Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2019, nedeľa
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  Zamestnanci

OZNAM

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje pôvodcom odpadov, ktorí ročne produkujú viac než 10 ton nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov, že dňa 31.01.2014 bola vydaná Verejná vyhláška OU BB č.1/2044 z 10.1.2014, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť POH Banskobystrického kraja na roky 2011-2015, ktorá je uverejnená vo Vestníku vlády SR čiastka 1 , a ktorá nadobudla právoplatnosť 5.02.2014. Na základe vyššie uvedeného je pôvodca povinný ním vypracovaný program predložiť na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy do 4 mesiacov od vydania programu kraja t.j. do 15.06.2014.

Celý POH banskobystrického kraja je zverejnený na stránke MV SR http://www.minv.sk/?odborstarostlivosti-o-zivotne-prostredie.

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá - okres Lučenec (258,9 kB) pdf
1. Príroda Žiadosť o vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny k stavbe podľa § 9 ods. 1 písm. adkops) zákona č. 543-2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zverejnené dňa 31.10.2018 (60,6 kB) rtf
2. Príroda Žiadosť o vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny k stavbe podľa § 9 ods. 1 písm. bcde) zákona č. 543-2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zverejnené dňa 31.10.2018 (67,4 kB) rtf
3. Príroda Žiadosť o vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny k stavbe podľa § 9 ods. 2 zákona č. 543-2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zverejnené dňa 31.10.2018 (60,3 kB) rtf
4. Príroda Oznámenie o výrube drevín pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543-2002 Z. z. o ochrane, zverejnené dňa 31.10.2018 (77,8 kB) rtf
5. Voda Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 27 zákona č. 364-2004 Z.z. o vodách, zverejnené dňa 31.10.2018 (89,8 kB) rtf
6. Voda Žiadosť o vydanie vodoprávneho (stavebného) povolenia podľa zákona č. 364-2004 Z. z. o vodách, zverejnené dňa 31.10.2018 (50,7 kB) rtf
7.Voda Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm b) bod 1 zákona č. 364-2004 Z. z. o vodách, zverejnené dňa 31.10.2018 (97,1 kB) rtf
8.Voda Žiadosť na vyjadrenie podľa § 28 ods. zákona č. 364-2004 Z. z. o vodách, zverejnené dňa 31.10.2018 (64,2 kB) rtf
9.Voda Návrh na vydanie užívacieho vodoprávneho povolenia podľa § 26 zákona č. 364-2004 Z. z. o vodách,zverejnené dňa 31.10.2018 (48,7 kB) rtf
10.Voda Žiadost o povolenia podľa § 23 zákona č. 364-2004 Z. z. o vodách, zverejnené dňa 31.10.2018 (56,8 kB) rtf
11.Voda Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby- domová čistiareň odpadových vôd podľa § 26 zákona č. 364-2004 Z. z. o vodách, zverejnené dňa 31.10.2018 (73,8 kB) rtf
12. Ovzdušie Žiadosť o vydanie stanoviska k PD z hľ. záujmov ochrany ovzdušia podľa zákona 137-2010 Z.z. o ovzduší, zverejnené dňa 31.10.2018 (60,5 kB) rtf
13.Ovzdušie Žiadosť o vydanie súhlasu z hľ. záujmov ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 zákona č. 1372010 Z.z. o ovzduší, zverejnené dňa 31.10.2018 (89,7 kB) rtf
14. Ovzdušie Žiadosť o schválenie postupu výpočtu množstva emisií, zverejnené dňa 31.10.2018 (79,1 kB) rtf
15.Odpady Žiadosť o vyjadrenie k výstavbe dotýkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 99 zákona č. 79-2015 Z.z., zverejnené dňa 31.10.2018 (80,2 kB) rtf
16. Odpady Žiadosť o vydanie potvrdenia o neexistencii starého vozidla, zverejnené dňa 31.10.2018 (58,9 kB) rtf
17. Odpady Žiadosť o registráciu podľa §98 zákona o odpadoch, zverejnené dňa 31.10.2018 (599,8 kB) pdf
18. EIA Žiadosť o upustenie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti podľa §22 ods. 6 zákona č. 24-2006 Z.z., zverejnené dňa 31.10.2018 (599,8 kB) pdf
19. EIA Žiadosť o vykonanie zisťovacieho konania podľa § 22 ods. 1 zákona č. 24-2006 Z.z., zverejnené dňa 31.10.2018 (73,2 kB) rtf
20. EIA Žiadosť o poskytnutie odbornej pomoci podľa § 56 písm. e) zákona č. 242006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejnené dňa 31.10.2018 (88,5 kB) rtf