Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2021, nedeľa
 

Oddelenie priestupkov

Vykonáva štátnu správu na úseku priestupkovom podľa zákona NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 372/1990 Zb.) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, a to v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti.

Ďalšie činnosti:

  • prijíma oznámenia o štátnych orgánov, obcí, organizácií, občanov a orgánov činných v trestnom konaní o priestupkoch a rozhoduje o ďalšom postupe v konaní o priestupkoch
  • objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, vyžaduje vysvetlenia od fyzických osôb a právnických osôb, odborné vyjadrenia od príslušných orgánov a zabezpečuje úkony potrebné na zistenie skutočného stavu veci
  • prerokúva priestupky a následne vydáva rozhodnutia o priestupkoch v prvom stupni
  • vedie evidenciu priestupkov a zabezpečuje súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní
  • spracúva štatistické výkazy o priestupkoch a analýzy stavu priestupkovosti s hodnotením zákonnosti v konaní o priestupkoch
  • spracúva výpisy z evidencie priestupkov pre orgány činné v trestnom konaní, Národný bezpečnostný úrad, Vojenské spravodajstvo a pre ďalšie orgány, ktoré sú oprávnené požadovať takéto výpisy
  • zabezpečuje výkon právoplatných rozhodnutí na úrovni obvodu vo veciach, v ktorých nedošlo k splneniu povinností uložených v rozhodnutiach.

Vedúci oddelenia:

Mgr. Miriam Borsuková

Vedúca oddelenia
Telefón 037/ 65 49 214

Zamestnanci:

Mgr. Ingrid Ďurinová

Telefón 037/ 65 49 257

Mgr. Darina Tóthezerová

Telefón 037/ 65 49 314

Ing. Valentína Gábrišová

Telefón 037/ 65 49 257

Mgr. Lenka Šumichrastová

Telefón 037/ 65 49 251

Ing. Juraj Tóth

Telefón 037/ 65 49 314

Mgr. Martina Gígelová

Telefón 037/ 65 49 251

Ing. Peter Bekéni

Telefón 037/ 65 49 256

Pracovisko Zlaté Moravce:

Mgr. Andrea Rozborová

Okresný úrad Nitra, pracovisko Zlaté Moravce Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
Telefón 037/ 64 26 707

Mgr. Viera Hanzelová

Okresný úrad Nitra, pracovisko Zlaté Moravce Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
Telefón 037/ 64 26 707