Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. november 2017, Utorok
 

Eurofondové projekty realizované na úrade splnomocnenca

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa v rámci svojich aktivít venuje aj realizácií projektov, financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Pretože jedným z dlhodobých cieľov úradu splnomocnenca je prehlbovať dialóg medzi orgánmi verejnej správy a občianskou spoločnosťou, sú projekty realizované v spolupráci s občianskou spoločnosťou a expertmi z mimovládnych neziskových organizácií.

Prvou aktivitou úradu splnomocnenca bola realizácia národného projektu Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO. Projekt prebiehal od marca 2014 do konca roku 2015 a bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Cieľom projektu bolo vytvoriť návrh otvoreného informačného systému MNO, ktorý zabezpečí vyššiu mieru transparentnosti, profesionality, kvality ľudských zdrojov a kvality služieb MNO. Zároveň bude sledovať zefektívnenie manažmentu verejných financií na strane poskytovateľov i prijímateľov.

V súčasnosti sa na úrade splnomocnenca realizujú dva projekty:

  • Pilotný projekt technickej pomoci Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov(skrátene projekt Partnerstvo) bol spustený 1. marca 2017. Realizujeme ho v spolupráci s Centrálnym koordinačným orgánom a je financovaný z prostriedkov operačného programu Technická pomoc (OPTP) z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Hlavným cieľom projektu Partnerstvo je komplexne zhodnotiť doterajšie postupy zapájania partnerov do implementácie a monitorovania EŠIF, aktivít riadiacich a sprostredkovateľských orgánov vo vzťahu k možným prijímateľom a cieľovým skupinám podpory z EŠIF a možností pre výkon efektívnej verejnej kontroly ako nástroja na boj proti korupcii. Na hodnotenie budú nadväzovať aj návrhy na zlepšenie.
  • Trojročný národný projekt Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (skrátene projekt Participácia), ktorý bol spustený 15. apríla 2017, je financovaný z prostriedkov operačného programu Efektívna verejná správa. Jeho cieľom je budovať predpoklady, navrhovať kroky a zavádzať riešenia, zamerané na podporu participatívnej tvorby verejných politík na národnej, regionálnej, mikroregionálnej a lokálnej úrovni.