Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2018, Utorok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Oznámenie o začatí nového konania o určení povinnej osoby v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (193,2 kB) pdf
Výzva na prihlásenie sa za účastníka konania združeniam s právnou subjektivitou (180,8 kB) pdf
Referát pôdohospodárstva, zverejňuje verejnou vyhláškou Protokol o výsledkoch prerokovania správ o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programov starostlivosti o lesy pre Lesný celok Bohunice a Lesný celok Lesy Granua na roky 2015–2024 (226,9 kB) pdf
Register odborných lesných hospodárov s osvedčeniami vydanými v Nitrianskom kraji - stav k 30.10.2014 (59,0 kB) pdf
Verejná vyhláška - rozhodnutie o odvolaní proti umiestneniu stavby "Základová stanica Mitra - Lupka" (207,7 kB) rtf
Oznámenie o začatí stavebného konania (10,4 MB) rtf
Register pozemkových spoločenstiev k 2017_05_24 (1,1 MB) pdf
Zrušenie rozhodnutia mesta Šaľa (128,2 kB) pdf
Rozhodnutie o proteste prokurátora (1,3 MB) pdf
Návrh na kol. rozh. objekt SO 601 (142,6 kB) pdf
Návrh na kol. rozh. objekt SO 801 (99,5 kB) pdf
Rozhodnutie MDVaRR SR č. 19621/2016/B625-SV/45680/Ra pdf
Odvolanie R. Cerulíka proti rozhodnutiu OU-NR-OVBP2-2016/024265-013 pdf
Oznámenie MDVaRR SR o rozklade (1,9 MB) pdf
Stavebne povolenie SO 751 Retencne nadrze (9,9 MB) pdf
Stavebne povolenie SO 741.1 až SO 764 – vodne stavby (10,1 MB) pdf
Oboznamenie sa s obsahom odvolania k stavebnemu povoleniu tykajucemu sa SO 551 – SO 662 (4,3 MB) pdf
Oboznamenie sa s obsahom odvolania k stavebnemu povoleniu tykajucemu sa SO 533 – SO 560 (4,5 MB) pdf
Kolaudačné rozhodnutie na stavbu SO 601 (1,9 MB) pdf
Kolaudačné rozhodnutie na stavbu SO 601 (137,8 kB) rtf
Kolaudačné rozhodnutie na stavbu SO 801.5 (1,9 MB) pdf
Kolaudačné rozhodnutie na stavbu SO 801.5 (139,4 kB) rtf
Rozhodnutie MDVaRR SR o odvolaní Romana Cerulíka (6,2 MB) pdf
SP-IBV Dolný Piritov (153,2 kB) rtf
SP-IBV Dolný Piritov (2,5 MB) pdf
Zmena stavby pred dokončením Dyčka (4,5 MB) pdf
Upovedomenie o rozklade (645,4 kB) pdf
Rozhodnutie o odvolaní Romana Cerulíka na obj. SO 400 Montážna hala (2,7 MB) pdf
Oboznámenie sa účastníkov konania voči odvolaniu pre vodné stavby SO741.1 - 764 (6,2 MB) pdf
Oboznámenie sa účastnikov konania voči odvolaniu pre vodné stavby SO751.4 - 751.15 (5,2 MB) pdf
Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania (121,3 kB) rtf
Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania (893,1 kB) pdf
SO 801 Kolaudácia vodných stavieb (2,8 MB) pdf
Rozhodnutie o odvolaní – Obnova bytového domu ul. J. Jesenského, Topoľčany (78,1 kB) pdf
Rozhodnutie o rozklade (2,6 MB) pdf
Malý Lapáš - rozšírenie vodovodu pre IBV (1,4 MB) pdf
Predĺženie stavebného povolenia Nitrianske Hrnčiarovce (1,3 MB) pdf
Obec Dolné Lefantovce - rozšírenie obecnej kanalizácie (3,7 MB) pdf
Obec Dolné Lefantovce - rozšírenie obecného vodovodu (3,7 MB) pdf
PE Krnča - verejná vyhláška (3,2 MB) pdf
PE Krnča - verejná vyhláška (289,3 kB) rtf
Piritovská alej (2,5 MB) pdf
Piritovská alej (275,3 kB) rtf
ÚRADNÝ OZNAM Psittacus erithacus - preradenie (242,4 kB) pdf
Malý Lapáš povolenie vodovod (1,6 MB) pdf
Predĺženie stavebného povolenia kanalizácia N. Hrnčiarovce (1,8 MB) pdf
Kolaudačné rozhodnutie na stavbu Príprava strategického parku Nitra – objekt SO 701 Prekládka VTL plynovodu (299,7 kB) rtf
Zlatná na Ostrove - kanalizácia a spoločná ČOV (3,3 MB) pdf
Rozhodnutie o dovolaní proti povolení stavby: „Rekonštrukcia (stavebná úprava) nebytového priestoru III. NP – 3 v polyfunkčnom objekte s. č. 3631 na bytové účely (504,1 kB) pdf
Žiadosť – zmena stavby pred dokončením SO 401, 402, 403 – Jaguar Land Rover (158,0 kB) pdf
Okresný úrad Nitra - úradný oznam - nariadenie CITES od 4.2.2017 (294,2 kB) pdf
Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „Príprava strategického parku Nitra Fáza 2 – SO 640.2 Verejné osvetlenie parkoviska OV, II. fáza (973,9 kB) pdf
Prísnejšie povinnosti držiteľov niektorých druhov papagájov a gekónov (75,0 kB) rtf
Upovedomenie účastníkov konania o podaných námietkach a pripomienkach a doplnení spisového materiálu k stavebným objektom SO 581, SO 582 a SO 583 (3,1 MB) pdf
Upovedomenie účastníkov konania o podaných námietkach a pripomienkach a doplnení spisového materiálu k stavbe SO 506 (4,1 MB) pdf
Oprava: Žiadosť – zmena stavby pred dokončením SO 401, 402, 403 (257,4 kB) pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia SO 516 Odvodnenie parkoviska OV - II. fáza (666,7 kB) pdf
Informácia k žakom - Psittacus erithacus a gekónom . Lygodactylus williamsi-27.2.2017 (198,3 kB) rtf
Informácia k žakom - Psittacus erithacus a gekónom . Lygodactylus williamsi-27.2.2017 (266,4 kB) pdf
Rozhodnutie o zaradení poľovného revíru Vinodol do akostných tried (897,1 kB) rtf
Rozhodnutie o zaradení poľovného revíru Vinodol do akostných tried (345,7 kB) pdf
Mlynárce – Čakajovce, rekonštrukcia POH rieky Nitra v rkm. 61,710 – 68,550 (5,4 MB) pdf
Ozámenie o začatí stavebného konania - SO 516 (4,9 MB) pdf
Novostavba predajne a skladu Merkury Market Nitra - verejna vyhlaska (1,0 MB) rtf
Rozhodnutie o odvolaní proti rozhodnutiu Obce Plavé Vozokany, ktorým bolo zastavené konanie o umiestnení stavby: „Inžinierke siete“ pre spol. Termálny svet s.r.o. (340,2 kB) pdf
Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „ Prístavba výrobnej haly 2. Etapa“ pre spoločnosť ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o., Dolné Hony 25, Nitra (674,0 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania (252,5 kB) pdf
Jednoduché pozemkové úpravy – verejná vyhláška (947,2 kB) rtf
Jednoduché pozemkové úpravy – verejná vyhláška (257,1 kB) pdf
SO 506 Stavebné povolenie (1,7 MB) pdf
SO 581, SO 582, SO 583 Stavebné povolenie (1,4 MB) pdf
Upovedomenie SO 584 (4,1 MB) pdf
Upovedomenie SO 511 – SO 519 (5,4 MB) pdf
Stavebné povolenie rieka Nitra POH (8,4 MB) pdf
Stavebné upravy rieky Nitra - POH (3,1 MB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania (406,2 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania (39,2 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania (35,7 kB) pdf
Rozhodnutie „Novostavba predajného skladu Merkury Market Nitra“ (1,2 MB) rtf
Žiadosť – stavebné povolenie SO 517 (69,9 kB) pdf
Prístavba výrobnej haly 2. Etapa - stavebník ICS Industrial Slovakia, spol. s r.o. Dolné Hony 25, Nitra (1,2 MB) rtf
Prístavba výrobnej haly 2. Etapa - stavebník ICS Industrial Slovakia, spol. s r.o. Dolné Hony 25, Nitra (5,1 MB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania (33,9 kB) pdf
Žiadosť – stavebné povolenie SO 619 (148,7 kB) pdf
SO 584 Prelozka potoka Jelsina (10,4 MB) pdf
Stavebné povolenie SO 511 až SO 519 (1,8 MB) pdf
Oboznámenie s obsahom odvolania - SO 581 Preložka toku Dobrotka v km 0,250 komunikácie (obchvat), SO 582 Preložka toku Dobrotka v križovatke D, SO 583 Preložka toku Dobrotka v križovatke B (6,3 MB) pdf
Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: ,,Automotive Nitra project“ E1 Budovy“ (2,0 MB) pdf
potok Hunták a potok Dobrotka – stavebne upravy (2,9 MB) pdf
Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Kynek (159,0 kB) pdf
Oznámenia o začatí vyvlastňovacieho konania (77,2 kB) pdf
Novostavba predajneho skladu Merkury Market Nitra (929,6 kB) rtf
Novostavba predajneho skladu Merkury Market Nitra (994,1 kB) pdf
Novostavba predajneho skladu Merkury Market Nitra - príloha (3,2 MB) pdf
Žiadosť – stavebné povolenie SO 810, SO 811, SO 812 (209,5 kB) pdf
Oboznámenie sa s odvolaním (5,5 MB) pdf
Oboznámenie sa s odvolaním (4,5 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ZVEREJNENIE REGISTRA PÔVODNÉHO STAVU (393,0 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ZVEREJNENIE REGISTRA PÔVODNÉHO STAVU (890,6 kB) rtf
Stavebne povolenie SO 516 odvodnenie parkoviska OV – II. fáza (11,3 MB) pdf
Prístavba výrobnej haly 2. Etapa, stavebník ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o., Dolné Hony 25, 949 01 Nitra (978,7 kB) pdf
Prístavba výrobnej haly 2. Etapa, stavebník ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o., Dolné Hony 25, 949 01 Nitra (9,4 MB) pdf
Prístavba výrobnej haly 2. Etapa, stavebník ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o., Dolné Hony 25, 949 01 Nitra (925,2 kB) rtf
Stavebné povolenie SO 517 – rozhodnutie (710,1 kB) pdf
Stavebné povolenie SO 619 – rozhodnutie (724,7 kB) pdf
Verejná vyhláška - oboznámenie s obsahom odvolania SO 516 odvodnenie parkoviska OV - II. fáza (7,7 MB) pdf
Verejná vyhláška - oboznámenie s obsahom odvolania SO 516 odvodnenie parkoviska OV - II. fáza (96,4 kB) rtf
Oznámenia o začatí vyvlastňovacieho konania (32,0 kB) pdf
Žiadosť o zmenu dokončenej stavby: „Automotive Nitra objekt“ v rozsahu stavebného objektu SO 601 a prevádzkových súborov PS 601, 602, 603, 604, 605, 606 a 607 (993,6 kB) pdf
Žiadosť – stavebné povolenie SO 204, SO 407, SO 510 (192,5 kB) pdf
Stavebné povolenie SO 810, SO 811, SO 812 (390,1 kB) pdf
Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania (589,2 kB) pdf
Prepojenie vodojemu Mlynárce - PnSV, stavebník MH Invest s.r.o., Mlynské nivy 44/A, 821 09 Bratislava (1,0 MB) rtf
Prepojenie vodojemu Mlynárce - PnSV, stavebník MH Invest s.r.o., Mlynské nivy 44/A, 821 09 Bratislava (1,1 MB) pdf
Úpravňa vody pre obec Nové sady (587,4 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovania (431,5 kB) pdf
Stavebné povolenie na zmenu stavby pred jej do končením: „Automotive Nitra Project“ SO 601 Energetické centrum (873,2 kB) pdf
Oznámenie o začatí kolaudačného konania, objekt SO 505 Dažďová kanalizácia, SO505.1 Dažďová kanalizácia, SO505.2 Čerpacie stanice, SO505.3 Vonkajšie NN rozvody ,žiadateľ MH Invest s.r.o. (2,1 MB) pdf
Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania v k.ú. Zobor (997,2 kB) rtf
Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania v k.ú. Zobor (388,8 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - "Vybudovanie strategického parku" k. ú. Mlynárce, Zobor, Drážovce, Lužianky, Zbehy, Čakajovce, Jelšovce (368,6 kB) pdf
Oznámenia o začatí vyvlastňovacieho konania (33,8 kB) pdf
Vyvesenie oznámenia o začatí vyvlastňovacieho konania (368,9 kB) pdf
Stavebné povolenie SO 204, SO 407, SO 510 (954,7 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania (33,2 kB) pdf
040414-MVE Dolné Krškany-užívanie stavby-oznámenie konania a pozvanie na ústne pojednávanie (966,8 kB) rtf
040414-MVE Dolné Krškany-užívanie stavby-oznámenie konania a pozvanie na ústne pojednávanie (2,6 MB) pdf
CITES - licencie - krúžky (361,5 kB) pdf
Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania na obmedzenie vlastníckeho práva zriadením práva vecného bremena k.ú. Zobor (563,8 kB) pdf
Odvolanie proti rozhodnutiu Mesta Topoľčany, ktorým bola povolená stavba: „Samoobslužná autoumyváreň“ – rozhodnutie o odvolaní (1,0 MB) pdf
Žiadosť – stavebné povolenie: SVO Projekt Nitra (195,6 kB) pdf
Stavebník MH Invest s.r.o. stavba Prepojenie vodojemu Mlynárce - PnSV (974,1 kB) rtf
Stavebník MH Invest s.r.o. stavba Prepojenie vodojemu Mlynárce - PnSV (1,4 MB) pdf
Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania KN-C č. 372/8 v kat. území Veľké Bedzany (433,7 kB) pdf
Verejná vyhláška rozhodnutie-povolenie vodných stavieb SO502,503,504 (3,2 MB) pdf
Nariadenie konania JPÚ Čakajovce (409,1 kB) pdf
Informácia - Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania (458,5 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania (351,0 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania (353,2 kB) pdf
Informácia - Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania (372,7 kB) pdf
Informácia - Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania (365,8 kB) pdf
Verejná vyhláška- oboznámenie s obsahom odvolania- pre SO 502, SO 503, SO 504 (5,0 MB) pdf
Novostavba predajného skladu Merkury Market Nitra, stavebník Merkury Market Slovakia, s.r.o., Duklianska 11, Prešov (135,0 kB) rtf
Novostavba predajného skladu Merkury Market Nitra, stavebník Merkury Market Slovakia, s.r.o., Duklianska 11, Prešov (825,0 kB) pdf
Nariadenie prípravného konania JPÚ Čifáre (1,3 MB) pdf
Stavebné povolenie: SVO Projekt Nitra - rozhodnutie (7,4 MB) rtf
Stavebné povolenie Fáza II. (1,0 MB) pdf
stavebné povolenie Fáza II. (1,3 MB) rtf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby: „ Príprava strategického parku Nitra " katastrálne územie Zobor (3,8 MB) pdf
Informácia o podaní žiadosti o SP (636,1 kB) pdf
Informácia o podaní žiadosti o SP (84,7 kB) rtf
Upovedomenie o začatí konania o žiadosti o zmenu druhu pozemku v pochybnostiach v k.ú. Párovské Háje (1,1 MB) pdf
Upovedomenie o začatí konania o žiadosti o zmenu druhu pozemku v pochybnostiach v k.ú. Párovské Háje (1,7 MB) rtf
Verejná vyhláška - Rozšírenie výrobného areálu Bonar, Ivanka pri Nitre (1,7 MB) pdf
PRERUSENIE Konania - výpustná kanalizácia z ČOV zariadenie soc. služieb Chľaba (658,3 kB) pdf
PRERUŠENIE Konania - výpustná kanalizácia z ČOV zariadenie soc. služieb Chlaba (980,9 kB) rtf
VEREJNÁ VYHLÁSKA - Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (906,0 kB) rtf
VEREJNÁ VYHLÁSKA - Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (929,1 kB) pdf
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – SO 743.1, SO 743.2, SO 743.3., SO 744, SO 746, SO 746.1, SO 748 (944,4 kB) pdf
Verejná vyhláška- pozvánka na pracovné stretnutie spojené s výkonom tvaromiestnej ohliadky (604,2 kB) rtf
Verejná vyhláška- pozvánka na pracovné stretnutie spojené s výkonom tvaromiestnej ohliadky (602,1 kB) pdf
Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania (131,4 kB) rtf
Verejná vyhláška – Schválenie RPS JPÚ Vráble (1,1 MB) pdf
Verejná vyhláška – Schválenie RPS JPÚ Vráble (902,2 kB) rtf
Nariadenie prípravného konania JPU - Branko (1,2 MB) pdf
Rozhodnutie – zastavenie konania o odvolaní (10,7 MB) rtf
Verejná vyhláška - Branč - vodovod, Branč - kanalizačná sieť - Rozhodnutie (998,1 kB) rtf
Verejná vyhláška - Branč - vodovod, Branč - kanalizačná sieť - Rozhodnutie (1,3 MB) pdf
Zastavenie konania (1,5 MB) pdf
Zastavenie konania (258,7 kB) rtf
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – SO 601, SO 613, SO 746, SO 748, prevádzkové súbory (858,9 kB) pdf
Zmena druhu pozemku v katastrálnom území Párovské Háje (91,0 kB) pdf
Zmena druhu pozemku v katastrálnom území Párovské Háje (1,0 MB) rtf
NA Výčapy-Opatovce, zahustenie TS, VNK, NNK (247,2 kB) rtf
NA Výčapy-Opatovce, zahustenie TS, VNK, NNK (351,6 kB) pdf
Spracovanie hrozna a vína Mužla - rozhodnutie o odvolaní Združ. dom samospráv (1,1 MB) rtf
Spracovanie hrozna a vina Muzla - rozhodnutie o odvolani Zdruz dom samosprav (4,0 MB) pdf
Informácia - Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania: Cesta I/75 Šaľa (440,6 kB) pdf
Rozhodnutie o odvolaniach J.Lakatoša a K.Lakatoša-Mesto Hurbanovo (292,9 kB) pdf
Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu Cesta I/75 Šaľa – obchvat, k.ú. Šaľa (427,9 kB) pdf
Daniel Lalucha AUTOLALUCH, Horná Kráľová (1,1 MB) rtf
Daniel Lalucha AUTOLALUCH, Horná Kráľová (3,9 MB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania (468,2 kB) pdf
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia SO 619 a prevádzkové súbory (783,1 kB) pdf
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia SO 201, SO 202, SO 203 a prevádzkové súbory (992,7 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia (352,4 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia (377,2 kB) pdf
Oznámenie o vyvlastňovacom konaní č. OU-NR-OVBP2-2018/021966(67)-3 a č. OU-NR-OVBP2-2018/021968(70,71,72,73,74,76,77)-3 (855,3 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania – Šaľa (435,7 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania – Šaľa (966,0 kB) rtf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania – Cesta I/75 Šaľa – obchvat (352,7 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania – Cesta I/75 Šaľa – obchvat (963,4 kB) rtf
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia SO 401, SO 402, SO 403, SO 404, SO 204, SO 407, SO 811 a prevádzkové súbory. (2,2 MB) pdf
VV-Odvolanie Romana Cerulíka, Štefánikova 59, Nitra, proti rozhodnutiu Obce Čakajovce č. 1140/2017-454-01-Žá zo dňa 12.01.2018 – rozhodnutie o odvolaní (694,1 kB) pdf
VV-Odvolanie Romana Cerulíka, Štefánikova 59, Nitra, proti rozhodnutiu Obce Čakajovce č. 1140/2017-454-01-Žá zo dňa 12.01.2018 – rozhodnutie o odvolaní (391,6 kB) rtf
Verejná vyhláška - Malý Lapáš - rozšírenie vodovodu pre IBV - oznámenie (1,0 MB) pdf
Verejná vyhláška - Malý Lapáš - rozšírenie vodovodu pre IBV - oznámenie (942,0 kB) rtf
Rozhodnutie o odvolaní ZDS-Kompa Radvaň n. Dunajom (6,1 MB) pdf
Rozhodnutie o odvolaní ZDS-Kompa Radvaň n. Dunajom (1,1 MB) rtf
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením: „Automotive Nitra project – SO 810, SO 811, SO 812 (2,7 MB) pdf
Verejná vyhláška - Nitra, rozšírenie kanalizácie Svätourbanská ulica - rozhodnutie (1,1 MB) rtf
Verejná vyhláška - Nitra, rozšírenie kanalizácie Svätourbanská ulica - rozhodnutie (3,9 MB) pdf
Poverenie poľovníckej organizácie Poľovnícka spoločnosť SPOLOK DOLINA vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Veľká Dolina – rozhodnutie (237,1 kB) pdf
G-TES Projekt (644,4 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania (352,9 kB) pdf
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia: „Automotive Nitra project – SO 746, SO 748 (936,2 kB) pdf
Verejná vyhláška - Kanalizácia Horné a Dolné Krškany - kolaudačné oznámenie (1,0 MB) pdf
Verejná vyhláška - Kanalizácia Horné a Dolné Krškany - kolaudačné oznámenie (998,7 kB) rtf
Nariadenie konania JPÚ PD Podhorany (1,2 MB) pdf
Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania v k.ú. Kráľová nad Váhom č. OU-NR-OVBP2-2018/026300, 026302, 026303, 02630 (459,3 kB) pdf
Verejná vyhláška - IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre - oznámenie (1,2 MB) pdf
Verejná vyhláška - IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre - oznámenie (947,1 kB) rtf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania (962,9 kB) rtf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania (367,4 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania,k.ú. Kráľová nad Váhom (436,9 kB) pdf
oznámenia o začatí vyvlastňovacieho konania v k. ú. Kráľová nad Váhom (417,6 kB) pdf
Verejná vyhláška - Rozšírenie verejného vodovodu a IBV Čakajovce - rozhodnutie (1,2 MB) pdf
Verejná vyhláška - Rozšírenie verejného vodovodu a IBV Čakajovce - rozhodnutie (997,0 kB) rtf
rozhodnutie o schválení VZFUÚ (848,3 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2018/026288-4, OU-NR-OVBP2-2018/026288-4, OU-NR-OVBP2-2018/026292-4, OU-NR-OVBP2-2018/026293-4 (448,0 kB) pdf
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia: „Automotive Nitra project – SO 501, 502, 503, 511, 515 (1,4 MB) pdf
Informácia – Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, k.ú. Kráľová nad Váhom (427,6 kB) pdf
Kolaudačné rozhodnutie- Automotive Nitra Project (546,5 kB) pdf
Informácia – Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, k.ú. Zobor (401,4 kB) pdf
Oznámenie o začatí kolaudačného konania – Pokračovanie v budovaní kanalizácie- ulica na Hlinách Nitra (922,5 kB) pdf
Informácia – Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, k.ú. Zobor (416,2 kB) pdf
Návrh na vydania kolaudačného rozhodnutia: „Automotive Nitra project – SO 746 (3.časť), SO 748 (4.časť) (1,0 MB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, k.ú. Dlhá nad Váhom (429,3 kB) pdf
Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania v k.ú. Šaľa (434,7 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania – k.ú. Dlhá nad Váhom (310,0 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania – k.ú. Dlhá nad Váhom (968,6 kB) rtf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2018/029472-3, OU-NR-OVBP2-2018/029473-3, OU-NR-OVBP2-2018/029475-3, OU-NR-OVBP2-2018/029477-3 (424,8 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2018/029472-3, OU-NR-OVBP2-2018/029473-3, OU-NR-OVBP2-2018/029475-3, OU-NR-OVBP2-2018/029477-3 (433,4 kB) pdf
Oznámenie o začatí VK 029465-71 (449,2 kB) pdf
Verejná vyhláška – oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho šetrenia „IBV Háje v Párovských hájoch, Nitra – Párovské háje I. a II. etapa“ (1,1 MB) pdf
Obytná skupina - Mikov dvor (5,2 MB) pdf
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením: „Automotive Nitra project – SO 510 “ (847,2 kB) pdf
Oboznámenie s obsahom odvolania (1,4 MB) pdf
Rozšírenie výrobného areálu Bonar, Ivanka pri Nitre (1,9 MB) pdf
G-TES PROJEKT (9,1 MB) pdf
Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania v k.ú. Trnovec nad Váhom. (425,4 kB) pdf
Verejná vyhláška - IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre - rozhodnutie (5,3 MB) pdf
Verejná vyhláška - IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre - rozhodnutie (1,1 MB) rtf
Verejná vyhláška Nitra Horné Krškany - kanalizácia, ul. Bočná - rozhodnutie (4,1 MB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, k.ú. Kráľová nad Váhom (353,5 kB) pdf
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE POPDORY V LESNOM HOSPODÁRTSVE NA PLNENIE MIMOPRODUKČNÝCH FUNKCIÍ LESOV (283,8 kB) pdf
Nitra Dolnohorská ul. – rekonštrukcia vodovodov (1,3 MB) pdf
Horné Lefantovce – kanalizácia (1,2 MB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania – informácia (967,4 kB) rtf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2018/030905-3, OU-NR-OVBP2-2018/030907-3 pre stavbu „Cesta I/75 Šaľa - obchvat“, k.ú. Kráľová nad Vahom (426,6 kB) pdf
Malý Lapáš – rozšírenie vodovodu (1,1 MB) pdf
Oznámenie o začatí kolaudačného konania „SO 01 vodovod, SO 02 splašková kanalizácia“ (1,1 MB) pdf
Informácia – Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, k.ú. Kráľová nad Váhom (428,1 kB) pdf
Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania v k.ú. Kráľová nad Váhom (440,0 kB) pdf
Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania (384,1 kB) pdf
Automotive Nitra Project“ SO 601, SO 602, SO 752, SO 760 (9,6 MB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania – obmedzenie vlastníckeho práva do jedného roka parc. č. 4767/3 (354,7 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2018/031136-3, OU-NR-OVBP2-2018/031137-3 OU-NR-OVBP2-2018/031140-3, OU-NR-OVBP2-2018/031141-3 OU-NR-OVBP2-2018/031163-3 pre stavbu „Cesta I/75 Šaľa - obchvat“, k.ú. Kráľová nad Váhom (462,6 kB) pdf
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania- 5 Bytových domov Nitra Diely (1,6 MB) pdf
Stavebné povolenie: „Automotive Nitra project – SO 810, 811,812 (zmena stavby pred dokončením) (7,3 MB) rtf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania – obmedzenie vlastníckeho práva do jedného roka parc. č. 4767/3 - oprava (362,8 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania – informácia (341,8 kB) pdf
Verejná vyhláška - Malý Lapáš - rozšírenie vodovodu pre IBV - rozhodnutie (5,4 MB) pdf
Verejná vyhláška - Malý Lapáš - rozšírenie vodovodu pre IBV - rozhodnutie (1,1 MB) rtf
AGROTRADE GROUP spol.s.r.o., Šafárikova 124, Rožňava – zmena druhu pozemku v k.ú. Veľké Zálužie (778,1 kB) pdf
AGROTRADE GROUP spol.s.r.o., Šafárikova 124, Rožňava – zmena druhu pozemku v k.ú. Veľké Zálužie (998,7 kB) rtf
Zásady pre umiestnenie nových pozemkov - oznámenie platnosti (1,6 MB) pdf
Oznámenia na začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia stavby : „Cesta I/64 Nitra, most ev. č.64-019 “ (1,7 MB) pdf
Oznámenia na začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia stavby : „Cesta I/64 Nitra, most ev. č.64-019 (95,1 kB) rtf
Verejná vyhláška - Poľný Kesov - rozšírenie vodovodnej siete - upovedomenie (944,5 kB) rtf
Verejná vyhláška - Poľný Kesov - rozšírenie vodovodnej siete - upovedomenie (878,4 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania (839,5 kB) pdf
Verejná vyhláška - IBV Majerské Lúky, Štitáre - výstavba 22 rodinných domov - rozhodnutie (2,8 MB) pdf
Verejná vyhláška - IBV Majerské Lúky, Štitáre - výstavba 22 rodinných domov - rozhodnutie (1,1 MB) rtf
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - Orbis (2,6 MB) pdf
Lesný celok Zobor - upovedomenie o zmene programu starostlivosti (PSL) o lesy (953,6 kB) pdf
Zmena PSL Zobor - príloha č. 1 (400,8 kB) pdf
Zmena PSL Zobor - príloha č. 2 (189,9 kB) pdf
Zmena PSL Zobor - príloha č. 3 (130,6 kB) pdf
Verejna vyhláška-opätovné oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie a miestne šetrenie- Veľké Zálužie- verejná kanalizácia a intenzifikácia ČOV (6,3 MB) pdf
Automotive Nitra project (9,9 MB) pdf
Automotive Nitra project (14,1 MB) pdf
Verejná vyhláška - Oprava zrejmej chyby v písaní (118,0 kB) rtf
Verejná vyhláška - Oprava zrejmej chyby v písaní (711,5 kB) pdf
Informácia – Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, k.ú. Zobor (437,2 kB) pdf
MH Invest - People Centre - rozhodnutie o odvolaní (1,2 MB) rtf
MH Invest - People Centre - rozhodnutie o odvolaní (9,2 MB) pdf
Rozhodnutie o zastavení konania o odvolaní proti rozhodnutiu Mesta Šaľa, ktorým bola povolená zmena umiestnenia stavby Cesta I/75 Šaľa – obchvat (1,9 MB) pdf
Stavebné povolenie (zmena stavby pred dokončením): „Automotive Nitra project – SO 510 (410,9 kB) pdf
Kolaudačné rozhodnutie: „Automotive Nitra project – SO 501, SO 502, SO 503, SO 511, SO 515 (494,6 kB) pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia SO A 651, SO A 652 (1,3 MB) pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia SO A 632, SO A 633 (1,7 MB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2018/038034-3, OU-NR-OVBP2-2018/038037-3 OU-NR-OVBP2-2018/038041-3, OU-NR-OVBP2-2018/038043-3 pre stavbu „Cesta I/75 Šaľa - obchvat“, k.ú. Kráľová nad Váhom (461,8 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania – informácia 1 (423,8 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania – informácia 2 (320,5 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2018/037965-3 a č. OU-NR-OVBP2-2018/037969-3 pre stavbu „Strategický park - k.ú. Mlynárce ,Zobor, Dražovce, Lužianky, Zbehy, Čakajovce, Jelšovce (684,8 kB) pdf
Zariadenie na zber odpadov Levice EIA -METAL HOLDING s r.o. (3,0 MB) pdf
Zariadenie na zber odpadov Levice EIA -METAL HOLDING s r.o. (1,1 MB) rtf
OU NR-Steel service Gonvauto Nitra -odvolanie (1,1 MB) rtf
OU NR-Steel service Gonvauto Nitra -odvolanie (4,2 MB) pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia SO A 601, SO A 602, SO A 603, SO A 604, SO A 621, SO A 622, SO A 631, SO A 701 (3,3 MB) pdf
Príprava strategického parku Nitra (216,9 kB) pdf
Príprava strategického parku Nitra (340,2 kB) pdf
Verejná vyhláška - Nová Ves nad Žitavou - ČOV a kanalizácia - upovedomenie (947,2 kB) rtf
Verejná vyhláška - Nová Ves nad Žitavou - ČOV a kanalizácia - upovedomenie (1,1 MB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania – Cerulík (344,0 kB) pdf
stavebné povolenie na vodné stavby „5 bytových domov Nitra Diely“ (8,3 MB) pdf
Oznámenia o začatí stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením stavby : „ Cesta I/76 Štúrovo, Nánska “ (100,2 kB) rtf
Oznámenia o začatí stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením stavby : „ Cesta I/76 Štúrovo, Nánska “ (1,3 MB) pdf
Rozhodnutie o odvolaní - verejnej vyhlášky stavby: Terminál intermodálnej prepravy Lužianky, SO 02-38-10, k.ú. Lužianky (6,8 MB) pdf
Rozhodnutie o odvolaní - verejnej vyhlášky stavby: Terminál intermodálnej prepravy Lužianky, SO 02-38-10, k.ú. Lužianky (1,3 MB) rtf
Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu Vybudovanie strategického parku v k.ú. Zobor pozemky KN-C p.č. 4845/6, 4457/124 (506,6 kB) pdf
Verejná vyhláška - Lehota - rozšírenie vodovodu - kolaudačné oznámenie (1,2 MB) pdf
Verejná vyhláška - Lehota - rozšírenie vodovodu - kolaudačné oznámenie (1,0 MB) rtf
Verejná vyhláška - Poľný Kesov - rozšírenie vodovodnej siete - rozhodnutie (1,1 MB) pdf
Verejná vyhláška - Poľný Kesov - rozšírenie vodovodnej siete - rozhodnutie (977,5 kB) rtf
Kanalizácia Krškany ulica na Hlinách Nitra (1,4 MB) pdf
Verejná vyhláška - Pohranice - 8 RD - kolaudačné oznámenie (1,1 MB) pdf
Verejná vyhláška - Pohranice - 8 RD - kolaudačné oznámenie (1,0 MB) rtf