Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2019, sobota
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania

Upozornenie – Zákaz plavidiel so spaľovacím motorom na VN-Domaša (PDF, 566 kB)

OZNAM - Zneškodňovanie odpadových vôd akumulovaných v žumpách (PDF, 199 kB)

OZNAM - Oznamujeme širokej verejnosti, že je potrebné na vlastnú žiadosť zosúladiť povolenia vydané orgánom štátnej vodnej správy (PDF, 417 kB)

 

Verejná vyhláška - "Kanalizácia a ČOV Nižný Hrušov" – návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - oznámenie o zahájení vodoprávneho konania (PDF, 1 MB)

Informácia pre verejnosť: "Zámer EUROSTEEL CAPITAL, s.r.o. – "Zariadenie na zber, zhromažďovanie a úpravu odpadov zo železných a neželezných kovov"" (PDF, 245 kB) 

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť: "Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu" - SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou (PDF, 2 MB)

Verejná vyhláška - "Protipovodňová ochrana intravilánu obce Jastrabie n.T. – Protipovodňová hrádza" - vodoprávne povolenie (PDF, 1 MB) 

Verejná vyhláška - "Kanalizácia v obci Kučín" – vodoprávne konanie – predĺženie platnosti VPP - oznámenie (PDF, 1 MB)

Verejná vyhláška - "Bezdotyková autoumyváreň Hanušovce n/Topľou - Stavebný objekt SO Kanalizačná prípojka – Odlučovač" - rozhodnutie (PDF, 4 MB)

Verejná vyhláška - "Protipovodňová ochrana intravilánu obce Jastrabie nad Topľou – Protipovodňová hrádza" (PDF, 916 kB)

Verejná vyhláška - "Kanalizácia a ČOV Sedliská" - predĺženie termínu ukončenia stavby (PDF, 3 MB)

Verejná vyhláška - "Bezdotyková autoumyváreň Hanušovce n/Topľou" - Stavebný objekt SO Kanalizačná prípojka – Odlučovač ropných látok - oznámenie o zahájení vodoprávneho konania (PDF, 571 kB)

Verejná vyhláška - "Petrovce – rozšírenie vodojemu" - rozhodnutie (PDF, 2 MB) 

Verejná vyhláška - "Vodovod Remeniny – Prosačov – Matiaška - Ďurďoš" - zmena stavby pred dokončením (PDF, 4 MB)

Informácia pre verejnosť - strategický dokument: "Zmeny a doplnky č.1 – Územný plán obce Čičava" - rozhodnutie z posudzovania (PDF, 6 MB)

Informácia pre verejnosť - strategický dokument: "Zmeny a doplnky č.1 – Územný plán obce Zámutov" - rozhodnutie z posudzovania (PDF, 6 MB)

Verejná vyhláška - "Vodovod v obci Vyšný Kazimír" – vodoprávne povolenie – zmena termínu ukončenia stavby (PDF, 2 MB) 

Informácia pre verejnosť - strategický dokument: "Zmeny a doplnky č.02 – Územný plán obce Kvakovce" - rozhodnutie z posudzovania (PDF, 9 MB)

Informácia pre verejnosť - strategický dokument: "Zmeny a doplnky č.2 – Územný plán obce Sedliská" - rozhodnutie z posudzovania (PDF, 10 MB)

Verejná vyhláška - "Vodovod v obci Vyšný Kazimír" - oznámenie o zahájení vodoprávneho konania – zmena termínu ukončenia stavby (PDF, 783 kB)

Verejná vyhláška - "Poša – Splašková kanalizácia" - oznámenie o zahájení vodoprávneho konania – zmena termínu ukončenia stavby (PDF, 826 kB)

Verejná vyhláška - "Vodovod Vyšný Žipov – napojenie na diaľkový vodovod – I. etapa" - rozhodnutie (PDF, 2 MB)

Verejná vyhláška - "Vyšný Žipov - Obecný vodovod – III. Etapa" (PDF, 2 MB)