Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. december 2020, piatok
 

Náplň činnosti odboru

Náplň činnosti odboru

KATASTRÁLNY ODBOR

všeobecná pôsobnosť  

 1. spravuje katastrálny operát podľa § 8 katastrálneho zákona a štátnu dokumentáciu podľa § 11 zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 215/1995 Z. z.),
 2. vybavuje podania podľa § 57 katastrálneho zákona,
 3. pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh na úseku katastra,
 4. vykonáva súčinnosť s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami, obcami a so štátnymi orgánmi a notármi,
 5. vydáva odborné stanoviská na rozhodovaciu činnosť druhostupňového orgánu v katastrálnom konaní,
 6. vykonáva vnútornú kontrolnú činnosť zameranú na plnenie úloh štátnej správy a jej efektívnosť na úseku katastra,
 7. spolupracuje so zamestnancami iných orgánov kontroly pri vykonávaní vnútornej a vonkajšej kontroly výkonu technických a hospodárskych činností pri výkone štátnej správy na úseku katastra,
 8. vyhotovuje podklady do správy o vybavovaní sťažností a petícií okresným úradom,
 9. plní ďalšie úlohy podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov,

10.  prerokúva priestupky podľa katastrálneho zákona a zákona č. 215/1995 Z. z. a vedie ich evidenciu,

 

na úseku zápisov práv k nehnuteľnostiam – zápisy práv  

 1. posudzuje spôsobilosť verejných a iných listín na zápis do katastra nehnuteľností,
 2. zapisuje práva k nehnuteľnostiam,
 3. vyznačuje poznámky v katastri nehnuteľností,
 4. spravuje a aktualizuje súbor popisných informácií katastra nehnuteľností,
 5. oznamuje účastníkom konania a tým fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ktorých právo k nehnuteľnosti bolo zápisom dotknuté, že bol vykonaný zápis do katastra nehnuteľností;

 

na úseku zápisov práv k nehnuteľnostiam – vkladové konania  

 1. rozhoduje o vklade práv k nehnuteľnostiam,
 2. rozhoduje o proteste prokurátora a upozornení prokurátora,
 3. rozhoduje o vrátení správnych poplatkov,
 4. podáva návrh na získanie alebo odobratie osobitnej odbornej spôsobilosti rozhodovať o návrhu na vklad,
 5. zastupuje okresný úrad podľa poverenia prednostu v súdnom konaní v prípade, že v správnom konaní rozhodol v prvom stupni;

 

na úseku registratúry a podateľne  

 1. zabezpečuje administratívne práce, obeh a úschovu spisu podľa vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 22/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra (ďalej len „spravovací poriadok“), pripravuje právne podklady k rozhodnutiam,
 2. plní funkciu registratúry podľa spravovacieho poriadku, registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu,
 3. zabezpečuje úschovu spisov a manipuláciu s nimi podľa spravovacieho poriadku a registratúrneho poriadku,
 4. vyznačuje plomby o zmene práva k nehnuteľnostiam,
 5. poskytuje informácie o stave katastrálnych podaní fyzickým a právnickým osobám,
 6. prijíma, eviduje, vybavuje, alebo zabezpečuje vybavenie elektronickej pošty právnických a fyzických osôb,
 7. zabezpečuje odovzdanie vybavených spisov vedených podľa spravovacieho poriadku do Centrálneho elektronického registratúrneho strediska,
 8. zabezpečuje organizačne a administratívne činnosť vedúceho odboru,
 9. zabezpečuje odosielanie všetkých zásielok odboru,

10.  zabezpečuje príjem a spracovanie elektronických podaní z Ústredného portálu verejnej správy,

 

na úseku technickom, dokumentácie a poskytovania informácií – technicko-informačné činnosti

 1. kontroluje a úradne overuje geometrické plány a iné výsledky vybraných geodetických a kartografických činností a vykonáva ich preberanie do katastra nehnuteľností,
 2. spravuje a priebežne aktualizuje súbor geodetických informácií katastra nehnuteľností a zabezpečuje v súčinnosti s oddelením zápisov práv k nehnuteľnostiam jeho súlad so súborom popisných informácií katastra nehnuteľností,
 3. zabezpečuje tvorbu vektorových katastrálnych máp, vektorových máp určeného operátu a súvisiacich elektronických podkladov,
 4. vedie register územných jednotiek,
 5. rieši technologické otázky pri tvorbe registrov obnovenej evidencie pozemkov a projektov pozemkových úprav a odstraňuje chyby údajov katastra nehnuteľností po vykonaní kontroly ich zapísateľnosti do katastra,
 6. zúčastňuje sa na prácach v komisiách na tvorbu registrov obnovenej evidencie pozemkov, obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním a projektov pozemkových úprav,
 7. preberá do katastra nehnuteľností registre o obnove vlastníckych práv k pôvodným nehnuteľnostiam, projekty pozemkových úprav a obnovený operát katastra nehnuteľností,
 8. reviduje zhodu údajov katastra s právnym a skutočným stavom,
 9. zabezpečuje činnosti súvisiace so zmenou hraníc katastrálnych území a ich názvov,

10.  prešetruje a vykonáva zmeny údajov katastra nehnuteľností, ktoré je potrebné zabezpečiť pred overením geometrických plánov, pred overením geodetických činností pre pozemkové úpravy, pred overením zriadenia a aktualizácie podrobných geodetických bodov, pred meraním alebo digitalizáciou a zobrazením predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel veľkej mierky,

11.  predkladá podnety na štandardizáciu geografického názvoslovia, poskytuje súčinnosť pri štandardizácii nesídelných geografických objektov a zabezpečuje činnosť názvoslovného zboru,

12.  spracúva sumárne údaje o pôdnom fonde podľa údajov katastra nehnuteľností a rozbor zmien o pôdnom fonde,

13.  spracúva súhrnnú správu k správam o plnení úloh na úseku katastra nehnuteľností za odbor,

14.  vykonáva výpočet výšky príspevkov v rámci tvorby registrov obnovenej evidencie pozemkov a poskytuje súčinnosť pri činnostiach spojených s úhradou príspevkov,

15.  zabezpečuje činnosti súvisiace s bezpečnosťou a ochranou informačného systému geodézie, kartografie a katastra podľa zákona č. 215/1995 Z. z.,

16.  zabezpečuje odbornú pomoc koncovým používateľom v technickej oblasti,

17.  poskytuje súčinnosť pri školeniach koncových používateľov informačného systému katastra nehnuteľností v súvislosti s novým programovým vybavením,

18.  spolupracuje pri implementácii, funkčnosti a aktuálnosti verzií aplikačného softvérového vybavenia informačného systému geodézie, kartografie a katastra, spolupracuje pri zabezpečení prevádzky a funkčnosti technických zariadení na pracoviskách katastra nehnuteľností a zabezpečuje archiváciu súborov popisných informácií a súborov geodetických informácií katastra nehnuteľností,

19.  poskytuje údaje z katastra nehnuteľností,

20.  vykonáva dokumentačnú činnosť fondov katastra nehnuteľností a poskytuje z nich údaje, spravuje a aktualizuje súbor popisných informácií katastra a odstraňuje nesúlad medzi miestnou a centrálnou databázou Informačného systému katastra nehnuteľností,

21.  spravuje zbierku listín,

22.  overuje a vydáva kópie alebo rovnopisy verejných listín a iných listín,

23.  vykonáva súčinnosť s vyhotoviteľmi geometrických plánov a ostatnými komerčnými geodetmi pri geodetických a kartografických činnostiach, pri obnove katastrálneho operátu novým mapovaním, pri tvorbe projektov pozemkových úprav, registrov obnovenej evidencie pozemkov,

24.  odovzdáva grafické súbory vektorových máp na Geodetický a kartografický ústav Bratislava,

25.  eviduje poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností,

26.  navrhuje katastrálne územia na obnovu katastrálneho operátu, na revíziu údajov katastra nehnuteľností, na tvorbu vektorových máp a pripravuje podklady v súčinnosti s ich vyhotoviteľmi,

27.  spravuje pozemkové knihy a železničnú knihu,

28.  poskytuje súčinnosť pri spracovaní podkladov pre plnenie § 3 ods. 2 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,

29.  pripravuje technické podklady, vydáva odborné stanoviská na rozhodovaciu činnosť prvostupňovému orgánu v katastrálnom konaní,

30.  pripravuje elektronické výpisy z listov vlastníctva na právne úkony pre integrované obslužné miesta občanov,

 

na úseku technickom, dokumentácie a poskytovania informácií – opravy chýb a katastrálne konania  

 1. rozhoduje a vykonáva opravu chýb v katastrálnom operáte,
 2. pripravuje podklady pre prokuratúru, súdy a orgány činné v trestnom konaní,
 3. rozhoduje v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim,
 4. rozhoduje v konaní o obnovenom katastrálnom operáte novým mapovaním,
 5. rozhoduje o zmenách hraníc katastrálnych území a navrhuje zmeny názvov katastrálnych území,
 6. rozhoduje o priestupkoch a o porušení poriadku na úseku geodézie, kartografie a katastra a zabezpečuje ich evidenciu v informačnom systéme,
 7. rozhoduje v pochybnostiach o predmete evidovania v katastri nehnuteľností.

 

spoločné činnosti odborov 

 1. prešetruje a vybavuje sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z., zabezpečuje vybavovanie petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a sprístupňuje informácie podľa zákona o slobode informácií,
 2. pripravuje vyhlášky v rozsahu svojej pôsobnosti a zabezpečuje predloženie žiadosti o ich uverejnenie,
 3. vypracúva podklady do ročného plánu okresného úradu a plánu kontrolnej činnosti okresného úradu, zabezpečuje ich vyhodnotenie a kontroluje plnenie prijatých opatrení,
 4. zabezpečuje úlohy časového referenta a pripravuje podklady pre mzdovú učtáreň,
 5. poskytuje údaje z evidencií vedených odborom okresného úradu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
 6. zabezpečuje súhrnné údaje a kontrolu správnosti údajov poskytovaných obcami a samosprávnymi krajmi, ktoré sa týkajú vykazovania a hodnotenia rozhodovacej činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy a iných rozhodujúcich činností súvisiacich so zabezpečovaním preneseného výkonu štátnej správy,
 7. poskytuje odbornú pomoc obciam pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy v rozsahu svojej pôsobnosti,
 8. vyzýva písomne obec na nápravu a určuje jej lehotu, ak dlhodobo, najmenej šesť mesiacov, nevykonáva svoju pôsobnosť pri prenesenom výkone štátnej správy a neurobila v tomto čase žiadne opatrenie na zabezpečenie jej výkonu,
 9. spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s inými miestnymi orgánmi štátnej správy, vyššími územnými celkami, obcami v územnom obvode okresného úradu, právnickými osobami a inými odbornými organizáciami,

10.  poskytuje súčinnosť centru podpory pri výkone rozhodnutia za pohľadávky okresného úradu,

11.  spracúva obstarávanie zákaziek tovaru a služieb s nízkou hodnotou (napr. školenia, právne služby, súťaže), ktoré nie sú zaradené do žiadnej z komoditných skupín, spracúva objednávky a potvrdzuje ich prijatie do integrovaného informačného systému SAP,

12.  plní v určenom rozsahu úlohy odboru v klientskom centre okresného úradu.