Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 
Okresné úrady / Okresné úrady / Okresné úrady / Klientske centrá / Prešovský kraj / Stará Ľubovňa / Slobodný prístup k informáciám / Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Miesto

opravný prostriedok proti rozhodnutiu (odvolanie) povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať na obvodný úrad, ktorý rozhodnutie vydal, alebo mal vydať, teda tomu subjektu, ktorému bola podaná samotná žiadosť,

z odvolania by malo byť podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zrejmé

 • kto podáva odvolanie,
 • proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
 • zdôvodnenie prečo sa odvolanie podáva,
 • návrh, ako má odvolací orgán rozhodnut.

Spôsob

 • písomne,
 • ústne do zápisnice,
 • telegraficky (faxom, elektronickou poštou) ktoré treba najneskôr do troch dní potvrdiť písomne, alebo ústne do zápisnice.

Lehota

 • v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti,
 • pri nevydaní rozhodnutia sa za deň doručenia považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby

Ak žiadateľovi nebolo vyhovené v odvolacom konaní, môže do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o odvolaní podať žalobu na príslušný súd. V žalobe možno žiadať iba o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia (súd sa nebude zaoberať podstatou veci  -  sprístupnením alebo nesprístupnením informácie). Súd môže napadnuté rozhodnutie zrušiť ako nezákonné a vrátiť vec žalovanému obvodnému úradu,  alebo žalobu zamietne.

Súdne možno preskúmať iba rozhodnutie o odmietnutí žiadosti, pričom musia byť splnené tieto požiadavky:

 • rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť,
 • návrh môže podať len účastník konania,
 • návrh (žaloba) na preskúmanie musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať označenie rozhodnutia a postupu správneho orgánu, ktoré napadá, vyjadrenie, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie a postup napadá, uvedenie dôvodov, v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia a postupu správneho orgánu, a aký konečný návrh robí.

Návrh sa musí podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o odvolaní alebo od druhého dňa po márnom uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia o odvolaní, ak obvodný úrad nerozhodol.

Voči rozhodnutiam vydaným správnym orgánom v správnom konaní možno okrem riadnych opravných prostriedkov podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) podať mimoriadne opravné prostriedky, ktorými sú:

 • obnova konania,
 • preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania,
 • protest prokurátora.

Obnova konania

 • účastník sa môže sám a priamo domáhať obnovenia konania, ktoré bolo ukončené právoplatným rozhodnutím a len z dôvodov v zákone taxatívne určených,
 • miesto podania - podáva sa na správnom orgáne, ktorý rozhodol vo veci v poslednom stupni,
 • lehota -  tri mesiace odo dňa, keď sa účastník dozvedel o dôvodoch obnovy, najneskôr do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia,
 • spôsob – podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.