Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. október 2019, streda
 

Informácie odboru výstavby a bytovej politiky - oddelenia bytovej politiky

Všetky materiály nájdete v spodnej časti stránky v Dokumentoch na stiahnutie

  • Program na prehliadania súborov vo formáte XLS si môžte stiahnúť tu

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (úplné znenie k 1.01.2018) (5,0 MB) pdf
Zákon č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (úplné znenie k 1.01.2018) (387,4 kB) pdf
Vyhláška MDVRR SR č. 325/2011 Z.z. o obsahu záverečného technicko ekonomického hodnotenia stavby nájomných bytov a náhradných nájomných bytov (75,5 kB) pdf
Príloha č.1 k vyhláške č.325/2011 Z.z. - Tlačivo ZTEH stavby (233,8 kB) rtf
Vyhláška MDV SR č. 283/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDVRR SR č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania. (230,4 kB) pdf
Vyhláška MDV SR č. 284/2017 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhl. MDVRR SR č. 326/2015 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomn. bytu, techn. vybavenosti a odstrán. systém. poruchy a výške oprávnen. náklad. na obstar. nájomn. bytu v znení vyhlášky č. 284/2016 (185,2 kB) pdf
Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania Príloha č.1 2019 ( na tlač ) (242,5 kB) pdf
Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania Príloha č.1 2019 ( na vyplnenie v počítači ) (460,7 kB) rtf
Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti Príloha č.2 2019 ( na tlač ) (431,1 kB) pdf
Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti Príloha č.2 2019 ( na vyplnenie v počítači ) (512,1 kB) rtf
Žiadosť o poskytnutie dotácie na odstránenie systémovej poruchy bytového domu Príloha č.3 2019 ( na tlač ) (306,5 kB) pdf
Žiadosť o poskytnutie dotácie na odstránenie systémovej poruchy bytového domu Príloha č.3 2019 ( na vyplnenie v počítači ) (456,9 kB) rtf
Žiadosť o poskytnutie podpory - Obstaranie nájomného bytu kúpou a súvisiacej technickej vybavenosti v súlade so zákonom č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB - Obec 2019 ( na tlač ) (363,5 kB) pdf
Žiadosť o poskytnutie podpory - Obstaranie nájomného bytu kúpou a súvisiacej technickej vybavenosti v súlade so zákonom č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB - Obec 2019 ( na vyplnenie v počítači ) (252,4 kB) rtf
Zoznam príloh k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB – Kúpa nájomného bytu - Obec 2019 ( na tlač ) (644,6 kB) pdf
Zoznam príloh k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB – Kúpa nájomného bytu - Obec 2019 ( na vyplnenie v počítači ) (497,7 kB) rtf
Žiadosť o poskytnutie podpory - Obstaranie nájomného bytu výstavbou a súvisiacej technickej vybavenosti v súlade so zákonom č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB - Obec 2019 ( na tlač ) (272,9 kB) pdf
Žiadosť o poskytnutie podpory - Obstaranie nájomného bytu výstavbou a súvisiacej technickej vybavenosti v súlade so zákonom č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB - Obec 2019 ( na vyplnenie v počítači ) (383,5 kB) rtf
Zoznam príloh k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB – Výstavba nájomného bytu - Obec 2019 ( na tlač ) (623,9 kB) pdf
Zoznam príloh k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB – Výstavba nájomného bytu - Obec 2019 ( na vyplnenie v počítači ) (443,4 kB) rtf
Žiadosť o poskytnutie podpory zo ŠFRB - Obstaranie technickej vybavenosti výstavbou 2019 ( na tlač ) (293,6 kB) pdf
Žiadosť o poskytnutie podpory zo ŠFRB - Obstaranie technickej vybavenosti výstavbou 2019 ( na vyplnenie v počítači ) (237,7 kB) rtf
Pomôcka pre určenie výšky dotácie z MDV SR a úveru zo ŠFRB na obstaranie technickej vybavenosti (19,8 kB) xlsx
Príloha k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB - Výstavba technickej vybavenosti 2019 ( na tlač ) (623,9 kB) pdf
Príloha k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB - Výstavba technickej vybavenosti 2019 ( na vyplnenie v počítači ) (443,4 kB) rtf
Žiadosť o poskytnutie podpory - Obstaranie technickej vybavenosti kúpou v súlade so zákonom č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB 2019 ( na tlač ) (389,7 kB) pdf
Žiadosť o poskytnutie podpory - Obstaranie technickej vybavenosti kúpou v súlade so zákonom č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB 2019 ( na vyplnenie v počítači ) (237,4 kB) rtf
Príloha k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB - Kúpa technickej vybavenosti 2019 ( na tlač ) (389,7 kB) pdf
Príloha k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB - Kúpa technickej vybavenosti 2019 ( na vyplnenie v počítači ) (237,4 kB) rtf
Vyhlásenie odborného technického dozoru Príloha č. 14 2019 ( na tlač ) (409,2 kB) pdf
Vyhlásenie odborného technického dozoru Príloha č. 14 2019 ( na vyplnenie v počítači ) (171,6 kB) rtf
Vyhlásenie odborného technického dozoru pre BD Príloha č. 14 2019 ( na tlač ) (409,2 kB) pdf
Vyhlásenie odborného technického dozoru pre BD Príloha č. 14 2019 ( na vyplnenie v počítači ) (171,6 kB) rtf
Príloha k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB - Prepočet výšky dotácie a úveru – výstavba Príloha č. 16 A 2019 ( na tlač ) (311,7 kB) pdf
Príloha k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB - Prepočet výšky dotácie a úveru – výstavba Príloha č. 16 A 2019 ( na vyplnenie v počítači ) (241,7 kB) rtf
Príloha k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB - Prepočet výšky dotácie a úveru – výstavba Príloha č. 16 B 2019 ( na tlač ) (309,2 kB) pdf
Príloha k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB - Prepočet výšky dotácie a úveru – výstavba Príloha č. 16 B 2019 ( na vyplnenie v počítači ) (237,1 kB) rtf
Príloha k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB - Prepočet výšky dotácie a úveru – kúpa nájomných bytov Príloha č. 17 A 2019 ( na tlač ) (311,7 kB) pdf
Príloha k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB - Prepočet výšky dotácie a úveru – kúpa nájomných bytov Príloha č. 17 A 2019 ( na vyplnenie v počítači ) (311,7 kB) rtf
Príloha k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB - Prepočet výšky dotácie a úveru – kúpa nájomných bytov Príloha č. 17 B 2019 ( na tlač ) (310,0 kB) pdf
Príloha k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB - Prepočet výšky dotácie a úveru – kúpa nájomných bytov Príloha č. 17 B 2019 ( na vyplnenie v počítači ) (237,6 kB) rtf
Výpočet podlahovej plochy bytov (72,2 kB) xls
Doklad o rozsahu prác vykonávaných svojpomocne (32,8 kB) pdf
Vyhlásenie občanov o vykonávaní prác na predmetnej stavbe svojpomocne (8,4 kB) rtf
Vzor záložnej zmluvy - budúca Kúpa žiadosť 2018 - aktualizácia 09/2018 (20,8 kB) docx
Vzor záložnej zmluvy - kúpa žiadosť 2018 - aktualizácia 09/2018 (23,6 kB) docx
Vzor záložnej zmluvy - výstavba žiadosť 2018 - aktualizácia 09/2018 (21,0 kB) docx
Vzor záložnej zmluvy - kúpa - (KZ) žiadosti 2016 a 2017 (99,3 kB) rtf
Vzor záložnej zmluvy - kúpa - (ZoBKZ) žiadosti 2016 a 2017 (99,0 kB) rtf
Vzor záložnej zmluvy - výstavba - žiadosti 2016 a 2017 (98,2 kB) rtf
Vzor - Dodatok k záložnej zmluve - výstavba a kúpa - žiadosti 2016 a 2017 (64,8 kB) rtf
Návrh na vklad do katastra nehnuteľností - vzor (53,3 kB) rtf
Usmernenie k vkladu do katastra (45,0 kB) pdf
Kontrolný hárok preukazujúci splnenie podmienok pre zvýšenie limitu oprávneného nákladu na 1 m2 podlahovej plochy bytu 2019 (na vytlačenie) (359,7 kB) pdf
Kontrolný hárok preukazujúci splnenie podmienok pre zvýšenie limitu oprávneného nákladu na 1 m2 podlahovej plochy bytu 2019 (na vyplnenie v počítači) (62,1 kB) rtf