a oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Zhodnocovanie odpadov Marius Pedersen, a.s., prevádzka Banská Bystrica - Šalková: zvýšenie kapacity a rozšírenie činnosti", zverejnené 25.05.2018 (164,6 kB) pdf
Zverejnenie zoznamu stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá v okrese Banská Bystrica za rok 2017, zverejnené 31.05.2018 (177,4 kB) pdf
Informácia podľa § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. - Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením - Technické služby mesta Nová Baňa, príspevková organizácia, zverejnené 22.06.2018 pdf
Rozhodnutie na inštaláciu Veterinárneho krematória podľa § 17 ods. 1 pís. f) zákona o ovzduší, zverejnené 25.06.2018 (321,2 kB) pdf
Informácia pre verejnosť a oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Zariadenie na zber a výkup odpadov - Banská Bystrica, Radvaň", zverejnené 04.07.2018 (166,9 kB) pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Aglomerácia Žarnovica - kanalizácia a ČOV“, zverejnené 09.07.2018 pdf
Informácia pre verejnosť a oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Pokračovanie v činnosti zberu batérií a akumulátorov", zverejnené 17.07.2018 (163,1 kB) pdf
Informácia pre verejnosť a oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Slovenská Ľupča, Zmeny a doplnky č. 3", zverejnené 17.07.2018 (134,9 kB) pdf
Rozšírenie výrobných priestorov v spoločnosti BURGMAIER Precision Slovakia s.r.o., zverejnené 25.07.2018 (167,5 kB) pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „ÚV Kremnica, kalová koncovka“, zverejnené 27.07.2018 pdf
Oznámenie o schválení programov starostlivosti chránených vtáčích území (CHVÚ), zverejnené 08.08.2018 pdf
Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti „Vykonávanie trhacích prác malého rozsahu pri oprave existujúcej prístupovej protipožiarnej lesnej cesty Čertova Skala“, zverejnené 28.08.2018 (250,8 kB) pdf
Informácia pre verejnosť k RH navrhovanej činnosti „Vykonávanie trhacích prác malého rozsahu pri oprave existujúcej prístupovej protipožiarnej lesnej cesty Čertova Skala“., zverejnené 28.08.2018 (155,1 kB) pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Brusno - ochrana intravilánu pred povodňovými prietokmi rieky Hron“, zverejnené 03.09.2018 pdf
Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Poľana na roky 2019 – 2048 pdf
Malá vodná elektráreň Králik, rozhodnutie o zamietnutí žiadosti, zverejnené 21.09.2018 (3,3 MB) pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Lokálna regulácia Prochotského potoka na 0,47 km“, zverejnené 21.09.2018 pdf
Malá vodná elektráreň Králik, upovedomenie o podaní odvolania, zverejenné 19.10.2018 (428,4 kB) pdf
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Územný plán sídelného útvaru Staré Hory, Zmeny a doplnky č. 12“, zverejnené 22.10.2018 (86,4 kB) pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Kúpalisko Brezno - polyfunkčný oddychový areál“, zverejnené 05.11.2018 pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Zhodnocovanie odpadov Marius Pedersen, a.s., prevádzka Banská Bystrica – Šalková: zvýšenie kapacity a rozšírenie činností", zverejnené 16.11.2018 (413,0 kB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie výrobných priestorov v spoločnosti BURGMAIER Precision Slovakia, s.r.o.", zverejnené 16.11.2018 (651,5 kB) pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Bio resort Šachtičky“, zverejnené 20.11.2018 pdf
Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 - 2020, zverejnené 26.11.2018 (2,5 MB) pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Cestný most na 72 + 946 rkm rieky Ipeľ“, zverejnené 10.12.2018 pdf
Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán rekreačnej zóny komplexného strediska cestovného ruchu Donovaly, Zmeny a doplnky č. 15“, zverejnené 17.12.2018 pdf
Modernizácia závlahového detailu - širokozáberové lineárne zavlažovače, zverejnené 10.01.2019 pdf
Informácie podľa § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. – Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – A-Z LOKOMAT, s.r.o., Zvolen, zverejnené 15.01.2019 pdf
Informácie podľa § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. – Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – LOKWOOD s.r.o., Zvolen, zverejnené 15.01.2019 pdf
Informácia pre verejnosť OU-BB-OSZP3-2018/023469-004, zverejnené 05.02.2019 (133,2 kB) pdf
Informácia pre verejnosť OU-BB-OSZP3-2019/009517-003, zverejnené 07.02.2019 (135,0 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - Oznámenie o zmene strategického dokumentu, Územný plán obce Vlkanová, Zmena a doplnok č. 2, zverejnené 07.02.2019 (131,8 kB) pdf
Jastrabá, prívodné potrubie z TKŽ do VDJ - konanie podľa § 16a ods. 1 vodného zákona, zverejnené 12.02.2019 pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Potrubie SV H-L-F – vetva Poltár, úsek km 0,060 – 0,392 rekonštrukcia, km 11,854 – 12,675 rekonštrukcia, km 12,675 – 14,334 rekonštrukcia, VDJ Cinobaňa – rekonštrukcia, zverejnené 15.02.2019 pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - "Banská Bystrica – Rudlová, kanalizácia", zverejnené 19.02.2019 pdf
Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska bentonitu v dobývacom priestore Lieskovec na roky 2019-2028 - konanie podľa § 16a ods. 1 vodného zákona, zverejnené 28.02.2019 pdf
Informácia pre verejnosť: „Územný plán aglomerácie Banská Bystrica – Obec Malachov, Zmeny a doplnky č. 6“, zverejnené 04.03.2019 (183,8 kB) pdf
Zhodnocovanie odpadov Marius Pedersen, a.s., prevádzka Banská Bystrica – Šalková: zvýšenie kapacity a rozšírenie činností, zverejnené 11.03.2019 (267,9 kB) pdf
„Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti –Tornaľa – Gemer, protipovodňové opatrenia na toku Slaná – rekonštrukcia“, zverejnené 11.03.2019 pdf
Potrubie - úsek - VDJ Chanava - Rimavská Seč, úsek od AŠ Číž po AŠ Rimavská Seč - rekonštrukcia, VDJ Chanava 2x650 m3 - rekonštrukcia, VDJ Bokorová 4000 m3 - rekonštrukcia - konanie podľa § 16a ods. 1 vodného zákona, zverejnené 11.03.2019 pdf
ROZHODNUTIE OU BB - Územný plán sídelného útvaru Horná a Dolná Mičiná, Dolná Mičiná - Zmeny a doplnky č. 6, Hrochoťka 2, zverejnené 11.03.2019 (380,5 kB) pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Banská Bystrica, protipovodňová ochrana – čerpacie stanice na verejnej kanalizácii“, zverejnené 12.03.2019 pdf
ROZHODNUTIE - „Územný plán obce Vlkanová, Zmena a doplnok č. 2“ sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,zverejnené 15.03.2019 (266,9 kB) pdf
Tornaľa – Gemer, protipovodňové opatrenia na toku Slaná - rekonštrukcia - konanie podľa § 16a ods. 1 vodného zákona, zverejnené 20.03.2019 pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - "Jelšava - Gemerské Teplice, závlaha pozemkov", zverejnené 25.03.2019 pdf
Rybníky pod priehradou - konanie podľa § 16a ods. 1 vodného zákona, zverejnené 26.03.2019 pdf
Územný plán mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 5 - opätovné, zverejnené 27.03.2019 pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Výrobná hala – WSK“, zverejnené 18.04.2019 pdf
Oznámenie o zámere vyhlásiť PR Pokoradzské jazierka a jej zóny, zverejnené 30.04.2019 (154,2 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - Reštaurácia „ Vrcholová stanica SL TSD 6/8 TELEMIX Nová hoľa“ Donovaly, zverejnené 07.05.2019 (155,6 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU S POLYFUNKCIOU – STATICKÁ DOPRAVA, zverejnené 20.05.2019 (155,4 kB) pdf