Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Úradná tabuľa - archív /do 30.9.2020/

   

Predaj hnuteľného majetku štátu

Programy starostlivosti o CHVÚ

POKYN prednostu Okresného úradu Nitra o stanovení výšky úhrady materiálnych nákladov podľa ustanovenia § 23 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Navrhovaná činnosť podľa § 16a vodného zákona -Kozárovce-ochrana obce pred povodňovými prietokmi a ľadmi z toku Hron

Rieka Nitra – dotesnenie ochranných hrádzí v rkm 42,330-48,456

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o využití územia vo veci kompenzačných opatrení pre stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever v Nitrianskom kraji - záverečné stanovisko MŽP SR číslo 318/2010-3.4/ml

Informácie pre verejnosť o začatí  správnych konaní, podľa § 16a ods. 7 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), vo veci rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona

Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor zverejňuje obvyklú výšku nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostredníctvom  príslušných linkov pre katastrálne územia okresov NitraZlaté Moravce, ktoré sú v pôsobnosti Okresného úradu Nitra.

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Informovanie verejneosti o začatí vyvlastňovacieho konania Beladice - Tekovské Nemce (879,9 kB) pdf
Rýchlostná cesta R1Nitra, západ – Selenec“ E-KN 824/2 (394,8 kB) pdf
Rýchlostná cesta R1Nitra, západ – Selenec“ E-KN 1272 (396,5 kB) pdf
Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania I. (243,4 kB) pdf
Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania II. (243,3 kB) pdf
Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania III. (243,1 kB) pdf
Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania IV. (243,1 kB) pdf
Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2020/038270-2 zo dňa 05.10.2020 pre stavbu: „Rýchlostná cesta R1 Beladice – Tekovské Nemce“, k.ú. Čierne Kľačany. (402,9 kB) pdf
Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2020/038268 zo dňa 05.10.2020 pre stavbu: „Rýchlostná cesta R1 Beladice – Tekovské Nemce“, k.ú. Čierne Kľačany. (407,8 kB) pdf
Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2020/038267-2 zo dňa 05.10.2020 pre stavbu: „Rýchlostná cesta R1 Beladice – Tekovské Nemce“, k.ú. Čierne Kľačany. (407,4 kB) pdf
Vyvlastňovanie „Rýchlostná cesta R1 Beladice-Tekovské Nemce“ k.ú. Čierne Kľačany p.č. 1436 (409,6 kB) pdf
O Z N Á MENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU o začatí konania o určení, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát – nový termín (Tomáš Olah, Partizánska 352/102, 922 05 Chtelnica – RENAULT LAGUNA, PN218CK) (1,3 MB) pdf
JPÚ Lužianky, lokalita Diely I. - Verejná vyhláška VZFU (1,0 MB) pdf
JPÚ Lužianky, lokalita Diely I. - Technická správa VZFU (91,9 kB) pdf
JPÚ Lužianky, lokalita Diely I. - VZFU-Návrh funkčného usporiadania územia (171,3 kB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o nariadení PPÚ Dolný Vinodol (595,7 kB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o nariadení PPÚ Horný Vinodol (671,6 kB) pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o nariadení PPÚ Neverice (235,2 kB) pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o nariadení PPÚ Neverice - mapová príloha (427,1 kB) pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o nariadení PPÚ Choča (229,5 kB) pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o nariadení PPÚ Choča - mapová príloha (327,4 kB) pdf
Verejná vyhláška - Oboznámenie s obsahom odvolania - Podhorany - výstavba IS pre 13 RD (1,9 MB) rtf
Verejná vyhláška - Oboznámenie s obsahom odvolania - Podhorany - výstavba IS pre 13 RD (1,5 MB) pdf
Verejná vyhláška - Oboznámenie s obsahom odvolania - Podhorany - výstavba IS pre 13 RD - príloha (769,0 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2020/036656-2 zo dňa 22.09.2020 pre stavbu: „Rýchlostná cesta R1 Nitra, západ-Selenec“, k. ú. Chrenová (400,5 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2020/036657-2 zo dňa 22.09.2020 pre stavbu: „Rýchlostná cesta R1 Nitra, západ – Selenec“, k. ú. Chrenová (400,2 kB) pdf
Verejná vyhláška - Oboznámenie s obsahom odvolania - „Príprava cestnej infraštruktúry – Strategický park Nitra“ (2,3 MB) pdf
Verejná vyhláška - Oboznámenie s obsahom odvolania - „Príprava cestnej infraštruktúry – Strategický park Nitra“ - príloha - Odvolanie proti rozhodnutiu č.s.: OU-NR-OSZP3-2020/002631-04/F47 (8,0 MB) pdf
Rýchlostná cesta R1- Tekovské Nemce“, k.ú. Tesáre nad Žitavou“ register E-KN 2583 (402,0 kB) pdf
Rýchlostná cesta R1- Tekovské Nemce“, k.ú. Tesáre nad Žitavou“ register E-KN 2748/4 (401,5 kB) pdf
Rýchlostná cesta R1- Tekovské Nemce“, k.ú. Tesáre nad Žitavou“ register E-KN 2628 (405,4 kB) pdf
Vyvlastňovacie konanie pre stavbu R1 Nitra, západ - Selenec, k.ú. Chrenová (406,8 kB) pdf
Rýchlostná cesta R1- tekovské Nemce“, k.ú. Veľké Vozokany (404,3 kB) pdf
Verejná vyhláška – Zverejnenie Platných zásad umiestnenia nových pozemkov JPÚ Topoľčianky (446,8 kB) pdf
Verejná vyhláška_Malá domová ČOV (2,4 MB) pdf
035914 - Súhlas k výrubu - Obec Nová Ves nad Žitavou (295,0 kB) pdf
Rekonštrukcia vodného režimu v parku Nová Ves nad Žitavou (1,2 MB) pdf
Slnečná pláň 0002 (9,8 MB) pdf
008753_Oznámenie Rekonštrukcia kanalizačného zberača KJ, ulica Kasalova a Špitálska (1,6 MB) pdf
008753_Oznámenie Rekonštrukcia kanalizačného zberača KJ, ulica Kasalova a Špitálska (1,0 MB) rtf
Ohlásenie stavebných úprav -Rekonštrukcia vodovodu Sikárska ulica - k.ú. Dolné Krškany (4,4 MB) pdf
Ohlásenie stavebných úprav -Rekonštrukcia vodovodu Sikárska ulica - k.ú. Dolné Krškany (415,4 kB) rtf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2020/033390-3 zo dňa 03.09.2020 pre stavbu: „Rýchlostná cesta R1 Selenec-Beladice“, k. ú. Tesáre nad Žitavou (399,4 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2020/033391-2 zo dňa 03.09.2020 pre stavbu: „Rýchlostná cesta R1 Selenec-Beladice“, k. ú. Tesáre nad Žitavou (400,3 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2020/033389-2 zo dňa 03.09.2020 pre stavbu: „Rýchlostná cesta R1 Selenec-Beladice“, k. ú. Tesáre nad Žitavou (401,1 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2020/033388-2 zo dňa 03.09.2020 pre stavbu: „Rýchlostná cesta R1 Selenec-Beladice“, k. ú. Chrenová (394,1 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2020/033527 zo dňa 02.09.2020 pre stavbu: „Rýchlostná cesta R1 Selenec - Beladice“, k.ú. Tesáre nad Žitavou (405,3 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2020/033479 zo dňa 02.09.2020 pre stavbu: „Rýchlostná cesta R1 Nitra, západ – Selenec“, k.ú. Kynek (389,5 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2020/033535 zo dňa 02.09.2020 pre stavbu: „Rýchlostná cesta R1 Selenec - Beladice“, k.ú. Tesáre nad Žitavou (404,5 kB) pdf
Informavanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania rýchlostná cesta R1 Nitra (390,6 kB) pdf
JPÚ Lužianky, lokalita Diely I. - verejná vyhláška - zverejnenie Registra pôvodného stavu (RPS) (469,5 kB) pdf
JPÚ Lužianky, lokalita Diely I. - Register pôvodného stavu (RPS) (360,0 kB) pdf
RPS Lužianky - Grafická časť Registra pôvodného stavu (RPS) (51,8 kB) pdf
Verejná vyhláška – Zverejnenie Návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov JPÚ Topoľčianky (441,1 kB) pdf
Verejná vyhláška – Zverejnenie Návrhu ZUNP JPÚ Topoľčianky - príloha (392,1 kB) pdf
Verejná vyhláška - rozhodnutie o odvolaní Príprava strategického parku Nitra (3,9 MB) pdf
Verejná vyhláška - Podhorany - výstavba inžinierskych sietí pre 13 RD (587,1 kB) pdf
Verejná vyhláška – Schválenie registra pôvodného stavu JPÚ Topoľčianky (943,6 kB) pdf
Verejná vyhláška , stavba: „Cesta I/75 – obchvat“ zverejnenie rozhodnutia podľa § 69 ods.3 stavebného zákona – odo dňa jeho vydania až do nadobudnutia jeho právoplatnosti (3,1 MB) pdf
Rýchlostná cesta R1 Nitra- západ-Selenec (356,2 kB) pdf
Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra (19,7 MB) pdf
032051 - Pavol Rizek Promotion - Použitie reprodukovanej hudby a svetelných efektov v 2. stupni ochrany - obec Jelenec (1,8 MB) rtf
Verejná vyhláška - povolenie zmeny mena (1,2 MB) pdf
Lehota- verejná kanalizácia (294,0 kB) pdf
Verejná vyhláška - Nitra, rozšírenie kanalizácie Svätourbanská ulica - predĺženie SP (981,9 kB) rtf
Verejná vyhláška - Nitra, rozšírenie kanalizácie Svätourbanská ulica - predĺženie SP (154,0 kB) pdf
Obytný súbor Slnečná pláň Nitra- Zámer (294,4 kB) pdf
Zmena lehoty pre vyjadrenie k navrhovanej činnosti CTPark Nitra- rozšírenie parkovacích miest (297,3 kB) pdf
Golf resort RED OAK Lužianky (7,9 MB) pdf
Zverejnenie vyhradeného miesta k.ú. Chľaba (727,9 kB) pdf
CTP rozšírenie parkoviska -Zmena činnosti-EIA (196,8 kB) pdf
Verejná Vyhláška – Rozhodnutie „BPS Nová Ves nad Žitavou – vodné nádrže na chov rýb“ (14,6 MB) pdf
Verejná vyhláška – Zverejnenie registra pôvodného stavu JPÚ Topoľčianky (1,1 MB) pdf
Verejná vyhláška - Úpravňa vody Nové Sady, Časť Sila - kolaudačné oznámenie (1,0 MB) rtf
Verejná vyhláška - Úpravňa vody Nové Sady, Časť Sila - kolaudačné oznámenie (346,4 kB) pdf
Verejná vyhláška - Nové Sady, časť Kotrbál a Caroviny - rozšírenie vodovodu - kolaudačné oznámenie (1,0 MB) rtf
Verejná vyhláška - Nové Sady, časť Kotrbál a Caroviny - rozšírenie vodovodu - kolaudačné oznámenie (407,8 kB) pdf
Rozhodnutie o zastavení konania vo veci poverenia vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Dolné Obdokovce (187,5 kB) pdf
Rozhodnutie o zastavení konania vo veci poverenia vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Dolné Obdokovce (932,6 kB) rtf
Verejná vyhláška - Stavebné oznámenie - Podhorany - výstavba inžinierskych sietí pre 13 RD (340,2 kB) pdf
Verejná vyhláška - Stavebné oznámenie - Podhorany - výstavba inžinierskych sietí pre 13 RD (155,7 kB) rtf
Verejná vyhláška - Oboznámenie s obsahom odvolania - Príprava strategického parku (1,6 MB) pdf
Verejná vyhláška - Oboznámenie s obsahom odvolania - Príprava strategického parku (2,1 MB) rtf
Verejná vyhláška - Oboznámenie s obsahom odvolania - Príprava strategického parku - Príloha - Odvolanie - Roman Cerulík, Ľ. Okánika 590-4, 949 01 Nitra (933,6 kB) pdf
Verejná vyhláška - Oboznámenie s obsahom odvolania - Príprava strategického parku - Príloha - Odvolanie - Roman Cerulík, Štefánikova 59, 949 01 Nitra (6,9 MB) pdf
Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat (952,6 kB) pdf
Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat (444,6 kB) pdf
Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat (105,1 kB) pdf
Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat (432,7 kB) pdf
Protokol o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok ČIFÁRE na roky 2021 – 2030 (6,9 MB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a vodoprávnych konaní a upustenie od ústneho konania a miestneho šetrenia ,,BPS Nová Ves nad Žitavou – vodné nádrže na chov rýb“ (1,6 MB) pdf
Verejná vyhláška - Priemyselná zóna Nitra Dolné Krškany II - SO 03 Verejný vodovod a prípojky - stavebné oznámenie (955,0 kB) rtf
Verejná vyhláška - Priemyselná zóna Nitra Dolné Krškany II - SO 03 Verejný vodovod a prípojky - stavebné oznámenie (598,3 kB) pdf
Verejná vyhláška - Oznámenie orgánu štátnej vodnej správy k ohláseniu stavebných prác – stavebných úprav a udržiavacích prác v rámci vodnej stavby „Nitra, r. Nitra – rekonštrukcia betónových múrikov v staničení POH 53,530 – 58,315 a ĽOH 56,364 – 58,815“. (2,9 MB) pdf
Horné a Dolné Lefantovce – Kanalizačná sieť, zmena a doplnenie kanalizačnej siete II. (798,4 kB) pdf
Vodozádržné opatrenia v zastavanej časti obce Cabaj – Čápor (3,3 MB) pdf
Upovedomenie o začatí konania o poverení v poľovnom revíri Dolné Obdokovce (1,7 MB) rtf
Upovedomenie o začatí konania o poverení v poľovnom revíri Dolné Obdokovce (890,0 kB) pdf
Oznámenie k PPU pre vlastníkov a užívatelov pôdy (k.u. Výčapy-Opátovce) (1,8 MB) pdf
Nepovolenie obnovy konania: Samostatná bažantnica Orestav – Plášťovce, rozhodnutie o odvolaní. (4,8 MB) pdf
VV - Verejná kanalizácia na ul. 1. Mája pozdĺž autobusovej stanice vo Vrábľoch (1,2 MB) pdf
Informácia o začatí správneho konania OU-NR-OSŽP3-2020/021607 – vydanie súhlasu na oplotenie pozemku k. ú. Zobor parc. č. 5475/3 (69,0 kB) rtf
Oznámenie o výrube stromov mimo správneho konania OU-NR-OSŽP3-2020/021335 – ochranné pásmo ropovodu – Paňa, Ivanka pri Nitre, Svätoplukovo, Párovské Háje, Veľké Zálužie, Rumanová (72,3 kB) rtf
Oznámenie o výrube stromov mimo správneho konania OU-NR-OSŽP3-2020/021335 – ochranné pásmo ropovodu – Paňa, Ivanka pri Nitre, Svätoplukovo, Párovské Háje, Veľké Zálužie, Rumanová (2,2 MB) pdf
Zverejnenie stavebného povolenia - Príprava strategického parku Nitra - podľa § 69 ods. 3 stavebného zákona - od dňa jeho vydania až do nadobudnutia jeho právoplatnosti (13,1 MB) pdf
Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania – Miestna pozemná komunikácia – ulica Zlatňanka k.ú. Machulince (309,9 kB) pdf
Žiadosť o vydanie vodoprávneho (stavebného) povolenia - Príprava strategického parku (425,8 kB) pdf
Verejná vyhláška - Upovedomenie - Nitra, rozšírenie kanalizácie Svätourbanská ulica (957,3 kB) rtf
Verejná vyhláška - Upovedomenie - Nitra, rozšírenie kanalizácie Svätourbanská ulica (536,4 kB) pdf
Zverejnenie rozhodnutia „Príprava strategického parku Nitra“ – podľa § 69 ods.3 stavebného zákona – odo dňa jeho vydania až do nadobudnutia jeho právoplatnosti (5,6 MB) pdf
LC ČIFÁRE - Správa o hospodárení 2020 (196,7 kB) pdf
LC ČIFÁRE - oznámenie o prerokovaní správy o hospdárení (2,4 MB) pdf
Informácia o podaní žiadosti o stavebné vodopravné povolenie / Rozhodnutie zo zisťovacieho konania_27102017_I_64 (4,5 MB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného vodoprávneho povolenia- Príprava strategického parku Nitra v rozsahu SO: SO A 511 Odvedenie dažďových vôd – Prvosienkova ulica“, „SO A 511.1 Odvedenie dažďových vôd z retenčnej nádrže- stoka „VA“, „SO A 512 Odvedenie dažďovýc (3,3 MB) pdf
Rozhodnutie o odvolaní Združenia domových samospráv - Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Kolárovo (4,6 MB) pdf
Žiadateľ Roman Cerulík K CERO, IČO 11726938, Štefánikova 59, Nitra Stavba: Polyfunkčný objekt „Residence iN“ Nitra-Zobor, Jelenecká ulica (1,4 MB) pdf
012356 - DIMImax s.r.o. -Cabaj Čápor (280,1 kB) pdf
Oznámenie o začatí správneho konania - OÚ-NR-OSZP3 - 2020-012089 (102,3 kB) pdf
Zverejnenie výrubu mimo správneho konania OU-NR-OSŽP3-2020/012106 (280,1 kB) pdf
Zverejnenie rozhodnutia podľa § 14 c ods. 8 stavebného zákona- kolaudačné rozhodnutie „STEEL SERVICE CENTER GONVARRI NITRA“ (1,9 MB) pdf
Oznámenie o výrube stromov mimo správneho konania OU-NR-OSŽP3-2020/011273 (273,8 kB) pdf
Rozhodnutie Obytný súbor Kamenec Mlynárce (629,7 kB) pdf
Verejná vyhláška - Vodovodné potrubie v OP JEMO vinohrady Vráble - stavebné povolenie (1,9 MB) rtf
Verejná vyhláška - Vodovodné potrubie v OP JEMO vinohrady Vráble - stavebné povolenie (1,8 MB) pdf
Verejná vyhláška - Nitra - Zobor, Dobudovanie kanalizácie podhorská ulica - predĺženie povolenia (982,1 kB) rtf
Verejná vyhláška - Nitra - Zobor, Dobudovanie kanalizácie podhorská ulica - predĺženie povolenia (227,8 kB) pdf
Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v kat. území Lužianky, lokalita Diely I. (525,8 kB) pdf
Stanovy JPÚ Lužianky, lokalita Diely I. - návrh (84,2 kB) rtf
Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania Pial - Beša sanácia zemného telesa, projektová dokumentácia 1 (316,6 kB) pdf
054744 - Rezidencia Šindolka, Nitra-Zobor (56,0 kB) rtf
Verejná vyhláška - Vodovodné potrubie v OP JEMO vinohrady Vráble - stavebné oznámenie (1,9 MB) pdf
Verejná vyhláška - Vodovodné potrubie v OP JEMO vinohrady Vráble - stavebné oznámenie (1,9 MB) rtf
Oznámenie o začatí kolaudačného konania „Prípava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra (3,3 MB) pdf
Navrhovateľ: DESIGN ENGINEERING a.s., Palisády 33, 811 06 Bratislava - Navrhovaná činnosť: „R1 PARK I“ (1,2 MB) rtf
Navrhovateľ: DESIGN ENGINEERING a.s., Palisády 33, 811 06 Bratislava - Navrhovaná činnosť: „R1 PARK I“ (7,9 MB) pdf
Poľovný revír Selonka Dolné Semerovce - rozhodnutie o odvolaní (102,1 kB) pdf
Podanie žiadosti pre stavbu: „Cesta I/75 Šaľa- obchvat“ od km 3,000 do km 11,783 (1,6 MB) pdf
Podanie žiadosti pre stavbu: „Cesta I/75 Šaľa- obchvat“ od km 3,000 do km 11,783 (2,5 MB) pdf
Nariadenie prípravného konania JPÚ Topoľčianky pdf
Správne konanie - Démos Nitra (56,1 kB) rtf
Rozhodnutie o schválení vykonania projektu JPÚ Vráble (1,1 MB) pdf
0445721- Trogeron -obytný súbor KAMENEC - Mlynárce (55,8 kB) rtf
Žiadosť na stavebné povolenie stavby: „ Príprava strategického parku Nitra " pre stavebné objekty SO A 051 Vegetačné úpravy križovatka Šindolka, SO A 101 Mimoúrovňová križovatka Šindolka, SO A 201 Most na ceste I/64 ... (2,8 MB) pdf
Verejná vyhláška – zastavenie konania JPU BRANKO (2,3 MB) pdf
Informácia o začatých konaniach v okresoch Nitra a Zlaté Moravce podľa § 12c zákona č. 504/2003 (266,8 kB) pdf
LC Nitra - zmena PSL (1,2 MB) pdf
Lesný celok ČIFÁRE - určenie (3,6 MB) pdf
LC NITRIANSKA STREDA - protokol (6,8 MB) pdf
LC DUCHONKA a LC BL RADOŠINA - protokol (7,9 MB) pdf
Zoznam zdrojov - organické rozpúšťadlá Nitra (31,7 kB) pdf
Referát pôdohospodárstva, zverejňuje verejnou vyhláškou Protokol o výsledkoch prerokovania správ o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programov starostlivosti o lesy pre Lesný celok Bohunice a Lesný celok Lesy Granua na roky 2015–2024 (226,9 kB) pdf
Register odborných lesných hospodárov s osvedčeniami vydanými v Nitrianskom kraji - stav k 30.10.2014 (59,0 kB) pdf
Oznámenie MDVaRR SR o rozklade (1,9 MB) pdf
Upovedomenie o rozklade (645,4 kB) pdf
Rozhodnutie o rozklade (2,6 MB) pdf
PE Krnča - verejná vyhláška (3,2 MB) pdf
PE Krnča - verejná vyhláška (289,3 kB) rtf
ÚRADNÝ OZNAM Psittacus erithacus - preradenie (242,4 kB) pdf
Zlatná na Ostrove - kanalizácia a spoločná ČOV (3,3 MB) pdf
Okresný úrad Nitra - úradný oznam - nariadenie CITES od 4.2.2017 (294,2 kB) pdf
Prísnejšie povinnosti držiteľov niektorých druhov papagájov a gekónov (75,0 kB) rtf
Informácia k žakom - Psittacus erithacus a gekónom . Lygodactylus williamsi-27.2.2017 (198,3 kB) rtf
Informácia k žakom - Psittacus erithacus a gekónom . Lygodactylus williamsi-27.2.2017 (266,4 kB) pdf
Rozhodnutie o zaradení poľovného revíru Vinodol do akostných tried (345,7 kB) pdf
Jednoduché pozemkové úpravy – verejná vyhláška (947,2 kB) rtf
Jednoduché pozemkové úpravy – verejná vyhláška (257,1 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ZVEREJNENIE REGISTRA PÔVODNÉHO STAVU (393,0 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ZVEREJNENIE REGISTRA PÔVODNÉHO STAVU (890,6 kB) rtf
Stavebne povolenie SO 516 odvodnenie parkoviska OV – II. fáza (11,3 MB) pdf
Prístavba výrobnej haly 2. Etapa, stavebník ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o., Dolné Hony 25, 949 01 Nitra (978,7 kB) pdf
Prístavba výrobnej haly 2. Etapa, stavebník ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o., Dolné Hony 25, 949 01 Nitra (9,4 MB) pdf
Prístavba výrobnej haly 2. Etapa, stavebník ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o., Dolné Hony 25, 949 01 Nitra (925,2 kB) rtf
CITES - licencie - krúžky (361,5 kB) pdf
Nariadenie konania JPÚ Čakajovce (409,1 kB) pdf
Nariadenie prípravného konania JPÚ Čifáre (1,3 MB) pdf
Upovedomenie o začatí konania o žiadosti o zmenu druhu pozemku v pochybnostiach v k.ú. Párovské Háje (1,1 MB) pdf
Upovedomenie o začatí konania o žiadosti o zmenu druhu pozemku v pochybnostiach v k.ú. Párovské Háje (1,7 MB) rtf
PRERUŠENIE Konania - výpustná kanalizácia z ČOV zariadenie soc. služieb Chlaba (980,9 kB) rtf
VEREJNÁ VYHLÁSKA - Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (906,0 kB) rtf
VEREJNÁ VYHLÁSKA - Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (929,1 kB) pdf
Verejná vyhláška – Schválenie RPS JPÚ Vráble (1,1 MB) pdf
Verejná vyhláška – Schválenie RPS JPÚ Vráble (902,2 kB) rtf
Nariadenie prípravného konania JPU - Branko (1,2 MB) pdf
Zmena druhu pozemku v katastrálnom území Párovské Háje (91,0 kB) pdf
Zmena druhu pozemku v katastrálnom území Párovské Háje (1,0 MB) rtf
NA Výčapy-Opatovce, zahustenie TS, VNK, NNK (247,2 kB) rtf
NA Výčapy-Opatovce, zahustenie TS, VNK, NNK (351,6 kB) pdf
Spracovanie hrozna a vína Mužla - rozhodnutie o odvolaní Združ. dom samospráv (1,1 MB) rtf
Spracovanie hrozna a vina Muzla - rozhodnutie o odvolani Zdruz dom samosprav (4,0 MB) pdf
Rozhodnutie o odvolaniach J.Lakatoša a K.Lakatoša-Mesto Hurbanovo (292,9 kB) pdf
Daniel Lalucha AUTOLALUCH, Horná Kráľová (1,1 MB) rtf
Daniel Lalucha AUTOLALUCH, Horná Kráľová (3,9 MB) pdf
Rozhodnutie o odvolaní ZDS-Kompa Radvaň n. Dunajom (6,1 MB) pdf
Rozhodnutie o odvolaní ZDS-Kompa Radvaň n. Dunajom (1,1 MB) rtf
Nariadenie konania JPÚ PD Podhorany (1,2 MB) pdf
rozhodnutie o schválení VZFUÚ (848,3 kB) pdf
Informácia – Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, k.ú. Zobor (416,2 kB) pdf
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE POPDORY V LESNOM HOSPODÁRTSVE NA PLNENIE MIMOPRODUKČNÝCH FUNKCIÍ LESOV (283,8 kB) pdf
AGROTRADE GROUP spol.s.r.o., Šafárikova 124, Rožňava – zmena druhu pozemku v k.ú. Veľké Zálužie (778,1 kB) pdf
AGROTRADE GROUP spol.s.r.o., Šafárikova 124, Rožňava – zmena druhu pozemku v k.ú. Veľké Zálužie (998,7 kB) rtf
Zásady pre umiestnenie nových pozemkov - oznámenie platnosti (1,6 MB) pdf
Oznámenia na začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia stavby : „Cesta I/64 Nitra, most ev. č.64-019 “ (1,7 MB) pdf
Oznámenia na začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia stavby : „Cesta I/64 Nitra, most ev. č.64-019 (95,1 kB) rtf
Lesný celok Zobor - upovedomenie o zmene programu starostlivosti (PSL) o lesy (953,6 kB) pdf
Zmena PSL Zobor - príloha č. 1 (400,8 kB) pdf
Zmena PSL Zobor - príloha č. 2 (189,9 kB) pdf
Zmena PSL Zobor - príloha č. 3 (130,6 kB) pdf
MH Invest - People Centre - rozhodnutie o odvolaní (1,2 MB) rtf
MH Invest - People Centre - rozhodnutie o odvolaní (9,2 MB) pdf
Zariadenie na zber odpadov Levice EIA -METAL HOLDING s r.o. (3,0 MB) pdf
Zariadenie na zber odpadov Levice EIA -METAL HOLDING s r.o. (1,1 MB) rtf
OU NR-Steel service Gonvauto Nitra -odvolanie (1,1 MB) rtf
OU NR-Steel service Gonvauto Nitra -odvolanie (4,2 MB) pdf
spoločnosť investor - LOW a BONAR SLOVAKIA s r.o., Novozámocká 207, Ivanka pri Nitre, povolenie vodných stavieb v rámci stavby „Rozšírenie výrobného areálu Bonar, Ivanka pri Nitre“ (5,0 MB) pdf
Spoločnosť investor - LOW a BONAR SLOVAKIA s r.o., Novozámocká 207, Ivanka pri Nitre, povolenie vodných stavieb v rámci stavby „Rozšírenie výrobného areálu Bonar, Ivanka pri Nitre“ (1,0 MB) rtf
IREKS ENZYMA s r.o., Pavla Horova 10, Prešov, navrhovaná činnosť: Logistický sklad a školiace centrum IREX EXIMA (3,6 MB) pdf
IREKS ENZYMA s r.o., Pavla Horova 10, Prešov, navrhovaná činnosť: Logistický sklad a školiace centrum IREX EXIMA (1,0 MB) rtf
Verejná vyhláška - Alekšince - Kanalizácia - ČOV (1) - oznámenie (1,2 MB) pdf
Verejná vyhláška - Alekšince - Kanalizácia - ČOV (1) - oznámenie (1,0 MB) rtf
Verejná vyhláška - Alekšince - Kanalizácia - ČOV (2) - oznámenie (1,2 MB) pdf
Verejná vyhláška - Alekšince - Kanalizácia - ČOV (2) - oznámenie (1,0 MB) rtf
Verejná vyhláška - Šurianky - rozšírenie vodovodu Perkovce - rozhodnutie (976,5 kB) rtf
Verejná vyhláška - Šurianky - rozšírenie vodovodu Perkovce - rozhodnutie (1,2 MB) pdf
Verejná vyhláška - Nová Ves nad Žitavou - ČOV a kanalizácia, zmena stavby pred dokončením - rozhodnutie (1,3 MB) pdf
Verejná vyhláška - Nová Ves nad Žitavou - ČOV a kanalizácia, zmena stavby pred dokončením - rozhodnutie (976,6 kB) rtf
Príprava strategického parku Nitra (2,4 MB) pdf
Verejná vyhláška - Nitrianske Hrnčiarovce - centrum I., časť 1 - kolaudačné oznámenie (1,0 MB) rtf
Verejná vyhláška - Nitrianske Hrnčiarovce - centrum I., časť 1 - kolaudačné oznámenie (1,2 MB) pdf
Verejná vyhláška - IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre - 102 rodinných domov + IS a prístupová komunikácia - kolaudačné oznámenie (1,0 MB) rtf
Verejná vyhláška - IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre - 102 rodinných domov + IS a prístupová komunikácia - kolaudačné oznámenie (1,3 MB) pdf
Zámer navrhovanej činnosti - Obytná zóna Hviezdoslavova, Nitra (1,1 MB) rtf
Zámer navrhovanej činnosti - Obytná zóna Hviezdoslavova, Nitra (5,1 MB) pdf
Automotive Nitra Project (13,3 MB) pdf
Verejna vyhlaska - Lehota - rozsirenie vodovodu - kolaudacne rozhodnutie (1,9 MB) rtf
Verejna vyhlaska - Lehota - rozsirenie vodovodu - kolaudacne rozhodnutie (1,5 MB) pdf
Prepojenie vodovodu Klasov so zásobným potrubím Veľké Chyndice (900,6 kB) pdf
Verejná vyhláška - IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre - kolaudačné oznámenie (997,0 kB) rtf
Verejná vyhláška - IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre - kolaudačné oznámenie (1,4 MB) pdf
Rozhodnutie na stavbu STEEL SERVICE CENTER GONVARRI NITRA pre stavebníka ARCELORMITTAL GONVARRI NITRA, s.r.o., Kasárenská 1594/49, 905 01 Senica, k.ú. Lužianky (1,3 MB) rtf
Rozhodnutie na stavbu STEEL SERVICE CENTER GONVARRI NITRA pre stavebníka ARCELORMITTAL GONVARRI NITRA, s.r.o., Kasárenská 1594/49, 905 01 Senica, k.ú. Lužianky (12,8 MB) pdf
Obytný súbor IBV Lieštiny, k. ú. Golianovo (855,0 kB) pdf
Golianovo – rozšírenie a zokruhovanie vodovodu (856,5 kB) pdf
Zverejnenie rozdeľovacieho plánu JPÚ Vráble - Verejná vyhláška (419,8 kB) pdf
Oznámenie o vzatí stavebného (vodoprávneho) konania - Príprava strategického parku Nitra (1,1 MB) pdf
PR Mužla - Čenkov, rozhodnutie o odvolaní (2,3 MB) pdf
Verejná vyhláška - Alekšince - kanalizácia - ČOV (1) - rozhodnutie (1,2 MB) pdf
Verejná vyhláška - Alekšince - kanalizácia - ČOV (1) - rozhodnutie (1,9 MB) rtf
Verejná vyhláška - Alekšince - kanalizácia - ČOV (2) - rozhodnutie (1,2 MB) pdf
Verejná vyhláška - Alekšince - kanalizácia - ČOV (2) - rozhodnutie (1,9 MB) rtf
Verejná vyhláška - Alekšince - kanalizácia - ČOV (3) - rozhodnutie (2,6 MB) pdf
Verejná vyhláška - Alekšince - kanalizácia - ČOV (3) - rozhodnutie (2,0 MB) rtf
Zmena rozhodnutia súhlasu p. Lukačiková (727,7 kB) pdf
Nariadenie prípravného konania JPÚ Jelšovce (1,5 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení JPÚ Skýcov (2,5 MB) pdf
Zverejnenie rozdeľovacieho plánu JPÚ Vráble - Verejná vyhláška (419,8 kB) pdf
Verejná vyhláška - Nitrianske Hrnčiarovce - centrum I., časť 1 - kolaudačné rozhodnutie (1,3 MB) pdf
Verejná vyhláška - Nitrianske Hrnčiarovce - centrum I., časť 1 - kolaudačné rozhodnutie (1,9 MB) rtf
Verejná vyhláška - Nitra - prepojenie kanalizácie ulica Zelená a Priemyselná - kolaudačné oznámenie (1,3 MB) pdf
Verejná vyhláška - Nitra - prepojenie kanalizácie ulica Zelená a Priemyselná - kolaudačné oznámenie (1,0 MB) rtf
Verejná vyhláška - ustanovujúce zhromaždenie ZUPU Branko a návrh stanov (1,4 MB) pdf
Rozhodnutie - zmena druhu pozemku v katastrálnom území Nové Sady (704,7 kB) pdf
Oznámenie - Správy o hospodárení DUCHONKA, BL RADOŠINA (2,7 MB) pdf
Oznámenie - Správa o hospodárení N. STREDA (1,9 MB) pdf
Verejná vyhláška - Miestna komunikácia a technická vybavenosť pre rodinné domy - Jelšovce - stavebné povolenie (4,4 MB) pdf
Verejná vyhláška - Miestna komunikácia a technická vybavenosť pre rodinné domy - Jelšovce - stavebné povolenie (2,0 MB) rtf
Oznámenie o začatí stavebného konania- Príprava strategického parku (3,7 MB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania- Príprava strategického parku (1,3 MB) rtf
Verejná vyhláška - Podhorany - výstavba inžinierskych sietí pre 13 RD - stavebné oznámenie (1,2 MB) pdf
Verejná vyhláška - Podhorany - výstavba inžinierskych sietí pre 13 RD - stavebné oznámenie (956,4 kB) rtf
LC BISKUPSKÉ LESY RADOŠINA -Správa o hospodárení (651,5 kB) pdf
LC DUCHONKA -Správa o hospodárení (1,1 MB) pdf
LC NITRIANSKA STREDA -Správa o hospodárení (978,0 kB) pdf
Renáta Lukačiková –Žiadosť o súhlas (573,7 kB) pdf
Verejná vyhláška - IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre - 102 rodinných domov + IS a prístupová komunikácia - kolaudačné rozhodnutie (1,9 MB) pdf
Verejná vyhláška - IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre - 102 rodinných domov + IS a prístupová komunikácia - kolaudačné rozhodnutie (1,9 MB) rtf
Verejná vyhláška - Novostavba 4 rodinných domov - stavebné povolenie (4,8 MB) pdf
Verejná vyhláška - Novostavba 4 rodinných domov - stavebné povolenie (2,0 MB) rtf
Určenie lesného celku Čifáre – upovedomenie o začatí konania (3,3 MB) pdf
Verejná vyhláška - oprava zrejmej chyby v písaní - IBV Zelený háj Ivánka pri Nitre (112,5 kB) rtf
Verejná vyhláška - oprava zrejmej chyby v písaní - IBV Zelený háj Ivánka pri Nitre (565,1 kB) pdf