Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Náplň činnosti odboru

Náplň činnosti

MAJETKOVOPRÁVNY ODBOR

podľa Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 1. októbra 2013, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu
[Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2013 - Čiastka 75]
 
a) na úseku správy majetku štátu
 
1.  spravuje majetok štátu v dočasnej správe a majetok štátu, ku ktorému nebolo konanie vo veci uplatneného práva prednostnej kúpy podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 278/1993 Z. z.)  ukončené (ďalej len „majetok štátu“) nachádzajúci sa v územnom obvode okresného úradu v sídle kraja,
2.  upovedomuje príslušných dočasných správcov na ujatie sa dočasnej správy majetku bývalého vlastníka, ak sa tento nachádza aj v inom územnom obvode,
3.  zabezpečuje v rozsahu svojej pôsobnosti nakladanie s majetkom štátu, predkladá požiadavky na zaradenie alebo vyradenie spravovaného majetku v účtovnej evidencii a evidencii majetku ministerstva,
4.  vedie osobitnú evidenciu majetku štátu v dočasnej správe,
5.  zabezpečuje návrh na zápis práv k nehnuteľnému majetku štátu do katastra nehnuteľností podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri  nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov,
6.  zabezpečuje vyporiadanie vzťahov z trvalého užívania nehnuteľného majetku štátu,
7.  vykonáva ponukové konanie a osobitné ponukové konanie spravovaného majetku štátu a eviduje ponuky v registri prebytočného majetku štátu ponúkaného v osobitnom ponukovom konaní podľa zákona č. 278/1993 Z. z.,
8.  vypracúva zmluvy o prevode správy majetku štátu, kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zámenné zmluvy a nájomné zmluvy,
9.  zabezpečuje zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky,  
10.  vykonáva správu pohľadávok štátu a záväzkov štátu, ktoré súvisia s majetkom štátu v dočasnej správe, 
11.  zabezpečuje vydanie rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok štátu, ktoré spravuje a zabezpečuje súhlas zriaďovateľa k rozhodnutiu; platné rozhodnutie predkladá centru podpory na odúčtovanie pohľadávky,
12.  vykonáva právne úkony pri správe majetku štátu v mene štátu a zastupuje štát pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa zákona č.   278/1993 Z. z. alebo podľa osobitných predpisov,
13.  posudzuje splnenie podmienok pre správu majetku vo vlastníctve štátu v prípadoch, ak  správca uvedený v liste vlastníctva už v súčasnosti neexistuje, zisťuje právneho nástupcu,
14.  posudzuje splnenie podmienok pre prechod vlastníctva majetku štátu do vlastníctva obce a vyššieho územného celku a vypracúva protokoly o prechode tohto majetku štátu,
15.  pripravuje v súčinnosti s príslušným komoditným centrom  rozhodnutia o neupotrebiteľnosti majetku štátu a zabezpečuje jeho likvidáciu,
16.  navrhuje zriadenie vyraďovacej, oceňovacej, likvidačnej a inej komisie potrebnej pri nakladaní s majetkom štátu,
17.  určuje člena komisie  Registra obnovenej evidencie pozemkov pre jednotlivé obce v územnom obvode okresného úradu a zúčastňuje sa rokovania komisií podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva pozemkov v znení neskorších predpisov, 
18.  posudzuje žiadosti na poskytnutie finančnej náhrady a zastupuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súdnom spore v oblasti mimosúdnych rehabilitácií podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov, 
19.  spolupracuje s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pri majetkovoprávnom usporiadaní nehnuteľného majetku štátu podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov,
20.  podáva daňové priznania k dani z nehnuteľností spravovaného majetku štátu podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, overuje správnosť rozhodnutia obce o vyrubení dane z nehnuteľností a predkladá ho centru podpory na uhradenie,
21.  rozhoduje o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva podľa zákona č. 130/2005 Z. z. a zákona č. 544/2002 Z. z.,
22.  uzatvára dohody o prechode stavieb uvedených v §18d zákona č.   278/1993 Z. z. do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku, 
 
b) na úseku povinného zmluvného poistenia
 
1.  eviduje oznámenia príslušného orgánu o osobách, ktoré neuzavreli povinné zmluvné poistenie podľa zákona č. 381/2001 Z. z.,
2.  spracúva a zasiela povinným osobám výzvu na predloženie dokladov preukazujúcich existenciu povinného zmluvného poistenia a upovedomuje ich o začatí správneho konania podľa správneho poriadku vo veci uloženia pokuty podľa zákona č. 381/2001 Z. z.,
3.  vydáva rozhodnutie o uložení pokuty alebo zastavení konania vo veciach povinného zmluvného poistenia, spracúva a zasiela odvolaciemu orgánu svoje stanovisko spolu s odvolaním; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
4.  spolupracuje s príslušnými útvarmi Policajného zboru, Slovenskou kanceláriou poisťovateľov a komerčnými poisťovňami;  
 
c) na úseku dofinancovania družstevnej a individuálnej bytovej výstavby
 
1.  sleduje dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z uzavretých zmlúv o poskytovaní nenávratného štátneho príspevku a predkladá návrh na záznam, resp. výmaz záložného práva v liste vlastníctva,
2.  vypracúva návrh na začatie súdneho konania v prípadoch, ak došlo k porušeniu podmienok, za ktorých bol poskytnutý štátny príspevok na dofinancovanie družstevnej a individuálnej bytovej výstavby,
3.  zastupuje štát v súdnych konaniach o vrátenie štátneho príspevku.