Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. november 2018, Nedeľa
 

II. Pracovné stretnutie k pilotnej schéme v Liptovskom Mikuláši

20. 10. 2017

GLOBÁLNE VÝZVY - LOKÁLNE OČAKÁVANIA

Začiatkom októbra 2017 sa v Liptovskom Mikuláši konalo druhé pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov, ktoré zastrešuje pilotná schéma participačnej tvorby verejných politík. Pilotná schéma predstavuje jeden z pilierov národného projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Podpora participačných procesov a zapojenie verejnosti do tvorby politík, predstavuje globálnu výzvu, ktorej dosah môže podporiť obnovu dôvery verejnosti v inštitúcie, ako aj zmysluplné plnenie lokálnych očakávaní o kvalite života v území.

Pestrofarebná vzorka

Na stretnutí sa zúčastnila početná skupina zástupcov Úradu splnomocnenca a takmer všetci predstavitelia spolupracujúcich mimovládnych organizácií (Asociácia na ochranu práv pacientov, Rada mládeže Slovenska, občianske združenie Špirála, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Centrum antropologických výskumov, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, združenie Utópia, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Nadácia Ekopolis a Rómsky inštitút). Pestrofarebnú vzorku účastníkov doplnili zástupcovia partnerských subjektov verejnej správy (Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislavského samosprávneho kraja, obce Spišský Hrhov, Svidník, Hlohovec, Nitra, hl. mesta Bratislava a Banskej Bystrice). Prvý blok stretnutia, ktorý mal charakter riadených diskusií, moderovali: Bruno Konečný, Barbara Gindlová a Daniel Klimovský.

Témy, dotazníky, potreby

Hlavnou predmetom stretnutia bol aktuálny stav realizácie pilotných projektov, ako aj identifikácia nástrah a rizík implementácie pilotnej schémy. Druhá časť stretnutia sa pod vedením Daniela Klimovského venovala spracovaniu dotazníkového prieskumu v zameraní na tému: „Aký máme vzťah k participácii“. Práca v skupinách pokračovala interaktívnym workshopom Zory Paulíniovej, ktorý sa zameral na identifikáciu potrieb a požiadaviek na vzdelávanie v oblasti participatívnej tvorby verejných politík a zapájania verejnosti do jej tvorby. Tretí blok predstavil prácu jednotlivých analytických tímov, ktoré sú súčasťou výskumnej expedície a majú účasť na realizácii podaktivity 2/ analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe.

Administrácia a vykazovanie

Samostatné bloky stretnutia sa venovali technickým rámcom realizácie, vykazovaniu činností a spolupráce na základe zmlúv o partnerstve. Silvia Ďurechová a Táňa Vaníková viedli interaktívnu diskusiu s účastníkmi o najčastejších chybách v rámci vykazovania prác, spracovávaní cestovných výkazov s dôrazom na riešenia, ktoré im pomôžu eliminovať chyby.

Skúsenosti, príbehy a videovizitky

Liptovský Mikuláš poskytol priestor pre spracovanie videorozhovorov so zástupcami pilotných projektov, ktoré budú slúžiť na predstavenie pilotných projektov verejnosti a zároveň sa stanú súčasťou databázy kvalitatívnych dát pre podkativitu 2 v rámci zberu dát II a zberu dát IV.


Fotka 1
Fotka 1
Fotka 2
Fotka 2
Fotka 3
Fotka 3
Fotka 4
Fotka 4
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]