Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Nitra
Štefánikova trieda 69,
949 01 Nitra

Prednosta
JUDr. Eva Hajdamárová
telefón: 037/ 65 49 201
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

V záujme ochrany zdravia upozorňujeme klientov, že vstup do budovy je povolený len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.

O úrade

OZNAM

 
VÁŽENÍ  KLIENTI

Stránkové hodiny sa stanovujú jednotne v pracovných dňoch : 
od 08:00 hod. do 12:00 hod. iba pre právnické osoby, fyzické osoby svoje podania realizujte prosím poštou, resp. elektronicky.

Realizované budú osobné podania iba pre občanov za účelom výkonu podnikateľskej činnosti

 Aktualizované informácie o antigénových testovacích miestach a odberových časoch  sa nachádzajú na stránke   https://www.health.gov.sk/?AG-MOM-komplet

 

  

 

Ministerstvo vnútra občanov vyzýva, aby prednostne využívali telefonickú, elektronickú či písomnú komunikáciu.  

Vstup občanov na pracoviská budú koordinovať poverení zamestnanci       a supervízori.

Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny, dodržiavať hygienické opatrenia, najmä povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šatkou či šálom, dezinfikovať si ruky a dbať na dvojmetrový odstup.

Za neuposlúchnutie dodržiavania protiepidemiologických opatrení, ako aj za porušenie nariadenej izolácie môže príslušník Policajného zboru na mieste uložiť pokutu v blokovom konaní až do výšky 1000 €.

 

 Okresný úrad Nitra vykonáva štátnu správu aj pre okres Zlaté Moravce týmito odbormi:

 • odbor živnostenského podnikania,
 • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
 • odbor pozemkový a lesný,
 • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

Na základe opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR a vedúcim hygienikom Ministerstva vnútra SR je však aj naďalej potrebné dodržiavať pri vstupe do budovy a v jej priestoroch sprísnené bezpečnostno-hygienické opatrenia:

-          do budovy je možné vstúpiť len s ochranným rúškom,
-          pri vstupe do budovy je potrebné vydezinfikovať si ruky,
-          pri vstupe do budovy je potrebné riadiť sa pokynmi zodpovedných zamestnancov.

 

 V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov  vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny! Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní!

Centrálna úradná elektronická tabuľa (slovensko.sk) - dokumenty zverejnené Okresným úradom Nitra

 Klienstke centrum 

 


 

 


 

 

Administratívne úkony na pracoviskách klientskeho centra (prízemie budovy)

Pracovisko č. 1, 2, 3 odbor živnostenského podnikania:

 • preberanie hotových dokumentov – pracovisko č. 1,
 • prijíma(pracovisko č. 2, 3:

-       ohlásenie živnosti a žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,

-       oznámenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,

-       oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri,

-       oznámenie o zmene údajov uvádzaných v dokladoch o živnostenskom oprávnení,

-       oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti,

-       oznámenie o zmene obdobia prevádzkovania živnosti,

-       oznámenie o ukončení podnikania,

-       oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,

-       oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,

-       žiadosti o povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,

-       žiadosti o vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,

-       údaje a doklady, vrátane súdnych poplatkov, vyžadované podľa osobitného zákona na účely zápisu údajov do obchodného registra,

-       doklady a údaje, vrátane správnych poplatkov, ktoré sú vyžadované podľa osobitných zákonov na účely predloženia žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov,

-       údaje potrebné na registráciu a oznámenie daňovníka podľa osobitného predpisu,

-       údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,

-       údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,

 • vydáva:

-       výpisy zo živnostenského registra (verejný, neverejný),

-       prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,

-       potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri určitý zápis nie je,

-       potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,

-       výpisy z obchodného registra,

-       kópiu uloženého dokumentu alebo časti dokumentu podľa § 23 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve uloženého v registri  účtovných závierok alebo potvrdenie o tom, že určitý dokument alebo časť dokumentu nie je v registri uložený,

 • prideľuje identifikačné číslo (IČO),
 • poskytuje informácie o všeobecných a osobitných podmienkach podnikania a o podmienkach poskytovania služieb na území Slovenskej republiky.

 

Pracovisko č. 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24 katastrálny odbor:

 • podateľňa katastrálneho odboru - pracovisko č. 5, 6

-     návrhy na vklad vlastníckeho a iného práva k nehnuteľnostiam,

-     návrhy na záznam,

-     návrhy na zápis nájomného práva k pozemku,

-     návrhy na opravu chýb v katastrálnom operáte,

-     návrhy na zápis poznámky,

-     návrhy na zmenu údajov katastra nehnuteľností,

-     písomné podania adresované katastrálnemu odboru,

-     písomné objednávky na poskytovanie údajov katastra,

 • geodeti  - pracovisko č. 7

-     preberanie a vydávanie geometrických plánov na úradné overenie,

-     preberanie vytyčovacích náčrtov a výsledkov iných geodetických činností,

-     poskytovanie podkladov k vyhotoveniu geometrických plánov, vytyčovacích náčrtov a iných geodetických prác,

 • poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností – pracovisko č. 21, 22, 23 na konci chodby vpravo

-     výpisy z listu vlastníctva,

-     informácie o BPEJ (bonitné, pôdno-ekologické jednotky),

-     kópie z katastrálnej mapy,

-     kópie z mapy určeného operátu,

-     identifikácia parciel,

-     kópia listín zo zbierky listín katastrálneho operátu,

-     poskytovanie iných informácií z katastra nehnuteľností,

 • pozemková kniha – pracovisko č. 24  na konci chodby vpravo

-       údaje z pozemkovej knihy,

-     poskytovanie iných údajov z pozemkovej knihy.

 

Pracovisko č. 8, 9 odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

 • podnikanie v cestnej doprave a TAXI, autoškoly, pozemné komunikácie, kvalifikačné karty vodiča – pracovisko č. 8 

-     podnikanie v cestnej doprave a v taxislužbe (jednorazové prepravné povolenia, povolenia na prevádzkovanie cestnej dopravy, koncesie TAXI, karta vodiča TAXI , odborná spôsobilosť...)

-     autoškoly všetky činnosti(registrácia autoškôl a školiacich stredísk, hlásenie o začatí kurzov, zmeny v registrácii...)

-     pozemné komunikácie všetky činnosti (zvláštne užívanie ciest, uzávierky a obchádzky ciest, pripájanie na cesty, stavebné a kolaudačné povolenia, vyjadrovanie sa k projektom ...)

-     kvalifikačné karty vodičov(registrácia školiacich stredísk, hlásenie o začatí a ukončení kurzov...)

 • dovoz vozidiel a zmeny v OE – pracovisko č. 9 

-     schvaľovanie jednotlivo dovezených vozidiel,

-     dostavba vozidla, 

-     povolenie prestavby vozidla (napr. alternatívny pohon LPG),

-     schválenie prestavby vozidla,

-     schválenie dokončovaného vozidla,

-     zmeny technických údajov v osvedčení evidencií,

-     zápis VIN čísla,

-     vydanie osvedčenia o evidencii časť II. a technických osvedčení

-     pridelenie zvláštneho evidenčného čísla.

 

Pracovisko č. 10, 11 Okresné riaditeľstvo policajného zboru Nitra, okresný dopravný inšpektorát:

 • neobchodný dovoz vozidiel,
 • zápis LPG,
 • invalidná úprava motorového vozidla,
 • zápis cvičného vozidla – Autoškola,
 • pracovné stroje,
 • prestavby a dostavby motorového vozidla,
 • vyradenie neexistujúceho motorového vozidla na základe potvrdenia z odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Nitra,
 • uvedené úkony sa vykonávajú na základe rozhodnutia alebo potvrdenia Okresného úradu Nitra,
 • ostatné úkony sa dajú vybaviť v budove OR PZ Nitra Piaristická 5, Nitra.

 

Pracovisko č. 12 pokladňa:

 • platba správneho poplatku v hotovosti po vystavení sprievodky príslušným pracoviskom.

 

Pracovisko č. 13, 14, 15 odbor všeobecnej vnútornej správy:

 • štátne občianstvo

-     vydávanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky,

-     vydávanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky,

-     vyhotovenie potvrdenia zo štátnoobčianskej evidencie,

-     prijímanie žiadostí o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky a rozhodovanie o ňom,

-     prijímanie oznámení o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva, následkom čoho štátny občan Slovenskej republiky stráca štátne občianstvo Slovenskej republiky

-     prijímanie žiadostí o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky a overovanie ovládania slovenského jazyka žiadateľom o štátne občianstvo Slovenskej republiky a odstupovanie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky kompletnej žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky na rozhodnutie

-     poskytovanie informácií o štátnom občianstve Slovenskej republiky,

 • rozhodovanie o povolení zmeny mena a priezviska,
 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • osvedčovanie výpisov a potvrdení z matrík určených na použitie v cudzom štáte, osvedčovanie verejných listín vydaných orgánmi samosprávy a potvrdení o pobyte vydané ohlasovňami pobytu vo svojom územnom obvode na použitie v cudzine.

 

 

Pracovisko č. 16 pozemkový a lesný odbor:

 • podateľňa.

 

Pracovisko č. 17 organizačný odbor:

 • správa registratúry,
 • vyúčtovanie volieb a referenda.

 

Pracovisko č. 18 organizačný odbor:

 • podateľňa všeobecná pre jednotlivé odbory okresného úradu.

 

Pracovisko č. 19 odbor starostlivosti o životné prostredie:

 • podateľňa,
 • prijímanie žiadosti za:

-     oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja,

-     oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja,

-     oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,

 • poskytovanie informácií o životnom prostredí.

 

 

Pracovisko č. 20 supervízor klientskeho centra:

 • rieši problémy, námety, podnety a pripomienky klientov,
 • koordinovanie a zabezpečovanie činnosti klientskeho centra,
 • poradenstvo pre prihlásenie a registráciu do Elektronického trhoviska.

  

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

 

 • bezplatná komunikačná linka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – CALL CENTRUM     t. č.: 0800 222 222 v pracovných dňoch v čase 8,00 - 18,00 h
 • infolinka odboru živnostenského podnikania t. č.: 0903 428 725 v pracovných dňoch v čase 8,30 - 14,00 h
 • Centrum podpory Elektronického kontraktačného systému, Elektronické trhovisko t. č.: 0850 111 147 v pracovných dňoch v čase 8,00 - 16,00 h, e-mail: podpora@eks.skeks@telekom.sk
 • podnety občanov k efektívnej, spoľahlivej a otvorenej štátnej správe (ESO portál) www.eso-portal.sk
 • internetová stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk