Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2019, utorok
 

Iniciatíva pre otvorené vládnutie

O iniciatíve

Iniciatíva pre otvorené vládnutie (z angl. „Open Government Partnership“, ďalej len „OGP“) patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce medzinárodné iniciatívy. OGP vzniklo s cieľom primäť vlády pracovať lepšie a prinavrátiť dôveru občanov v inštitúcie verejnej správy prostredníctvom budovania princípov otvorenosti, zodpovednosti a zúčtovateľnosti. Slovenská republika je súčasťou OGP od roku 2011. Nositeľom OGP na národnej úrovni je splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „úrad splnomocnenca ROS“).

Víziou OGP je „že sa viac vlád stane dlhodobo viac transparentnými, viac zodpovednými, viac flexibilnými voči potrebám svojich občanom, s  cieľom zlepšiť kvalitu verejných politík a služieb, rovnako ako aj mieru a rozsah občianskej participácie. Toto si vyžaduje posun v normách a kultúre pre zabezpečovanie otvoreného a úprimného dialógu medzi vládou a občianskou spoločnosťou“ (zdroj: Open Government Partnership: Four-Year Strategy 2015-2018)

OGP funguje tak na národnej ako aj na medzinárodnej úrovni. Na národnej úrovni  spolupracuje Úrad splnomocnenca ROS s ministrami jednotlivých rezortov, občianskou spoločnosťou, akademickou obcou s cieľom napĺňať OGP záväzky schválené vládou SR. Úrad splnomocnenca ROS sa taktiež „sieťuje“ s ostatnými členskými krajinami a centrálou OGP pre vzájomnú výmenu skúseností v oblasti otvoreného vládnutia.

Úrad splnomocnenca ROS momentálne pracuje na implementácii v poradí tretieho akčného plánu na roky 2017-2019, ktorého hlavné témy sú:

Pravidlá Iniciatívy pre otvorené vládnutie

Existuje len niekoľko základných pravidiel, ktoré má štát ako participujúca krajina OGP dodržiavať. Nimi sú:

  1. Vypracovať dvojročné národné akčné plány OGP participatívne v spolupráci s občianskou spoločnosťou.
  2. Implementovať záväzky akčných plánov v súlade s časovým harmonogramom.
  3. Počas každého dvojročného akčného plánu vypracovať dve hodnotiace správy, ktoré sumarizujú úspešnosť implementácie OGP záväzkov.
  4. Spolupracovať pri tvorbe nezávislej hodnotiace správy, ktorú zabezpečuje centrála OGP v spolupráci s nezávislým hodnotiteľom. 

Podrobnejšie informácie nájdete v oficiálnej brožúre OGP.

Hlavné míľniky Slovenska v Iniciatíve pre otvorené vládnutie

V súvislosti s participáciou Slovenskej republiky v neustále sa rozrastajúcej iniciatíve OGP je možné spomenúť niekoľko hlavných míľnikov:

Kontaktná osoba - všeobecné informácie o OGP

Lucia Lacika
Kontaktná osoba pre Iniciatívu pre otvorené vládnutie na Slovensku
Point of Contact of Open Government Partnership in Slovak republic
tel.: +421 2 509 44 924