Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. marec 2019, Streda
 

Výskum neziskového sektora a občianskej spoločnosti

Na základe Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti (PDF, 438 kB) na Slovensku do roku 2020 vláda SR schválila akčný plán predmetnej koncepcie na roky 2017 – 2018 (uznesenie 105/2017 zo dňa 01. 03. 2017).

Jednou z nosných tém akčného plánu je Výskum neziskového sektora a občianskej spoločnosti prostredníctvom:

  • výskumu v oblasti socio – ekonomického prínosu neziskového sektora a
  • výskumu stavu a vývojových trendov občianskej spoločnosti

V nadväznosti na tieto úlohy Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) pripravil národný projekt "Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti", ktorý bude financovaný z operačného programu Efektívna verejná správa (EVS). Partnermi projektu sú Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Štatistický úrad SR, ďalšia spolupráca je s piatimi vybranými rezortmi.

Hlavným cieľom projektu je kvalitnejšia tvorba verejných politík (a tým pádom vo výsledku aj kvalitnejšia verejná politika) prostredníctvom získavaných relevantných dát a informácií o celej občianskej spoločnosti.

Projekt sa skladá zo 4 komplexných aktivít:

  1. Výskum socio-ekonomického prínosu neziskového sektora a stavu a trendov vývoja v občianskej spoločnosti a tvorba odporúčaní pre tvorcov verejných politík
  2. Pilotná tvorba verejných politík
  3. Tvorba návrhov na úpravu Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov
  4. Tvorba návrhu na zavedenie Satelitného účtu tretieho sektora