Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2020, utorok
 

Organizačná štruktúra

Náplň činnosti OÚ Trenčín

 

Odbor krízového riadenia

     Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania
    
Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému 

Odbor obrany štátu  

Majetkoprávny odbor 

Organizačný odbor

Odbor všeobecnej vnútornej správy

     Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík
    
Oddelenie priestupkové                              

 Odbor živnostenského podnikania 

     Oddelenie živnostenskej registrácie 
     O
ddelenie živnostenskej kontroly 

ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA

INFORMAČNO - PORADENSKÉ CENTRUM
Telefón 032/7411 420
Fax 032/7411 316

Odbor školstva

     Oddelenie odborných a metodických činností
     Oddelenie analýz, finančných a kontrolných činností
     Oddelenie špecializovaných činností
     Oddelenie vnútorných vecí 

Odbor výstavby a bytovej politiky

     Oddelenie územného plánovania
     Oddelenie štátnej stavebnej správy
     Oddelenie bytovej politiky
     Oddelenie vnútorných vecí

 Odbor opravných prostriedkov

     Referát vnútorných vecí
     Referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií
     Referát starostlivosti o životné prostredie
     Referát lesného hospodárstva
     Pozemkový referát
     Referát katastra nehnuteľností

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Odbor starostlivosti o životné prostredie

     Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
     Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
     Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Pozemkový a lesný odbor

     Oddelenie lesného hospodárstva
     Pozemkové oddelene

Katastrálny odbor

     Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií
           Referát opráv chýb a katastrálnych konaní
           Technicko-informačný referát
     Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam
     Oddelenie registratúry