Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Verejná vyhláška – Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Kendice, OU-PO-PLO-2015/031894-2/ŠK z 13.09.2016, zverej. 28.09.2016 (127,0 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vykonania pozemkových úprav formou JPÚ so zjednodušenou dokumentáciou v časti k.ú. Kendice a výzva dotknutých o informovaní OÚ Prešov do 30 dní OU-PO-PLO-2017/002934-48/ŠK z 19.01.2017, zverej. 23.01.2017 (259,5 kB) pdf
Obvod JPÚ Kendice (175,3 kB) pdf
Verejná vyhláška - Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ v časti k.ú. Kendice OU-PO-PLO-2017/002934-53/ŠK z 9.03.2017, zverej. 13.03.2017 (203,2 kB) pdf
Hlasovací a rokovací poriadok združenia účastníkov JPÚ vykonávaných v časti k.ú. Kendice (172,1 kB) pdf
Návrh stanov združenia účastníkov JPÚ vykonávaných v časti k.ú. Kendice (353,4 kB) pdf
Splnomocnenie (129,0 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o schválení registra pôvodného stavu projektu JPÚ v časti k.ú.Kendice OU-PO-PLO-2017/002934-79/ŠK z 19.07.2017, zverej. 24.07.2017 (235,2 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ v časti k.ú. Kendice OU-PO-PLO-2017/002934-80/ŠK z 19.07.2017 (212,1 kB) pdf
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ v časti k.ú. Kendice - UM1 – Širšie vzťahy (1,7 MB) pdf
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ v časti k.ú. Kendice - UM2 – Nadmorské výšky terénu (72,2 kB) pdf
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ v časti k.ú. Kendice - UM3 – Súčasné využívanie pozemkov (59,6 kB) pdf
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ v časti k.ú. Kendice - UM4 – Spoločné a verejné zariadenia a opatrenia – súčasný stav (34,2 kB) pdf
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ v časti k.ú. Kendice - UM5 – Spoločné a verejné zariadenia a opatrenia – navrhovaný stav (72,0 kB) pdf
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ v časti k.ú. Kendice - VM1 – Funkčné usporiadanie územia v obvode projektu pozemkových úprav (78,8 kB) pdf
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ v časti k.ú. Kendice - Technická správa projektu (555,0 kB) pdf
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ v časti k.ú. Kendice - Rozpiska (58,5 kB) pdf
Verejná vyhláška – Zverejnenie návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov projektu JPÚ Kendice vykonávaných v časti k. ú. Kendice OU-PO-PLO-2017/002934-88/ŠK zo 4.10.2017, zverej. 5.10.2017 (187,6 kB) pdf
Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov pre projekt jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v časti katastrálneho územia Kendice. (212,2 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu projektu JPÚ Kendice, lokalita Pri rybníčku a Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení OU-PO-PLO-2018/001932-156/ŠK z 9.04.2018, zverej. 13.04.2018 (304,0 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení vykonania projektu JPÚ v časti k.ú. Kendice, lokalita Pri rybníčku podľa rozdeľovacieho plánu schváleného rozhodnutím č. OU-PO-PLO-2018/001932-156/ŠK z 9.04.2018, OU-PO-PLO-2018/001932-162/ŠK z 13.09.2018, zverej. 17.09.2018 (929,6 kB) pdf