Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2017, Pondelok
 

Oznamy a dokumenty

Oznamy a dokumenty  |  Správne konania

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Rekreačná osada Pod Lesom - Veľký Slavkov"

http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/rekreacna-osada-pod-lesom-velky-slavkov

Oznámenie o zmene činnosti "STD nádrže na vodu"

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/std-nadrze-na-vodu

Informácia o verejnom prerokovaní Správy o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Hôrka"

Informácia o verejnom prerokovaní Správy o hodnotení strategického dokumentu Územný plán obce Hôrka (PDF, 134 kB)

Oznámenie o zmene činnosti "Výrobná hala - prístavba"

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobna-hala-pristavba

Oznámenie o zmene činnosti "Logistická hala GGP Slovakia"

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/logisticka-hala-ggp-slovakia

Obchodné centrum KAUFLAND ul. Jiřího Wolkera, Poprad - zmeny

http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/obchodne-centrum-kaufland-ul-jiriho-wolkera-poprad-zmeny

Priemyselný park Poprad - II

http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti%3A-priemyselny-park-poprad-ii

ZMENY V PREVÁDZKE ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV - TRIEDIACA LINKA S LISOM - UL. NOVÁ 76, POPRAD 

http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zmeny-v-prevadzke-zariadenia-na-zhodnocovanie-odpadov-triediaca-linka-

Zriadenie novej prevádzky s inovatívnou výrobou liatych fólií

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zriadenie-novej-prevadzky-s-inovativnou-vyrobou-liatych-folii

Bytový dom "URSUS", ul. 29. augusta, Poprad

http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/bytovy-dom-ursus-ul-29-augusta-poprad

Zberný dvor Šuňava

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zberny-dvor-sunava

Zariadenie na zber a zhodnocovanie kovových odpadov Poprad - parc. č. KN - C 2454/19, 2454/10, 2454/11 a 2454/41 v k.ú. Poprad

http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zariadenie-na-zber-zhodnocovanie-kovovych-odpadov-poprad-parc-c-kn-c-2

Stavba "Stredisko správy a údržby diaľníc Mengusovce"

Rozhodnutie - povolenie na užívanie vodných stavieb pre stavbu "Stredisko správy a údržby diaľníc Mengusovce" - Verejná vyhláška  (PDF, 175 kB)

Zariadenie na zber odpadov - Zberný dvor - Brantner Poprad, s.r.o. - ul. Hraničná 4942, Poprad

http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zariadenie-na-zber-odpadov-zberny-dvor-brantner-poprad-s-r-o-ul-hranic

Revitalizácia a dostavba priemyselného areálu Schüle Slovakia s.r.o. - zisťovacie konanie

http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/revitalizacia-dostavba-priemyselneho-arealu-schule-slovakia-s-r-o--1

http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/revitalizacia-dostavba-priemyselneho-arealu-schule-slovakia-s-r-o-

Stavba "Preložka miestneho potoka v k. ú. Vikartovce"

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "Preložka miestneho potoka v k. ú. Vikartovce" - Verejná vyhláška (PDF, 186 kB)

Stavba "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad"

Oznámenie o začatí konania vo veci predĺženia platnosti povolenia na vodnú stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek LM - PP" - Verejná vyhláška (PDF, 159 kB)

Stavba "Diaľnica D1 Mengusovce - Jánovce, I. úsek"

Rozhodnutie - povolenie na užívanie vodných stavieb pre stavbu "Diaľnica D1 Mengusovce - Jánovce, I. úsek" - Verejná vyhláška (PDF, 159 kB)

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania povolenia na užívanie vodných stavieb pre stavbu "D1 Mengusovce - Jánovce, I. úsek" - Verejná vyhláška (PDF, 155 kB)

Stavba "Diaľnica D1 Mengusovce - Jánovce, III. úsek"

Rozhodnutie - povolenie na užívanie vodných stavieb pre stavbu "Diaľnica D1 Mengusovce - Jánovce, III. úsek" - Verejná vyhláška (PDF, 157 kB)

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania povolenia na užívanie vodných stavieb pre stavbu "D1 Mengusovce - Jánovce, III. úsek" - Verejná vyhláška (PDF, 154 kB)

Stavba "Diaľnica D1 Mengusovce - Jánovce, II. úsek"

Rozhodnutie - povolenie na užívanie vodných stavieb pre stavbu "Diaľnica D1 Mengusovce - Jánovce, II. úsek" - Verejná vyhláška (PDF, 157 kB)

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania povolenia na úžívanie vodných stavieb pre stavbu "D1 Mengusovce - Jánovce, II. úsek" - Verejná vyhláška (PDF, 151 kB)

Stavba "Diaľnica D1 Mengusovce - Jánovce, Privádzač Poprad - Kežmarok"

Povolenie na užívanie vodných stavieb pre stavbu "D1 Mengusovce - Jánovce, Privádzač Poprad - Kežmarok" - Verejná vyhláška (PDF, 172 kB)

Oznámenie o začatí kolaudačného rozhodnutia - Verejná vyhláška (PDF, 154 kB) 

Stavba "Diaľnica D1 Važec - Mengusovce" 

Rozhodnutie - povolenie na užívanie vodných stavieb pre stavbu "Diaľnica D1 Važec - Mengusovce" - Verejná vyhláška (PDF, 177 kB)

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania povolenia na užívanie vodnej stavby "D1 Važec - Mengusovce" - Verejná vyhláška (PDF, 152 kB)

Stavba "Stredisko správy a údržby diaľníc Mengusovce"

Oznámenie o začatí kolaudačného rozhodnutia - Verejná vyhláška (PDF, 173 kB)

ZÁMER: Preložka Podhájskeho potoka

Verejná vyhláška (DOC, 73 kB)

Rozhodnutie (PDF, 242 kB)

ZÁMER: Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Hôrka a Švábovce

Oznámenie o začatí vodopávneho konania vo veci vydania povolenia na užívanie vodnej stavby (DOC, 49 kB)

 

RÚSES POPRAD - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Poprad

Informácia pre verejnosť - Zber a výkup druhotných surovín, prevádzka Poprad - SCRAPNET SLOVAKIA s.r.o. (PDF, 183 kB)

Verejná vyhláška (PDF, 168 kB)                  

Textová časť

Analytická časť (PDF, 14 MB)

Syntézová a návrhová časť (PDF, 1 MB)

Tabuľkové prílohy (PDF, 472 kB)

MAPY

Návrh regionálneho územného systému ekologickej stability (PDF, 29 MB)

Priemet negatívnych prvkov a javov (PDF, 30 MB)

Priemet pozitívnych prvkov a javov (PDF, 29 MB)

Súčasná krajinná štruktúra (PDF, 17 MB)